Αρχική Ν. Αργολίδος Α. Πουλάς: Απόφαση για παράταση των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων στον Περιφερειακό Τύπο έως...

Α. Πουλάς: Απόφαση για παράταση των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων στον Περιφερειακό Τύπο έως 1-1-2026

Σε απάντηση στην αναφορά που κατέθεσε ο βουλευτής Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Πουλάς σχετικά με τη διατήρηση των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων στο Περιφερειακό Τύπο και μετά την 31-12-2023, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Ιωάννης Μπρατάκος μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:«Αναγνωρίζοντας αφενός, ότι η διατήρηση των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο, εκτός από την εξυπηρέτηση, στο μέγιστο βαθμό, της διαφάνειας, αποτελεί έναν βασικό οικονομικό πόρο για τις επιχειρήσεις τύπου και αφετέρου ότι, μέσω της ενίσχυσης της οικονομικής θέσης των επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού τύπου διασφαλίζεται η πολυφωνία και ο πλουραλισμός, απαραίτητα στοιχεία της Δημοκρατίας, σκοπείται να καθοριστεί άμεσα νέα ημερομηνία ισχύος της κατάργησης, ήτοι την 01.01.2026, ενώ στο μεταξύ θα διερευνηθεί προσεκτικά το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων, ώστε να ληφθεί απόφαση επί της ουσίας για το εν λόγω ζήτημα.

Το πλήρες κείμενο της απάντησης:

 Θέμα : Απάντηση στην υπ’ αρ. πρωτ. 456/1.11.2023 Αναφορά του Βουλευτή του «ΠΑΣΟΚΚίνημα Αλλαγής», κ. Πουλά Ανδρέα, με θέμα: «Διατήρηση των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων στον Περιφερειακό Τύπο».
Σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. 456/1.11.2023 Αναφοράς του βουλευτού του «ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής» κ. Πουλά Ανδρέα, που αφορά τη διατήρηση των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο, τίθενται προς ενημέρωσή σας τα κατωτέρω:
Η κατά καιρούς ισχύουσα νομοθεσία περιλάμβανε σειρά διατάξεων, δυνάμει των οποίων προβλεπόταν η υποχρεωτική δημοσίευση διακηρύξεων διαγωνισμών στον τοπικό και περιφερειακό Τύπο, [ενδεικτικά, στα άρθρ. 15 ν. 3669/2008 (Α΄ 116), άρθρ. 1, 3, 4 του ν. 3548/2007 (Α΄ 68), άρθρ. 12 ν. 3316/2005 (Α΄ 42), άρθρ. 4 του π.δ. 118/2007 (Α΄ 150), άρθρ. 11 του π.δ. 28/1980 (Α’11), καθώς και στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185)].
Δυνάμει της περ. 35, του δευτέρου εδαφίου της περ. 68, καθώς και του τρίτου εδαφίου των περ. 31, 40, 59 και 82 της παρ. 1 του άρθρου 377 ν. 4412/2016 (Α’ 147), οι ανωτέρω διατάξεις καταργήθηκαν, με την ρητή επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 379 του ιδίου νόμου, η οποία προέβλεπε ότι η ισχύς της κατάργησης των διατάξεων αυτών, θα ετίθετο σε εφαρμογή την 1 η Ιανουαρίου 2021, ενώ περαιτέρω, με το άρθρο 185 ν. 4764/2020 (ΦΕΚ A` 256), η κατάργηση της υποχρέωσης δημοσιεύσεων θα τίθετο σε εφαρμογή, την 1η Ιανουαρίου 2022, και τελικώς, με το άρθρο 245 ν.4782/2021 (Α` 36), την 1η Ιανουαρίου 2024. Αναγνωρίζοντας αφενός, ότι η διατήρηση των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο, εκτός από την εξυπηρέτηση, στο μέγιστο βαθμό, της διαφάνειας, αποτελεί έναν βασικό οικονομικό πόρο για τις επιχειρήσεις τύπου της περιφέρειας, και αφετέρου ότι, μέσωτης ενίσχυσης της οικονομικής θέσης των επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού τύπου διασφαλίζεται η πολυφωνία και ο πλουραλισμός, απαραίτητα στοιχεία της Δημοκρατίας, σκοπείται να καθοριστεί άμεσα νέα ημερομηνία ισχύος της κατάργησης, ήτοι την 01.01.2026, ενώ στο μεταξύ θα διερευνηθεί προσεκτικά το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων, ώστε να ληφθεί απόφαση επί της ουσίας για το εν λόγω ζήτημα.
Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ
Ιωάννης Μπρατάκος