Αρχική Χωρίς κατηγορία Καύσιμα: Με νόμο έλεγχοι για το λαθρεμπόριο και από τις πετρελαϊκές

Καύσιμα: Με νόμο έλεγχοι για το λαθρεμπόριο και από τις πετρελαϊκές

Τη συνυπευθυνότητα για την παράνομη διακίνηση καυσίμων καθιερώνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υποχρεώνοντας τις εταιρείες εμπορίας πώλησης πετρελαιοειδών να ελέγχουν τα πρατήρια που φέρουν το σήμα τους για νοθεία και λαθρεμπόριο.

Αυτό προβλέπουν οι διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου που έδωσε σήμερα 14 Νοεμβρίου σε δημόσια διαβούλευση η πολιτική ηγεσία.
Ταυτόχρονα, αποτελούν, σύμφωνα και με παράγοντες της αγοράς, και μία παραδοχή για την κρατική αδυναμία να ελέγξει την παράνομη διακίνηση των καυσίμων αφού με τα άρθρα του νομοσχεδίου προβλέπονται και πρόστιμα τις πετρελαϊκές αν δεν κάνουν σωστά τους ελέγχους…

Πάντως, παράγοντες της αγοράς πετρελαιοειδών μιλώντας στον ΟΤ, εκφράζουν την έντονη δυσφορία τους ως προς τις διατάξεις του νομοσχεδίου και ιδίως σε αυτές περί συλλογικότητας της ευθύνης.

Έλεγχοι για το λαθρεμπόριο από τις πετρελαϊκές
Ειδικότερα, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου προτείνονται προς ψήφιση τα «μέτρα δέουσας επιμέλειας για διάθεση και διακίνηση ενεργειακών προϊόντων».

Αυτά θα εφαρμόζονται από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών στα πρατήρια καυσίμων.

Και τα συγκεκριμένα μέτρα συνίστανται:

· στην τήρηση και τακτική επικαιροποίηση των στοιχείων φορολογικού μητρώου των Πρατηρίων Καυσίμων,

· στον έλεγχο ύπαρξης των απαιτούμενων αδειών για τη λειτουργία των Πρατηρίων Καυσίμων, των πιστοποιητικών των δεξαμενών και αντλιών, καθώς και στον έλεγχο εγκατάστασης και λειτουργίας του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών – εκροών, όπου αυτό απαιτείται, στα Πρατήρια Καυσίμων,

· σε τουλάχιστον έναν κατ’ έτος έλεγχο της χημικής σύνθεσης των ενεργειακών προϊόντων που διατίθενται και διακινούνται από τα Πρατήρια Καυσίμων,

· στην παροχή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. κάθε πληροφορίας σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις τέλεσης ή επικείμενης τέλεσης λαθρεμπορίας καυσίμων, εγκλήματος φοροδιαφυγής ή νοθείας καυσίμων.

Οι υποχρεώσεις
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο «αν από την τήρηση μέτρων δέουσας επιμέλειας διαπιστωθεί ότι πρατήριο καυσίμων δεν διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες και πιστοποιητικά ή δεν έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών – εκροών, όπου αυτό απαιτείται, ή κατέχει, διαθέτει ή διακινεί παράνομα ενεργειακά προϊόντα», τότε οι πετρελαϊκές υποχρεούνται σωρευτικά:

· εντός είκοσι 24 ωρών από τη διαπίστωση των ανωτέρω, να ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. για τις ανωτέρω διαπιστώσεις,

· ταυτόχρονα με την ως άνω ενημέρωση να διακόψουν τη διάθεση και διακίνηση ενεργειακών προϊόντων προς το συγκεκριμένο Πρατήριο Καυσίμων,

· εντός 10 ημερών από την ως άνω ενημέρωση, να αποσύρουν το τυχόν σήμα και τον εξοπλισμό τους από το Πρατήριο Καυσίμων, μέχρι την αποκατάσταση των ανωτέρω και, σε περίπτωση σφράγισης της εγκατάστασης του Πρατηρίου Καυσίμων, μέχρι τη νόμιμη επαναλειτουργία του.

Λαθρεμπόριο ή νοθεία ή φοροδιαφυγή
Οι πετρελαϊκές, όπως προτείνεται από το νομοσχέδιο, «αν από την τήρηση των μέτρων δέουσας επιμέλειας προκύψουν ενδείξεις λαθρεμπορίας, εγκλήματος φοροδιαφυγής ή νοθείας καυσίμων, ενημερώνουν αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., παρέχοντας αμέσως, και το αργότερο εντός 48 ωρών, κάθε διαθέσιμο στοιχείο, περιλαμβανομένων των πλέον πρόσφατων αποτελεσμάτων ελέγχου της χημικής σύνθεσης των ενεργειακών προϊόντων που διατίθενται από το Πρατήριο Καυσίμων».

Αφαίρεση σήματος πρατηρίου καυσίμων
Αν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ενημερώσουν τις πετρελαϊκές για μη εγκατάσταση ή μη πλήρωση των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών – εκροών σε Πρατήριο Καυσίμων ή για την τέλεση λαθρεμπορίας καυσίμων ή νοθείας καυσίμων ή παραποίησης φορολογικών μηχανισμών από Πρατήριο Καυσίμων, τα πρόσωπα αυτά (πετρελαϊκές) υποχρεούνται σωρευτικά:

· να διακόψουν αυθημερόν από την ως άνω ενημέρωση τη διάθεση και διακίνηση ενεργειακών προϊόντων προς το συγκεκριμένο Πρατήριο Καυσίμων,

· εφόσον το Πρατήριο Καυσίμων φέρει σήμα λειτουργίας τους, ή εφόσον έχουν διαθέσει ή διακινήσει ενεργειακά προϊόντα προς το Πρατήριο Καυσίμων εντός των τελευταίων πέντε ημερών από την ως άνω ενημέρωση, να απαντλήσουν, να μεταφέρουν και να φυλάξουν με δικές τους δαπάνες τα καύσιμα που κατέχονται, διατίθενται και διακινούνται από το Πρατήριο αυτό, εντός πέντε ημερών από τη λήψη της ενημέρωσης από την Α.Α.Δ.Ε..

· εντός 10 ημερών από την ως άνω ενημέρωση, να αποσύρουν το τυχόν σήμα και τον εξοπλισμό τους από το Πρατήριο Καυσίμων, μέχρι την αποκατάσταση των ανωτέρω ή, σε περίπτωση σφράγισης της εγκατάστασης του Πρατηρίου Καυσίμων, μέχρι τη νόμιμη επαναλειτουργία του.

Αν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ενημερώσουν τις εταιρείες εμπορίας για την τέλεση λαθρεμπορίας ή νοθείας καυσίμων ή παραποίησης φορολογικών μηχανισμών από Πρατήριο Καυσίμων, τα προαναφερόμενα μέτρα εφαρμόζονται εντός τριάντα 30 ημερών και σε κάθε άλλο Πρατήριο Καυσίμων, που ανήκει σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) ή διοικείται από τα πρόσωπα, στα οποία ανήκει ή τα οποία διοικούν το Πρατήριο Καυσίμων, το οποίο διαπιστώνεται ότι έχει τελέσει τις ως άνω παραβάσεις.

Πρόστιμα σε πετρελαϊκές
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών αν δεν τηρήσουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας, τότε σε αυτές επιβάλλονται πρόστιμα.

Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 5.000 έως 30.000 ευρώ ανά πρατήριο καυσίμων.

Λουκέτο σε παραβάτες
Οι διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν επίσης στους παραβάτες σφράγιση για δύο χρόνια στις εγκαταστάσεις καυσίμων.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις νόθευσης ή λαθρεμπορίας καυσίμων σε πρατήριο καυσίμων ή παρεμπόδισης του σχετικού ελέγχου, επιβάλλεται σφράγιση ως εξής:
1. Όταν, από εξέταση δείγματος καυσίμων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ., που λαμβάνεται, είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., είτε από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή, με βάση την έκθεση ανάλυσης του κατ’ έφεση δείγματος ή τη σχετική απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, υπάρχει διαφορά μεταξύ της ανάλυσης του πρώτου, και του κατ’ έφεση δείγματος, προκύπτει ότι το ελεγχόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατέχει, διακινεί και εμπορεύεται νοθευμένα καύσιμα, σφραγίζεται η εγκατάσταση στην οποία διαπιστώνεται η παράβαση για δύο έτη,

2. Αν μετά από έκθεση ελέγχου είτε της αρμόδιας υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε., είτε οποιασδήποτε άλλης δημόσιας ελεγκτικής ή διωκτικής αρχής, διαπιστώνεται τέλεση λαθρεμπορίας καυσίμων, σφραγίζεται η εγκατάσταση στην οποία διαπιστώνεται η παράβαση, για δύο έτη,

3. Αν οι ιδιοκτήτες του πρατηρίου ή οι προστηθέντες από αυτούς παρεμποδίζουν τον έλεγχο για τη διαπίστωση των ανωτέρω με χρήση βίας ή απειλής σφραγίζεται η εγκατάσταση στην οποία διαπιστώνεται η παράβαση για δύο έτη.
Αλλαγή ή διακοπή δραστηριότητας κατά τον χρόνο της σφράγισης στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου λειτουργούσε η εγκατάσταση δεν κωλύει τη σφράγιση της εγκατάστασης. Η σφράγιση πραγματοποιείται είτε από την τελωνειακή υπηρεσία που έχει διενεργήσει τον έλεγχο, είτε από την τελωνειακή υπηρεσία στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της ελεγχόμενης εγκατάστασης, αν ο έλεγχος έχει διενεργηθεί από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή.

Απαγόρευση δραστηριότητας
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες των οποίων η εγκατάσταση πρατηρίου καυσίμων σφραγίστηκε, δεν δραστηριοποιούνται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή ιδιότητα σε επιχειρήσεις εμπορίας ή διακίνησης ενεργειακών προϊόντων για δύο (2) έτη από τη διαπίστωση της παράβασης.

Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και τα όργανα επιβολής της σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχου άδειας εμπορίας ή λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, στις οποίες διαπιστώνονται οι παραβάσεις της παρούσας και δύνανται να ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, ο τρόπος, ο χρόνος και το μέσο δημοσιοποίησης.