Αρχική Ν. Αργολίδος Το Υπουργείο Πολιτισμού αποκαθιστά το σπίτι του Άγγελου Τερζάκη στο Ναύπλιο

Το Υπουργείο Πολιτισμού αποκαθιστά το σπίτι του Άγγελου Τερζάκη στο Ναύπλιο

Σύμφωνα με πληροφορίες το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε την αποκατάσταση της διατηρητέας οικίας του Έλληνα πεζογράφου Άγγελου Τερζάκη στο Ναύπλιο επί της οδού Τερζάκη 20.

Τι προβλέπει η συντήρηση και η αποκατάσταση

-Να υποβληθούν σχέδια τοιχοποιιών που καθαιρούνται.

-Να διερευνηθεί εναλλακτική λύση για την θέση τοποθέτησης του ενδιάμεσου μεταλλικού πλαισίου.
-Με την έναρξη των εργασιών του έργου να γίνει τεκμηρίωση των οικοδομικών φάσεων του κτηρίου και να συνταχθεί σχετικό τεύχος με σχέδια και φωτογραφίες.

-Κατά την έναρξη των εργασιών του έργου και μετά την τοποθέτηση των αναγκαίων ικριωμάτων να υποβληθεί αποτύπωση του φέροντος οργανισμού του κτηρίου για τη φάση αποτίμησης σύμφωνα με το κεφ. 10 του ΚΑΔΕΤ.

-Να γίνει αλλαγή τοποθέτησης των τουαλετών στο πίσω μέρος του κτηρίου στη θέση του κυλικείου, το οποίο δεν θα υλοποιηθεί.

-Οι αναθεωρημένες αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες να κατατεθούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου προς έγκριση.

-Να κατατεθεί Τεχνική Έκθεση μεθοδολογίας και υλικών αποτοίχισης ζωγραφικού διακόσμου και προτάσεις επανατοποθέτησης ή αναπαραγωγής όπου απαιτηθεί.

-Να κατατεθεί πίνακας των ξύλινων στοιχείων προς συντήρηση, μετά τον έλεγχο της κατάστασης διατήρησης.

-Να προσδιοριστεί ο χώρος αποθήκευσης και συντήρησης των αντικειμένων καθώς και ο τρόπος μεταφοράς τους. Σημειώνεται ότι ο προτεινόμενος χώρος οφείλει να πληροί κατ’ ελάχιστο βασικές συνθήκες ασφαλείας (πυρανίχνευση, συναγερμό κ.λπ.) και να έχει σταθερές και κατάλληλες συνθήκες περιβάλλοντος.

-Να χρησιμοποιηθεί σταθεροποιητής πριν τη βαφή των σιδηρών μεταλλικών στοιχείων.