Αρχική Ν. Αρκαδίας Tρίπολη: Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής

Tρίπολη: Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής

Σας καλούμε στις 26 Ιουνίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 όπως προσέλθετε στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113 σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ.67Α του Ν. 3852/2010, όπως αυτές προστέθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 7 Ν. 5056/23 και παρακαλούμε για τις τυχόν δικές σας ενέργειες σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις εν λόγω διατάξεις (υποβολή θεμάτων για συζήτηση). Σημειώνουμε ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων ορίζεται η 21 η Ιουνίου 2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ