Αρχική Ν. Κορινθίας Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) στον Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) στον Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται ο μήνας κατά τον οποίο οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση με βάση τη συμπλήρωση εξαμήνου.

Οι δημότες που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ για να λάβουν το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα του

ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ στο 2743360255

(υπεύθυνος Μπουρδάνης Γιώργος Κοινωνιολόγος)

για τον καθορισμό ΡΑΝΤΕΒΟΥ, έτσι ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα συνωστισμού, άσκοπης αναμονής και μετακίνησης. Κατά το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ για τις δηλώσεις ΚΕΑ θα πρέπει να έχουν σε ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

* Ε1Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, Ε2, Ε9 και Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας.

*Ταυτότητα.

*ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Ε-mail, Τηλέφωνο Σταθερό και κινητό (να τα γνωρίζει).

*Πρόσφατος Λογαριασμός ΔΕΗ.

*ΙΒΑΝ Tράπεζας (είτε ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος).

Έντυπο Συναίνεσης (με υπογραφές όλων των ενήλικων μελών που διαβιούν στο σπίτι, με γνήσιο υπογραφής από το ΚΕΠ).

*Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ- ανανεωμένη για τον αιτών/αιτούσα αλλά και για όλα τα μέλη της οικογένειας που είναι άνεργα. Σύμφωνα με την απόφαση Αρ. Δ13/ΟΙΚ/33475/1935 από 01/01/2018 όσοι δικαιούχοι δηλώσουν άνεργοι στην αίτηση τους αλλά δε διαθέτουν κάρτα ανεργίας, να ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ υποχρεωτικά στον ΟΑΕΔ της περιοχής τους. Για όσους ωφελούμενους δεν είναι δυνατή η εγγραφή τους στον ΟΑΕΔ οφείλουν να λαμβάνουν βεβαίωση από τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ στην οποία να αναγράφεται ο λόγος απόρριψης της εγγραφής τους και να την προσκομίζουν απαραιτήτως στην Κοινωνική Υπηρεσίας του Δήμου ή στο Κέντρο Κοινότητας.

*Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο κατοικίας σε ισχύ σε περίπτωση ενοικίου και λογαριασμός ΔΕΚΟ στο όνομα του αιτούντα και τουλάχιστον 6μηνη διαμονή στην κατοικία πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης.

*Σε περίπτωση παραχώρησης κατοικίας χρειάζεται Ε2 του ατόμου που παραχωρεί στο 100% την κατοικία, Ε1 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος και ΔΕΚΟ στο όνομα του αιτούντα και να είναι δηλωμένη η παραχώρηση της κατοικίας στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

*Αποδεικτικά έγγραφα για ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ προηγούμενου 6μήνου για το εισόδημα του αιτούντος και των ατόμων που διαβιούν μαζί στην κατοικία. (ΕΙΣΟΔΗΜΑ θεωρείται ο μισθός από εργασία, εργόσημα, επίδομα ενοικίου, πετρελαίου, επενδύσεων, Α21 επίδομα παιδιού) Πχ. Ανάλογα την περίπτωση του αιτούντος απόδειξη πληρωμής αποδοχών από τον εργοδότη ή βεβαίωση ενσήμων ή εργόσημα, έντυπο ΟΠΕΚΕΠΕ από λογιστή για γεωργικές επιδοτήσεις.

*Όσοι ασκούν ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ θα πρέπει να προμηθευτούν από το λογιστή τους μια κατάσταση εσόδων εξόδων για το προηγούμενο 6μηνο.

*Για τους αστέγους απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης χρήσης των υπηρεσιών από Υπνωτήριο ή βεβαίωση από τη Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Επιπλέον:

· Διαβατήρια σε ισχύ.

· Άδειες διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεση για ανανέωση αδείας.

· Για πολίτες της Ε. Ε. βεβαίωση εγγραφής από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας.

· Δε γίνονται αποδεκτά η βεβαίωση άδειας διαμονής αρχικής χορήγησης, αιτών/ούσα διεθνούς προστασίας, ειδική βεβαίωση άδειας διαμονής από Ελληνική Αστυνομία που εκκρεμεί η εξέταση της αίτησης για ανανέωση του καθεστώτος παραμονής του.

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Επιπλέον:

· Δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη για την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός η περισσότερων τέκνων.

· Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης που να αποδεικνύεται η μονογονεϊκότητα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Ο/η αιτών /ούσα που επιθυμεί να δηλώσει διάσταση δεν είναι αρκετή η χωριστή φορολογική δήλωση. Χρειάζεται:

Tελεσίδικη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή δικαστική απόφαση διάστασης ή δικαστική απόφαση λύσης του σύμφωνου διαβίωσης ή απόφαση προσωρινής επιμέλειας παιδιών, ή πρόσφατη αίτηση διαζυγίου για τη διάσταση ή αποδεικτικά που τεκμηριώνουν ότι οι σύζυγοι δε κατοικούν μαζί (ηλεκτρονικά μισθωτήρια, συμβόλαια σπιτιού, λογαριασμοί ΔΕΚΟ) ή άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει ότι το άτομο δεν αποτελεί μέλος του νοικοκυριού. Απλές υπεύθυνες δηλώσεις ή ένορκες βεβαίωσες δεν αρκούν.

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ

Επιπλέον:

Απόφαση δικαστηρίου για τη διάζευξη.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑμεΑ

Επιπλέον:

Έγγραφο πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ.

ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

* Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ του αιτούντα (σε περίπτωση ιδιοκτησίας).

*Βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ τελευταίου 6μηνου.

*Αντίγραφο μισθοδοσίας τελευταίου 6μηνου πριν από το μήνα υποβολής της αίτηση( ή επιστολή απόλυσης εάν υπήρξεαπόλυση) από κάθε ενήλικο μέλος του νοικοκυριού.

*Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτή που εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η προσκόμιση οποιοδήποτε εγγράφου τεκμηριώνει τη μεταβολή (πχ.Πιστοποιητικό Γέννησης, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου).

*Σε περίπτωση που οποιαδήποτε περιουσιακό στοιχείο του νοικοκυριού είναι διαφορετικό από αυτό που εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η προσκόμιση οποιοδήποτε εγγράφου τεκμηριώνει τη μεταβολή (πχ. Συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς ,παραχώρησης ή κατασχετήριο).

*Δεν υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης δικαιολογητικών για την τεκμηρίωση μεταβολής στις καταθέσεις και στους τόκους των καταθέσεων του νοικοκυριού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

*Η αίτηση του ΚΕΑ έχει ισχύ 6μηνου και με την παρέλευση του θα πρέπει οι δικαιούχοι να αιτηθούν εκ νέου.

*Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΑ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22του Ν. 1599/1986.

*ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ