Αρχική Ν. Αργολίδος Πρόγραμμα Διανομής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2014. Ποιοί είναι οι δικαιούχοι

Πρόγραμμα Διανομής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2014. Ποιοί είναι οι δικαιούχοι

Την Τρίτη, 29 Απριλίου 2014, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων
κατασκηνωτικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε
Παιδικές Κατασκηνώσεις, το οποίο θα υλοποιηθεί από 15.06.2014 έως 03.09.2014.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι είτε εργαζόμενοι με 50 ημέρες εξαρτημένης
εργασίας το έτος 2013 είτε εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία 6 τουλάχιστον
μηνών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, με πραγματικό οικογενειακό
εισόδημα οικονομικού έτους 2013 μέχρι 16.000,00 €. Οι δικαιούχοι επιλέγονται με
αυτοματοποιημένη διαδικασία μοριοδότησης και επιδοτούνται για τη διαμονή των παιδιών
τους σε Παιδική Κατασκήνωση του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ. Η επιδότηση θα γίνει με τη
χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις.
Τα παιδιά των δικαιούχων πρέπει να έχουν γεννηθεί από 01.01.1999 έως 14.06.2008 και
μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση σε μία και μόνο κατασκηνωτική περίοδο και
μέχρι δεκαπέντε (15) συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των
ημερών προσέλευσης και αποχώρησης.

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε παιδικές
κατασκηνώσεις είναι 35.000, ο δε προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα
17.000.000,00€.

Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών
κατασκηνώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του Διαδικτυακού
Τόπου του ΟΑΕΔ www.oaed.gr μέχρι την 09.05.2014 και ώρα 12η
μεσημβρινή. Μετά την
υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους και μέχρι την 09.05.2014 και ώρα
15:00 οι δικαιούχοι και οι πάροχοι οφείλουν να προσέλθουν στα ΚΠΑ2 της περιοχής τους για
την επίδειξη και υποβολή των δικαιολογητικών της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ.
www.oaed.gr

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. «Δικαιούχοι» του Προγράμματος είναι οι γονείς ωφελουμένων τέκνων, οι οποίοι είναι:
α. Εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι:
 έχουν πραγματοποιήσει το έτος 2013 πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην
ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
 έχουν πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή κατά το οικονομικό έτος
2013 μέχρι 16.000,00 €
ή
β. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι:
 έχουν συνεχόμενη ανεργία κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων τουλάχιστον έξι (6) μηνών,
 έχουν πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή κατά το οικονομικό έτος 2013
μέχρι 16.000,00 €.
2. Δικαιούχοι που πληρούν και τις δύο ως άνω προϋποθέσεις, συμμετέχουν στο πρόγραμμα
υποχρεωτικά με τη μία από τις δύο ιδιότητες, είτε δηλαδή με την ιδιότητα του ανέργου είτε με την
ιδιότητα του εργαζομένου.
3. Δεν θεωρούνται Δικαιούχοι του Προγράμματος εργαζόμενοι/άνεργοι των οποίων τα παιδιά
επιδοτούνται για συμμετοχή σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το έτος
2014.
4. Ο έλεγχος της πλήρωσης των εισοδηματικών προϋποθέσεων συμμετοχής θα γίνει με
αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
5. Η μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2013 αποτελεί λόγο
αποκλεισμού από το πρόγραμμα.
6. Ο έλεγχος της πλήρωσης της προϋπόθεσης συμμετοχής των ημερών εργασίας θα γίνει με
αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το ΙΚΑ.
Στις περιπτώσεις συμμετεχόντων που για οποιονδήποτε λόγο οι ημέρες εργασίας τους δεν έχουν
μηχανογραφηθεί από το ΙΚΑ (π.χ. εργαζόμενοι σε ΔΕΗ ή φορτοεκφορτωτές, δασεργάτες,
εκδοροσφαγείς κ.ο.κ.), ο έλεγχος θα γίνει βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπεται να
ΑΔΑ: ΒΙ094691Ω2-ΩΤΥ 7
προσκομισθούν στην Ενότητα Γ’ του παρόντος. Μη προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών
συνεπάγεται τον αποκλεισμό των δικαιούχων από το πρόγραμμα.
7. Ο έλεγχος της πλήρωσης της προϋπόθεσης συμμετοχής της συνεχόμενης εγγεγραμμένης
ανεργίας θα γίνει από τα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.
8. «Ωφελούμενοι» του Προγράμματος είναι:
Τα ανήλικα προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων που γεννήθηκαν από
01.01.1999 έως 14.06.2008.

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής από την 29.04.2014 έως την 09.05.2014 και ώρα 12:00
(μεσημβρινή).
2. Τα έντυπα ηλεκτρονικών αιτήσεων βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ
(www.oaed.gr). Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής
έχει ως εξής:
α. Οι υποψήφιοι εισέρχονται στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
β. Συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ».
Εφιστάται η προσοχή για τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της αιτήσεως,
σύμφωνα με τις διαδικτυακές οδηγίες.
γ. Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον δικαιούχο αποδεικτικό της
υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου και αναγράφει την ακριβή ημερομηνία
και ώρα υποβολής.
3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συμμετοχής με άλλο τρόπο και όχι ηλεκτρονικά, ο υποψήφιος
δικαιούχος αποκλείεται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.
4. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα
(09.05.2014 και ώρα 12
η
μεσημβρινή) δεν είναι δυνατή.
5. Οι δικαιούχοι επιλέγουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική αίτησή τους την ιδιότητα με την
οποία συμμετέχουν (είτε ως άνεργοι είτε ως εργαζόμενοι), άλλως οι αιτήσεις τους δεν
εξετάζονται.
6. Οι δικαιούχοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με την ιδιότητα του εργαζομένου
συμπληρώνουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική αίτησή τους τα πεδία που αφορούν στην ύπαρξη ή
ΑΔΑ: ΒΙ094691Ω2-ΩΤΥ 8
μη μηχανογραφημένων ημερών εργασίας και στον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ, άλλως οι αιτήσεις τους
δεν εξετάζονται.
7. Η αίτηση επέχει θέση δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) για τα στοιχεία
που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα
ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση συνεπάγεται
τον αποκλεισμό του δικαιούχου από το πρόγραμμα και επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και
διοικητικές κυρώσεις.
8. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία
των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος και των ωφελουμένων αυτού αποκλειστικά για τους
σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης.
9. Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους
αίτησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο με νέες αιτήσεις, οι
οποίες υποβάλλονται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων σε αντικατάσταση
των προηγουμένων, οι οποίες ακυρώνονται.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής και μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων (09.05.2014) και ώρα 15:00, οι δικαιούχοι οφείλουν να
προσέλθουν αυτοπροσώπως ή δια νομίμου αντιπροσώπου στα ΚΠΑ2 της περιοχής που ανήκουν
για την εκτύπωση και υπογραφή της αίτησής τους και την επίδειξη και υποβολή των εξής
δικαιολογητικών:
α. Δικαιολογητικά που επιδεικνύονται:
i. Έγγραφα Ταυτοπροσωπίας
 για Έλληνες πολίτες: ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας,
 για πολίτες της ΕΕ: ταυτότητα ή διαβατήριο,
 για υπηκόους τρίτων χωρών: άδεια διαμονής και διαβατήριο.
ii. Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ του δικαιούχου και ο ΑΜΚΑ των
ωφελουμένων μελών του.

ΑΔΑ: ΒΙ094691Ω2-ΩΤΥ 9
β. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται:
i. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν από την
κατάθεσή του στην Υπηρεσία.
ii. Στην περίπτωση διαζευγμένων δικαιούχων: Υπεύθυνη Δήλωση του μη δικαιούχου γονέα,
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, ότι συναινεί στη συμμετοχή των παιδιών του στο
πρόγραμμα.
iii. Για τα παιδιά με αναπηρία 67% και άνω: Βεβαίωση αρμόδιου Δημόσιου Φορέα από την οποία
προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας.
iv. Στην περίπτωση εργαζόμενων δικαιούχων, που οι ημέρες εργασίας τους δεν είναι δυνατόν να
αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως, επειδή δεν έχουν ενταχθεί στο μηχανογραφικό σύστημα του ΙΚΑ
για οποιονδήποτε λόγο:
 Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησής τους για τις ημέρες εργασίας που
πραγματοποίησαν και για το ποσοστό κρατήσεων υπέρ του καταργηθέντος
Οργανισμού Εργατικής Εστίας κατά το έτος 2013 ή
 Ατομικά Δελτία Εισφορών (ΑΔΕΙ) έτους 2013 ή
 Δελτία Ατομικών Εισφορών (ΔΑΤΕ) έτους 2013.
2. Μη εμπρόθεσμη προσέλευση για εκτύπωση και υπογραφή της αίτησης και μη προσκόμιση των
ως άνω δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό του δικαιούχου από το Πρόγραμμα.
3. Μη προσκόμιση βεβαίωσης αναπηρίας αρμόδιου φορέα για ωφελούμενα τέκνα ΑμεΑ με
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω συνεπάγεται τον αποκλεισμό τους από τη συμμετοχή στο
πρόγραμμα για ουσιαστικούς λόγους.
4. Μη πλήρωση των όρων της Δημόσιας Πρόσκλησης ή αναντιστοιχία των δηλουμένων στην
αίτηση στοιχείων με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά συνεπάγεται αποκλεισμό του δικαιούχου
από το πρόγραμμα.

ΠΗΓΗ: OAED.GR

Προηγούμενο άρθροΣε συνεχή επαφή βρίσκεται ο Γιάννης Σμυρνιώτης με όλα τα χωριά, όπου έτυχε θερμής υποδοχής από τον κόσμο
Επόμενο άρθροΟ Γιατρός Γιάννης Ροντζιώκος στο δελτίο ειδήσεων του super στις 21:00