Αρχική Eπικαιρότητα Σχέδια Βελτίωσης: Τα «πακέτα» χρηματοδότησης και οι επενδύσεις – Στο ΦΕΚ η...

Σχέδια Βελτίωσης: Τα «πακέτα» χρηματοδότησης και οι επενδύσεις – Στο ΦΕΚ η ΥΑ

Έως τα 150.000 ευρώ μπορεί να φτάσει το μέγιστο «πακέτο» χρηματοδότησης επένδυσης για όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα νέα σχέδια βελτίωσης (δράση 4.1.5), ενώ αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης που φτάνει έως το 80% θα έχουν οι νέοι αγρότες καθώς και οι αγρότες ορεινών περιοχών.

Το πλαίσιο εφαρμογής της νέας προκήρυξης δημοσιεύτηκε σήμερα Πέμπτη 9 Μαρτίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ις επόμενες ημέρες αναμένεται η δημοσίευση της πρόσκλησης, προκειμένου να ξεκινήσει και η κατάθεση φακέλων από τους ενδιαφερόμενους αγρότες και κτηνοτρόφους για αιτήσεις στήριξης από τους ενδιαφερόμενους για την υλοποίηση των νέων σχεδίων βελτίωσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη των 150.000 ευρώ μπορεί να φτάσει τα 250.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Παράλληλα, ο προϋπολογισμός για μηχανολογική εξοπλισμό και φύτευση δέντρων θα φτάνει έως τα 160.000 ευρώ ανά φάκελο, ενώ η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη για τρακτέρ φτάνει στα 125.000 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της στήριξης που παρέχεται από το υπομέτρο 4.1 δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για όλες τις δράσεις του υπομέτρου τις 500.000 ευρώ στην περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου που υποβάλει ή έχει υποβάλει περισσότερες της μίας αιτήσεων εντός της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2022, λαμβάνοντας υπόψη και τις συμμετοχές του φυσικού ή νομικού προσώπου σε άλλα νομικά πρόσωπα ή/και συλλογικά σχήματα που έχουν αιτηθεί ή/και υλοποιούν επενδυτικό σχέδιο στο πλαίσιο του υπομέτρου 4.1.

Σε περιπτώσεις υπέρβασης του παραπάνω ορίου γίνεται μείωση στην επιλέξιμη δαπάνη του αιτήματος στήριξης που έχει υποβληθεί από το φυσικό πρόσωπο και στη συνέχεια από το νομικό πρόσωπο.

Χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου
Το ποσοστό επιδότησης για τους νέους αγρότες ανέρχεται έως και το 80% για τα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους , στο 50% για την Αττική και στο 60% για την υπόλοιπη χώρα.

Με ποσοστό από 50% για την Αττική, 60% για όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και 70 με 80% για τα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους θα ενισχυθούν αγρότες σε ορεινές περιοχές.

Οι γεωργοί σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα καθώς και οι υπόλοιποι αγρότες σε κανονικές περιοχές θα ενισχυθούν κατά 40% (Αττική), 50% ηπειρωτική Ελλάδα και 70-80% τα μικρά νησιά Αιγαίου.

Η ένταση (%) της παρεχόμενης στήριξης εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα

Τα κυριότερα σημεία της απόφασης για τα νέα σχέδια βελτίωσης περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

Ποιοι θα επιλεχθούν
Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον κατά την υποβολή του αιτήματος στήριξης πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις:

Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει:

Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να μην έχουν υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022.
Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 5, παρ. γ, του Ν.1287/1982.
Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης.
Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο μέτρο. Δεν είναι επιλέξιμοι οι νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες με εξαίρεση όσους υπέβαλαν αίτηση στήριξης από το μέτρο 6.1, οι αιτήσεις τους κρίθηκαν επιλέξιμες αλλά δεν καλύπτονταν από το περιφερειακό όριο πίστωσης.
Ποιες γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι επιλέξιμες
Στις αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε μία εκμετάλλευση να είναι επιλέξιμη, περιλαμβάνεται η προϋπόθεση το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί σε παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους 2022.

Με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2022, η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) μεγαλύτερο ή ίσο των:

12.000 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.
8.000 ευρώ για όλα τα νησιά της χώρας πλην Κρήτης και Εύβοιας.
8.000 για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.
Να πληροί τα κοινοτικά πρότυπα που την αφορά. Εξαιρούνται για χρονικό όριο μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης οι εκμεταλλεύσεις των νέων γεωργών.

Η συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση πρέπει επιπλέον να τεκμηριώνει:

Πάγια στοιχεία σαφώς καταγεγραμμένα και οριοθετημένα.
Λειτουργική αυτοτέλεια στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
Ποιες επενδύσεις ενισχύονται
Με τα σχέδια βελτίωσης παρέχεται στήριξη για επενδύσεις ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού, αναδιάρθρωσης, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και για επενδύσεις μείωσης κόστους παραγωγής και δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και επενδύσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ιδία κατανάλωση.

Σύμφωνα με την απόφαση, εντός των κατηγοριών που ακολουθούν ενισχύεται επένδυση μεταξύ άλλων, για μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών (σταβλικές εγκαταστάσεις, μελισσοκομικές εγκαταστάσεις όπως χώρος εξαγωγής μελιού και αποθήκες, ψυγεία, αποφλοιωτήρια, ξηραντήρια, διαλογητήρια, πλυντήρια και συσκευαστήρια, αποθήκες και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι, θερμοκήπια και δικτυοκήπια, προκατασκευασμένοι οικίσκοι φιλοξενίας εργατών, εργαστήρια ιστοκαλλιέργειας, κάθε είδους ομβροδεξαμενή κ.ά

Επίσης, ενισχύεται η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και ο εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις ή επί γηπέδων.

Ειδικότερα ενισχύεται:

α) Εξοπλισμός ζωικής παραγωγής, όπως αμελκτικά συγκροτήματα, ταινίες μεταφοράς, σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών, συγκροτήματα παραγωγής ζωοτροφών, συγκροτήματα θέρμανσης και δροσισμού, ταΐστρες, ποτίστρες, αποτεφρωτήρες κ.ά.

β) Εξοπλισμός φυτικής παραγωγής όπως ξηραντήρια, συγκροτήματα διαλογής, θάλαμοι ψύξης, συγκροτήματα συσκευασίας κ.ά.

γ) Εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε θερμοκήπια όπως εξοπλισμός θέρμανσης, εργαστηριακός εξοπλισμός ιστοκαλλιέργειας κ.ά.

Ενισχύεται ο εξής αυτοκινούμενος εξοπλισμός: Οι γεωργικοί ελκυστήρες των κατηγοριών Τ1, Τ2, Τ4, και C του άρθρου 4 του Καν (ΕΕ) 167/2013, (εξαιρουμένων των οχημάτων φορτηγού τύπου, ελαφρού τύπου και τύπου Unimog και των οχημάτων που μπορούν να μεταφέρουν προσωπικό πέραν του χειριστή), τα χορτοκοπτικά, χορτοσυλλεκτικά, ενσιροκοπτικά (κτηνοτροφικών φυτών κ.α.), οι φυτευτικές μηχανές, οι πατατοσυλλεκτικές, οι καροτοσυλλεκτικές, οι μηχανές συλλογής κρεμμυδιών, οι μηχανές συλλογής αρωματικών και ανθοκομικών φυτών, οι σταφυλοσυλλεκτικές, οι μηχανές συλλογής οπώρων, οι περονοφόροι φορτωτές, τα bobcat, τα μηχανήματα διαχείρισης αποθηκών ζωοτροφών της εκμετάλλευσης και οι ενσιροδιανομείς.

Επίσης, ενισχύονται μηχανήματα και εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση της ζωικής παραγωγής και μελισσοκομίας (κινητές αμελκτικές μηχανές, ενσιρωδιανομείς, μελιτοεξαγωγείς, μηχανές γαλουχίας, κινητές ταΐστρες και ποτίστρες κ.ά) καθώς και φυτικής παραγωγής, όπως αναρτώμενα ή συρόμενα μηχανήματα κατεργασίας εδάφους, σπαρτικές μηχανές, λιπασματοδιανομείς, ψεκαστικά μηχανήματα (εξαιρούνται οι επινώτιοι ψεκαστήρες) και εξοπλισμός ασφαλείας, μηχανήματα χορτονομής (κοπτικά, συνθλιπτικά, συλλεκτικά και δετικά), συλλεκτικές μηχανές και εξοπλισμός συλλογής, ρυμουλκούμενα με ανύψωση ή/και ανατροπή (πλατφόρμες απλές και ανατρεπόμενες, σκάλες ανύψωσης), κλαδευτικά αναρτώμενα και συρόμενα, φορητά αλυσοπρίονα, εξαρτήματα ελκυστήρων αναρτώμενα (π.χ. ανυψωτικά, φορτωτές, αρπάγες και πιρούνες μπάλας) κ.ά.

Η αγορά γης
Για την αγορά γης από τον δικαιούχο ισχύουν τα εξής:

Η αγορά αφορά κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή απόκτηση αγροτεμαχίων τα οποία είναι όμορα με «ήδη ιδιόκτητα αγροτεμάχια». Ως «ήδη ιδιόκτητα αγροτεμάχια» θεωρούνται αγροτεμάχια που έχουν α) δηλωθεί στην αρχική ΕΑΕ του έτους 2022, β) βρίσκονται στην πλήρη ή εξ αδιαιρέτου κυριότητα του/της υποψηφίου ή της / του συζύγου του ή των τέκνων του πριν από τις 31/8/2022.

Ως όμορα θεωρούνται τα αγροτεμάχια τα οποία διαθέτουν μεταξύ τους κοινή πλευρά ή χωρίζονται μεταξύ τους από οδό ή φυσική / τεχνητή διαμόρφωση του εδάφους που λειτουργεί ως αποδέκτης ή/και αγωγός αρδευτικών ή όμβριων υδάτων χωρίς την παρεμβολή άλλων αγροτεμαχίων. Ως αγορά όμορου αγροτεμαχίου θεωρείται και η περίπτωση όπου «ήδη ιδιόκτητο αγροτεμάχιο» κατέχεται εξ αδιαιρέτου από τον δικαιούχο και σε αυτόν μεταβιβάζεται το σύνολο του εναπομένοντος μεριδίου ώστε να αποκτά πλήρη κυριότητα (100%) του αγροτεμαχίου.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, το νεοαποκτηθέν αγροτεμάχιο πρέπει να κατέχεται από τον δικαιούχο κατά πλήρη κυριότητα. Δεν είναι επιλέξιμο το τίμημα κατά το ποσό το οποίο υπερβαίνει την αντικειμενική αξία της περιοχής ή, εφόσον δεν υφίσταται αντικειμενική αξία, κατά το ποσό που υπερβαίνει την εκτίμηση της Δ.Ο.Υ.

Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά αγροτεμαχίου από ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς του/της δικαιούχου ή του/της συζύγου του ή από την/τον σύζυγο.
Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά αγροτεμαχίων εντός οικισμού ή εντός σχεδίου.
Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά αγροτεμαχίου το οποίο έχει μεταβιβαστεί στον πωλητή μετά τις 31/8/2022.
Η δαπάνη για την αγορά γης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

Άλλες επενδύσεις
Ενισχύεται επίσης, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου, καθώς και η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και την περίφραξη φυτειών.

Ακόμη ενισχύεται η αγορά καινούργιου αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης παραγωγής ανθέων ή μανιταριών, η αγορά καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά κυψελών (μελισσοκομικό φορτηγό, η αγορά, εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου, επενδύσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ.

πηγη:.in.gr