Αρχική Ν. Κορινθίας Δήμος Κορινθίων: Υψηλά πρόστιμα σε ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που δεν...

Δήμος Κορινθίων: Υψηλά πρόστιμα σε ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που δεν τους αποψιλώνουν

“Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), της υπ’ αριθ. 4/2012
Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 1346/τεύχος Β/25.4.12) και στα πλαίσια λήψης προληπτικών και
κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς, ο
Δήμος Κορινθίων γνωστοποιεί ότι κατά την αντιπυρική περίοδο από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου,
«οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που
βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά
τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την
απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που
βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας
επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην
αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά».
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων ισχύουν και εφαρμόζονται οι διοικητικές κυρώσεις
του άρθρου 94 παρ. 1 περ. 26 εδαφ. β’ του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες του Δήμου θα προβούν στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες και
κυρώσεις:
• επιβολή προστίμου πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο.
• βεβαίωση εις βάρος των ιδιοκτητών της ισόποσης σχετικής δαπάνης του Δήμου προς καθαρισμό.”

Ο Δήμος προσβλέπει στην συνεργασία των δημοτών του και τονίζει ότι κάθε ολιγωρία είναι εις
βάρος του περιβάλλοντος ,της περιουσίας και της ζωής των πολιτών.