Αρχική Ν. Αργολίδος Άργος: Τροποποίηση αρμοδιοτήτων της Αντιδημάρχου Καθαριότητας Αν. Αργυροπούλου

Άργος: Τροποποίηση αρμοδιοτήτων της Αντιδημάρχου Καθαριότητας Αν. Αργυροπούλου

Με απόφαση του Δημάρχου Άργους Μυκηνών Γιάννη Μαλτέζου, τροποποιήθηκαν οι αρμοδιότητες της κ. Αργυροπούλου Αναστασίας και του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Δημάκη Γεωργίου οι οποίες, εφεξής, ορίζονται ως εξής: 

 Α. Στην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κλιματικής Προστασίας κ. Αργυροπούλου Αναστασία, μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρμοδιότητες :
 α] Τον σχεδιασμό ρευμάτων Ανακυκλώσιμων Υλικών,
β] Γραφείο Σχεδιασμού Ανακύκλωσης ως προς Ανακύκλωση,
γ] Γραφείο Περιβάλλοντος δ]Σχεδιασμό νέων καινοτόμων δράσεων προστασίας περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, ε] Την εποπτεία Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων,
Β. Στον εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Λυρκείας κ. Δημάκη Γεώργιο, επιπλέον των αρμοδιοτήτων που ήδη κατέχει, αναθέτουμε:
α] Το γραφείο Αποκομιδής Απορριμμάτων,
β]Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας, εκτός της Ανακύκλωσης,
γ] Γραφείο Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων και ειδικών Συνεργείων,
δ]Γραφείο Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
Γ.Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθ. 138/19.01.2024 απόφασή μας.
Δ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί τον δικτυακό τόπο «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Άργους-Μυκηνών.
Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών Κοινοποίηση  Ιωάννης Δ. Μαλτέζος