Αρχική Ν. Κορινθίας Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων με 8 θέματα

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων με 8 θέματα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 28η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 18:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση της αριθμ. 630/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2019 του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής και λήψη νέας
2. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Β’ τριμήνου έτους 2018
3. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου έτους 2018
4. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
5. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού
6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών , προμηθειών
7. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους κοιμητηρίων
8. Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου