Αρχική Ν. Κορινθίας Την Δευτέρα 29/01/24 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ.Κορινθίων

Την Δευτέρα 29/01/24 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ.Κορινθίων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του
Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα
πραγματοποιηθεί την 29η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στη Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου (ΠΕΔ)
2. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 6/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας, εκλογή
αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου
3. Εκλογή αντιπροσώπων στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας για την πενταετία 1-1-2024 έως
31-12-2028
4. Αναπροσαρμογή ή μη δημοτικών τελών – δικαιωμάτων Δήμου Κορινθίων για το οικονομικό έτος 2024 και
εφεξής
5. Περί απαλλαγής Δημοτικών τελών – δικαιωμάτων καρκινοπαθών
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για α) εκκίνηση διαδικασιών διαβούλευσης και σύνταξης στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ Κορίνθου – Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων,
β) αποδοχή εξουσιοδότησης του Δήμου Κορινθίων ως επικεφαλής φορέα και λήψη της ευθύνης ως Επικεφαλής Φορέα,
γ) έγκριση συγκρότησης της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης & δ) εξουσιοδότηση νόμιμου εκπρόσωπου
του φορέα για την έκδοση της Απόφασης Συγκρότησης της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης
7. Τροποποίηση της αριθμ. 50/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομικών) και εξουσιοδότηση Δημάρχου.
8. Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής
Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΙΟΛΚΟΣ».
9. Ορισμός επιτροπής, παροχής σύμφωνης γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία
10. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Κάτω Άσσου» (Α.Μ. 107/2021)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ