Αρχική Ν. Κορινθίας Μήνυμα του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκου Ταγαρά για την Επέτειο της...

Μήνυμα του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκου Ταγαρά για την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Ç ÄéáñêÞò ÅðéôñïðÞ Äçìüóéáò Äéïßêçóçò, Äçìüóéáò ÔÜîçò êáé Äéêáéïóýíçò èá óõíåäñéÜóåé ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò: ÓõíÝ÷éóç ôçò åðåîåñãáóßáò êáé åîÝôáóçò ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ ØçöéáêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò «ÅðéôÜ÷õíóç êáé áðëïýóôåõóç ôçò åíßó÷õóçò ïðôéêïáêïõóôéêþí Ýñãùí, åíßó÷õóç ôçò øçöéáêÞò äéáêõâÝñíçóçò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (2ç óõíåäñßáóç - áêñüáóç åîùêïéíïâïõëåõôéêþí ðñïóþðùí). ÅÉÓÇÃÇÔÅÓ: Íéêüëáïò ÔáãáñÜò êáé ÌÜñéïò ÊÜôóçò.

ΜΗΜΥΜΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΙΚΟΥ ΤΑΓΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

28 Οκτωβρίου 1940. Ημέρα μνήμης και Εθνικής υπερηφάνειας.
Τιμούμε τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε ελεύθεροι.
Tιμούμε το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής και τις αξίες, που οι Έλληνες ανέδειξαν στη διάρκεια του ελληνο-ιταλικού πολέμου με τον ηρωισμό τους.

Σήμερα 80 χρόνια από το έπος του 40 εορτάζουμε την Εθνική Επέτειο με ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της πανδημίας. Με παρακαταθήκη την ιστορία μας, με σεβασμό και υπερηφάνεια, αντλούμε θάρρος και δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τις δικές μας προκλήσεις και να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.
Χρόνια πολλά.

Προηγούμενο άρθροΚορονοϊός: Μαύρη μέρα για τη χώρα μας – Έφτασαν τους 600 οι νεκροί
Επόμενο άρθροΣπ. Σταματόπουλος: Χρόνια πολλά & Ελεύθερα, τιμή και ευγνωμοσύνη στους ήρωες μας