Αρχική Ν. Κορινθίας H Μοtor Oil ζητά να προσλάβει προσωπικό – Δείτε τις ειδικότητες

H Μοtor Oil ζητά να προσλάβει προσωπικό – Δείτε τις ειδικότητες

Η Motor Oil είναι ένας σύγχρονος ενεργειακός όμιλος που κατέχει ηγετικό ρόλο στον χώρο της
διύλισης αργού πετρελαίου και της εμπορίας προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα και στην ευρύτερη
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Σήμερα, αναζητούμε να προσλάβουμε Χειριστές Μονάδων Παραγωγής Απόφοιτους ΙΕΚ / ΔΙΕΚ
Μηχανολογίας –  Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας
Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου στο Διυλιστήριο της Motor Oil στη περιοχή της Κορίνθου / Άγιοι
Θεόδωροι .
Κύριες Αρμοδιότητες
 Με την έναρξη της βάρδιας λαμβάνουν την θέση που έχει προκαθορισθεί από τον Εργοδηγό
τους, αφού ενημερωθούν από τον Χειριστή της ίδιας θέσης της προηγούμενης βάρδιας. Η
θέση εργασίας πρέπει να καλύπτεται συνεχώς.
 Ελέγχουν τις μονάδες ευθύνης τους όσον αφορά την καλή λειτουργία του εξοπλισμού
(διαρροές, λειτουργία φούρνων-αντλιών κ.λ.π.) και ενημερώνουν αν χρειάζεται τον
Εργοδηγό Παραγωγής Καυσίμων. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης βλάβης δημιουργούν
γνωστοποίηση συντήρησης με πλήρη περιγραφή του προβλήματος
 Ελέγχουν και καταγράφουν ενδείξεις (θερμοκρασίες, ροές, πιέσεις κ.λ.π.) στα  σχετικά
έντυπα.
 Ελέγχουν τις ασφαλιστικές βαλβίδες και τον πυροσβεστικό εξοπλισμό
 Εκτελούν χειρισμούς στις μονάδες, είτε προκαθορισμένους (π.χ. εκκαπνισμός), είτε κατόπιν
εντολής του Εργοδηγού (π.χ. άνοιγμα βάνας, εκκίνηση αντλίας, κ.λ.π.).
 Παρακολουθούν τις εργασίες συντήρησης στις μονάδες, ιδιαίτερα από πλευράς ασφαλείας
(Έκδοση Άδειας Εκτέλεσης Εργασίας).
 Είναι υπεύθυνοι για την σωστή τοποθέτηση και αποκατάσταση τυφλών, καθώς και για το
συμπλήρωμα της αντίστοιχης λίστας τυφλών, την οποία υποχρεούνται να παραδώσουν
υπογεγραμμένη στον εργοδηγό τους έως το τέλος της βάρδιας
Κύρια Προσόντα
 Απόφοιτοι ΙΕΚ / ΔΙΕΚ Μηχανολογίας –  Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων &
Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου
 Επιθυμητή προϋπηρεσία σε διυλιστήριο ή βιομηχανία.
 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (γραπτά και προφορικά)
 Εντοπιότητα (επιθυμητό προσόν)
Επιπλέον Χαρακτηριστικά
 Υπευθυνότητα και προσήλωση στον στόχο
 Ομαδικότητα και συνεργασία
 Επίλυση προβλημάτων και προσοχή στη λεπτομέρεια
 Δυνατές επικοινωνιακές δεξιότητες
 Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο
Υποβολή βιογραφικού σημειώματος – Χειριστές Μονάδων Παραγωγής
https://careers.moh.gr/job/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%B9- %CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%B9- %CE%A7%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82- %CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD- %CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82-201-00/780439002/