Αρχική Ν. Μεσσηνίας Μελέτη για κυκλοφοριακό και συγκοινωνίες της Καλαμάτας

Μελέτη για κυκλοφοριακό και συγκοινωνίες της Καλαμάτας

Κινείται, επιτέλους, η υπόθεση του Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας της Καλαμάτας, δηλαδή της συγκοινωνιακής – κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης.

Χθες η Οικονομική Επιτροπή του δήμου ενέκρινε τους όρους της διακήρυξης για τη σύνταξη του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για την πόλη της Καλαμάτας, εκτιμώμενης αξίας 116.564,81 ευρώ συν ΦΠΑ 24% και χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

“Χρειάζονται ειδικές μελέτες από ειδικούς ανθρώπους”, παρατήρησε ο αντιδήμαρχος Ανδρέας Καραγιάννης.

Στην προκήρυξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών επισημαίνεται ότι «το Σχέδιο θα πρέπει να βασίζεται σε μια προσεκτική αξιολόγηση της τρέχουσας και της μελλοντικής απόδοσης του συστήματος αστικών μεταφορών, εξετάζοντας την υφιστάμενη κατάσταση, διαμορφώνοντας ένα επίπεδο αναφοράς έναντι του οποίου μπορεί να μετρηθεί η μελλοντική πρόοδος και καθορίζοντας στόχους απόδοσης και σχετικά “έξυπνους” στόχους για την καθοδήγηση της υλοποίησης του σχεδίου».

Η υπηρεσία παρατηρεί ότι ένα τέτοιο Σχέδιο «συνήθως αφορά δημόσιες μεταφορές, βάδισμα και ποδηλασία, διαλειτουργικότητα, ασφάλεια αστικών οδών, οδικές μεταφορές (ρέουσες και αδρανείς), αστική εφοδιαστική, διαχείριση κινητικότητας και ευφυή συστήματα μεταφορών».

Η Δ.Τ.Υ. ενημερώνει πως «θα μελετηθεί το σύνολο της πόλης της Καλαμάτας» και σημειώνει:

«Οι μελετητές θα πρέπει να συγκεντρώσουν και αποδελτιώσουν με δικά τους μέσα τα στοιχεία που απαιτούνται για την άρτια εκπόνηση της μελέτης. Ενδεικτικά αναφέρονται:

1) Στοιχεία σχετικά με τις μετακινήσεις των πολιτών (συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια).

2) Στοιχεία σχετικά με την ποιότητα και τη στάθμη εξυπηρέτησης της οδικής υποδομής.

3) Στοιχεία σχετικά με την ποιότητα και τη στάθμη εξυπηρέτησης του συστήματος δημοσίων συγκοινωνιών και ΚΤΕΛ. Θα εξεταστεί και η συμπληρωματικότητα με τα υπόλοιπα μέσα (ποδήλατο, βάδισμα) και θα αναλυθεί η ευκολία προσπέλασης των στάσεων της δημόσιας συγκοινωνίας από ευάλωτους χρήστες του οδικού χώρου.

4) Στοιχεία και χαρακτηριστικά της στάθμευσης. Η ανάλυση θα γίνει για τις περιοχές που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία (κυρίως στην Εμπορική Περιοχή). Η περίοδος καταγραφής των χαρακτηριστικών θα είναι τέτοια που να καλύπτεται το συνολικό εύρος του ζητήματος.

5) Στοιχεία σχετικά με την οδική ασφάλεια. Σκοπός είναι ο εντοπισμός μελανών σημείων του δικτύου και η εκτίμηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στο δήμο. Τα στοιχεία θα αναφέρονται στην πλέον πρόσφατη τριετία.

6) Συναφείς μελέτες, έργα και παρεμβάσεις που προγραμματίζονται στην περιοχή μελέτης ή στις γειτονικές περιοχές και την επηρεάζουν.

7) Συναφείς μελέτες που έγιναν κατά το παρελθόν (ΓΠΣ, συγκοινωνιακές μελέτες κλπ) και στατιστικά δεδομένα από διάφορες πηγές (ΕΣΥΕ, δήμος και άλλα)».