Αρχική Χωρίς κατηγορία 50 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κορίνθου

50 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κορίνθου

Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα των υπηρεσιών Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισµού και Ύδρευσης του ∆ήµου Κορινθίων, που εδρεύει στην Κόρινθο.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Κορινθίων, Κολιάτσου 32, ΤΚ 20100 Κόρινθος, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων υπ όψιν κας Α.Φίλη ή κας Π.Σανδραβέλη (τηλ. επικοινωνίας: 2741361081,62).
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Περισσότερα εδώ: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%9E%CE%A9%CE%9B7-%CE%A974