Αρχική Ν. Αχαΐας Αχαία: Προσλήψεις στα Αρχαιολογικά Μουσεία Πάτρας και Αιγίου

Αχαία: Προσλήψεις στα Αρχαιολογικά Μουσεία Πάτρας και Αιγίου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας προχωρά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών φύλαξης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας.

Οι προσλήψεις αφορούν Πάτρα και Αίγιο.

Πρόκειται για

  • τρεις θέσεις ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων,
  • δύο θέσεις 2 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων.

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων μηνών. Τρεις θέσεις αφορούν το Αρχαιολογικό Μουσείο και χώρους Πατρών και δύο το Αρχαιολογικό Μουσείο και χώρους στο Αίγιο. Οι θέσεις του Αιγίου είναι μία Ημερήσιων Φυλάκων και μία Νυκτοφυλάκων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ, Αλεξάνδρου Υψηλάντη 197, Τ.Κ. 26110 – ΠΑΤΡΑ, υπόψη κας Μάρκου Παναγιώτας ή κου Παυλόπουλου Κ. (τηλ. επικοινωνίας 2610- 275070).

Πηγή: achaianews.gr