Αρχική Ν. Αργολίδος Δήμος Ναυπλιέων: Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής

Δήμος Ναυπλιέων: Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 όπως προσέλθετε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας( παρ. οδός Ναυπλίου – Ν.Κίου ) στις 19:00 σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ.67Α του Ν. 3852/2010, όπως αυτές προστέθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 7 Ν. 5056/23 και
παρακαλούμε για τις τυχόν δικές σας ενέργειες σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις εν λόγω διατάξεις (υποβολή θεμάτων για συζήτηση).

Σημειώνουμε ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων ορίζεται η Τρίτη 25 Iουνίου & ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου (εγγράφως ή ηλεκτρονικά στο e-mail: info@1444.syzefxis.gov.gr) .
Συνημμένα σας αποστέλλουμε το άρθρο 7 του Ν. 5056/2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ