Αρχική Περ. Πελοποννήσου Στις 14 Φεβρουαρίου η Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Πελοποννήσου στην Τρίπολη

Στις 14 Φεβρουαρίου η Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Πελοποννήσου στην Τρίπολη

Ο Δήμαρχος της έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Κώστας Τζιούμης, συγκαλεί την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. στην Τρίπολη στο αμφιθέατρο του Μουσικού σχολείου Τρίπολης, Δ/νση Νίκου Γκάτσου, Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου με θέματα ημερήσιας διάταξης: Προσέλευση εκλεκτόρων, Διαπίστωση απαρτίας, Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Εκλογή εκπροσώπων της Π.Ε.Δ.-Π στην Γενική Συνέλευση της Κεντρικής ‘Ενωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) Εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου. Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε ότι: Σύμφωνα με το Π.Δ 75/11 άρθ. 1ο παρ. 2 οφείλετε να ενημερώσετε όλους τούς εκλέκτορες (συμπολίτευσης, αντιπολίτευσης) τον Δήμου σας, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Σύμφωνα με το άρθρο 1ο του Π.Δ. 75/11 η εκλογή των μελών τον Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κατά συνδυασμούς ή μεμονωμένες υποψηφιότητες. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με απλή γραπτή δήλωση, την οποία υπογράφούν όλοι οι υποψήφιοι πού τον αποτελούν και η οποία υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού από την ψηφοφορία, το αργότερο μέχρι την δέκατη πέμπτη (ι5) ώρα της προηγούμενης των εκλογών ημέρας, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και Δήμαρχο Δήμού Τρίπολης, Δ/νση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 18, 2ος όροφος. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 11 τον Π.Δ. 75/11, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 τον Π.Δ. 3/2024 για την εκλογή των μελών τον Εποππκού Συμβουλίου καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλπο, το οποίο περιλαμβάνει όλούς τούς υποψηφίούς. Προκειμένού να καταρπστεί εγκαίρως το ψηφοδέλπο, οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με γραπτή δήλωση μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και η οποία υποβάλλεται στον πρόεδρο της Γενικής Συνέλεύσης και Δήμαρχο Δήμού Τρίπολης, Δ/νση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ 18, 20sόροφος ). Η ιδιότητα μέλούς Διοικηπκού Συμβουλίου και Εποππκού Συμβουλίου ΠΕΔ δεν είναι συμβατή στο ίδιο πρόσωπο. Για την διευκόλυνση των διαδικασιών της Γενικής Συνέλευσης της Π.Ε.Δ παρακαλούνται οι κ.κ. εκπρόσωποι να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.