Αρχική Ν. Αρκαδίας Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στην Τρίπολη

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στην Τρίπολη

Σας καλούμε την 6η Noεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
2. Αποδοχή μελετών αποκατάστασης και διαμόρφωσης σε πολιτιστικό κέντρο του κτηρίου Ματζουνείου στην Τρίπολη για ένταξη στο Ε.Π. της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου.
3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Επισκευή στέγης Πετροπουλείου Κληροδοτήματος».
4. Αποδοχή χρηματοδότησης από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ».
5. Έγκριση μελετών για ένταξη από την ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ ΑΕ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΕΠΙΝ.
6. Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικού Γηπέδου Κάρτσοβας – Πολεοδομική Ενότητα Φιλικών Δήμου Τρίπολης.
7. Επέκταση φωτισμού οδών και πλατειών – μετατόπιση στύλων που εμποδίζουν.
8. Έγκριση ηλεκτροδότησης πίλλαρ για τον ηλεκτροφωτισμό της παιδικής χαράς στην Τοπική Κοινότητα Νεστάνης ΔΕ Μαντινείας.
9. Έγκριση ηλεκτροδότησης πίλλαρ για τον ηλεκτροφωτισμό της πλατείας με το τοπωνύμιο «Παπαγιάννη Αλώνι» στην Τοπική Κοινότητα Νεστάνης Δ.Ε. Μαντινείας.
10. Έγκριση ηλεκτροδότησης πίλλαρ για τον ηλεκτροφωτισμό Κοινοχρήστου χώρου πλησίον οικίας Παπασταύρου στην Τοπική Κοινότητα Νεστάνης της Δ.Ε. Μαντινείας.
11. Διαγραφή ποσών και προσαυξήσεων.
12. Διαγραφές, μεταβολές και διορθώσεις βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Αποστραγγιστικά έργα όμβριων υδάτων στην Τ.Κ. Σταδίου Δ.Ε. Τεγέας».
14. Έκδοση απόφασης σχετικά με τη χορήγηση ή μη μίας (1) θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ επί της οδού Ερμού (όπισθεν Ι.Ν. Αγ. Βασιλείου) ή επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (στην εσοχή πλησίον της Τράπεζας της Ελλάδος), στην Τρίπολη στον κ. Αγγελή Αγγελάκο για το όχημα με στοιχεία ΑΚΕ 7819.
15. Επί αιτήσεως της κ. Πυρπάρα Μαρίας.
16. Διοικητική Αποβολή κ. Σανή Ιωάννας οδός μεταξύ του Ο.Τ. 112-116, κατ΄εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Λεβιδίου.
17. Επέκταση φωτισμού και πλατειών – μετατόπιση στύλων που εμποδίζουν.
18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

Σημείωση: Στα θέματα υπ΄αριθμ. 2 και 5 έχουν διανεμηθεί τα σχετικά σχέδια στους επικεφαλής των παρατάξεων.