Αρχική Eπικαιρότητα Πώς θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2018

Πώς θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2018

Περίπου 6,2 εκατομμύρια νοικοκυριά και απλοί φορολογούμενοι θα κληθούν και φέτος, εντός του δεύτερου τριμήνου του τρέχοντος έτους, να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τις δηλώσεις για τη φορολόγηση των εισοδημάτων που απέκτησαν το 2018.

Οι διατάξεις με βάση τις οποίες θα υπολογιστούν οι τελικές φορολογικές επιβαρύνσεις επί των εισοδημάτων του 2018 δεν παρουσιάζουν ουσιαστικές αλλαγές σε σύγκριση με αυτές που ίσχυσαν πέρυσι, κατά τη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2017.

Κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν εντός του 2019 τα φυσικά πρόσωπα, θα ισχύσουν, ειδικότερα, οι εξής βασικοί κανόνες:

1) Εφαρμογή φορολογικής κλίμακας με συντελεστές 22% – 45% για τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, ατομικές επιχειρήσεις και αγροτικές δραστηριότητες. Τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και τα εισοδήματα από επιχειρηματικές δραστηριότητες (από ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις, από ατομικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή από την ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος) θα φορολογηθούν με ενιαία κλίμακα, αφού προηγουμένως αθροιστούν. O κατώτατος συντελεστής φόρου ανέρχεται στο 22% και επιβάλλεται μέχρι το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 20.000 ευρώ. Από τις 20.000 ευρώ και μέχρι τις 30.000 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής φόρου 29%, ενώ από τις 30.000 και μέχρι τις 40.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής φόρου 37%. Για το τμήμα άνω των 40.000 ευρώ προβλέπεται συντελεστής 45%.

Η ίδια κλίμακα θα εφαρμοστεί και για τον υπολογισμό του φόρου στα εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες. Η φορολόγηση όμως των αγροτικών εισοδημάτων με την κλίμακα αυτή θα γίνεται αυτοτελώς.

2) Εκπτωση φόρου εισοδήματος έως 1.900-2.100 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες. Ειδικά για τα ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ από μισθούς και συντάξεις, καθώς επίσης και για τα ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ από αγροτικές δραστηριότητες που αποκτούν οι κατ’ επάγγελμα αγρότες προβλέπεται έκπτωση φόρου:

* 1.900 ευρώ, για φορολογουμένους χωρίς προστατευόμενα τέκνα. Η έκπτωση αυτή ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο 8.636,36 ευρώ (1.900 ευρώ / 22% = 8.636,36 ευρώ).
* 1.950 ευρώ, για φορολογουμένους με ένα προστατευόμενο τέκνο. Η έκπτωση αυτή ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο 8.863,64 ευρώ (1.950 ευρώ / 22% = 8.863,64 ευρώ).
* 2.000 ευρώ, για φορολογουμένους με δύο προστατευόμενα τέκνα. Η έκπτωση αυτή ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο 9.090,91 ευρώ (2.000 ευρώ / 22% = 9.090,91 ευρώ).
* 2.100 ευρώ για φορολογουμένους με 3 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα. Η έκπτωση αυτή ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο 9.545,45 ευρώ (2.100 ευρώ / 22% = 9.545,45 ευρώ).

Για εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ, η ισχύουσα κατά περίπτωση έκπτωση φόρου θα μειώνεται κατά το 1% του πέραν των 20.000 ευρώ τμήματος του ετήσιου εισοδήματος.

3) Αυτοτελής φορολόγηση των εισοδημάτων από ακίνητη περιουσία με κλίμακα στην οποία ισχύουν συντελεστές φόρου:

α) 15% μέχρι το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος 12.000 ευρώ.
β) 35% στο τμήμα από τις 12.001 έως τις 35.000 ευρώ.
γ) 45% στο τμήμα εισοδήματος πάνω από τις 35.000 ευρώ.

4) Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κλιμακωτά, με συντελεστές από 2,2% έως 10%, σε ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ: Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα υπολογίζεται κλιμακωτά, ως εξής:

* 2,2% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τις 12.001 έως τις 20.000 ευρώ.
* 5% στο τμήμα από 20.001 έως 30.000 ευρώ.
* 6,5% στο τμήμα από 30.001 έως 40.000 ευρώ.
* 7,5% στο τμήμα από 40.001 έως και 65.000 ευρώ.
* 9% στο τμήμα από 65.001 έως και 220.000 ευρώ.
* 10% στο τμήμα πάνω από τις 220.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα θα είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν, αλλά ο φορολογούμενος θα καλύπτει τη διαφορά, τότε ως βάση υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης θα λαμβάνεται υπόψη το δηλωθέν εισόδημα.

5) Επιβολή προκαταβολής φόρου εισοδήματος έναντι του επόμενου έτους με συντελεστή 100% επί του κύριου φόρου εισοδήματος, σε όσους δηλώνουν εισοδήματα από επιχειρηματικές ή και αγροτικές δραστηριότητες, καθώς επίσης και σε όσους επιχειρηματίες ή ελεύθερους επαγγελματίες ή αγρότες φορολογούνται με βάση όχι τα δηλωθέντα εισοδήματά τους αλλά με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

6) Επιβολή τέλους επιτηδεύματος από 400 έως 650 ευρώ σε κάθε φορολογούμενο που έχει ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα: Οι φορολογούμενοι που ασκούν ατομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες (εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή ελευθέρια επαγγέλματα) θα πληρώσουν και για τη χρήση του 2018 το ετήσιο τέλος επιτηδεύματος, το οποίο ανέρχεται σε 650 ευρώ και σε επιπλέον 600 ευρώ, για κάθε υποκατάστημα. Ειδικά για τους εργαζομένους με «μπλοκάκια», δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από 1 φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος ανέρχονται σε 400 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους, και σε 500 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.

Η περιοχή του Νομού Αττικής λογίζεται ως μια πόλη, καθώς και το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας μέσα στη χρήση του 2018, το τέλος επιτηδεύματος θα περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του επαγγέλματος μέσα στο 2018. Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών θα λογίζεται ως μήνας.

Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος:
* Τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.
* Οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
* Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.

* Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, ανεξαρτήτως εάν έχει παρέλθει ή όχι πενταετία από την πρώτη έναρξη εργασιών τους.
* Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που βρίσκονται σε κατάσταση αδράνειας, εκκαθάρισης ή πτώχευσης.
* Οι αγρότες, οι οποίοι είναι μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4384/2016.
* Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι σχολικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του ν. 1566/1985.

7) Εκπτωση παρακρατηθέντων και προκαταβληθέντων φόρων εισοδήματος. Από το φόρο που αναλογεί στο σύνολο των εισοδημάτων αφαιρούνται οι φόροι που παρακρατήθηκαν το 2018 από εισπραχθέντα ποσά μισθών ή συντάξεων, καθώς και οι φόροι που προκαταβλήθηκαν κατά το περασμένο έτος.

8) Εκπτωση παρακρατηθέντων ποσών ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Από το συνολικό ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης που αναλογεί στο άθροισμα όλων των εισοδημάτων του φορολογούμενου αφαιρείται (εκπίπτει) το άθροισμα των ποσών της εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατείτο κάθε μήνα από τους μισθούς ή τις συντάξεις τις οποίες εισέπραττε ο φορολογούμενος κατά το προηγούμενο έτος.