Αρχική Eπικαιρότητα Φυλακή και πρόστιμα σε απεργούς που εμποδίζουν εργασία

Φυλακή και πρόστιμα σε απεργούς που εμποδίζουν εργασία

Αλλαγές στο εργασιακό τοπίο φέρνει το νομοσχέδιο, το οποίο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να ψηφισθεί τον Σεπτέμβριο.

Οι αλλαγές προβλέπονται σε κοινοτική οδηγία (2019/1152) περί «διαφανών και προβλέψιμων όρων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση».

Σκοπός της οδηγίας είναι η βελτίωση των όρων εργασίας, με την προώθηση περισσότερο διαφανούς και προβλέψιμης απασχόλησης με παράλληλη διασφάλιση της προσαρμοστικότητας της αγοράς εργασίας.

Επίσης, θεσπίζει ελάχιστα δικαιώματα που ισχύουν για όλους τους εργαζομένους στην Ενωση που έχουν σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές που ισχύουν σε κάθε κράτος – μέλος, λαμβανομένης υπόψη της  νομολογίας του Δικαστηρίου.

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν τα εξής:

Απεργίες

Θα υπάρχουν ποινικές ευθύνες, σε απεργούς που παρεμποδίζουν, από την εργασία τους, άλλους εργαζομένους.

Οι ποινές που προβλέπονται θα είναι τουλάχιστον έξι μήνες φυλάκιση και 5.000 ευρώ πρόστιμο. Αν μάλιστα διαπιστωθεί υποτροπή οι ποινές ενδέχεται να διπλασιάζονται.

Προστασία απόλυσης

Θα απαγορεύεται η απόλυση ή οποιοδήποτε ισοδύναμό της και κάθε προκαταρκτική ενέργεια για την απόλυση εργαζομένων, επειδή άσκησαν τα δικαιώματα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Οι εργαζόμενοι που θεωρούν ότι έχουν απολυθεί ή έχουν υποβληθεί σε μέτρα με ισοδύναμο αποτέλεσμα για τον λόγο ότι έχουν ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία μπορούν να ζητούν από τον εργοδότη να τους γνωστοποιήσει τους λόγους της απόλυσης ή του ισοδυνάμου της, δεόντως τεκμηριωμένους.

Βάρδιες

Επιλύεται το πρόβλημα που έχει ανακύψει με τις βάρδιες των εργαζομένων που εργάζονται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν 7 ημέρες συνεχώς ή έχουν 24ωρη λειτουργία 5 ή 6 ημέρες την εβδομάδα και εφαρμόζουν 5ήμερο σύστημα εργασίας.

Ετσι πλέον θα καθίσταται επιτρεπτή η απασχόληση κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας με υποχρεωτική προδήλωσή της στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και μη δυνατότητα υπέρβασης των 8 ωρών ημερησίως ενώ παράλληλα προβλέπεται ότι ο εργαζόμενος θα δικαιούται ημερομίσθιο για την 6η ημέρα απασχόλησης προσαυξημένο κατά 40%.

Δοκιμαστική εργασία

Μειώνεται στους έξι μήνες, από ένα έτος που είναι έως τώρα, η δοκιμαστική περίοδος εργασίας για κάθε εργαζόμενο που προσλαμβάνεται. Εάν απολυθεί πριν από την πάροδο του εξαμήνου ο εργαζόμενος δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης.

Ειδικά για περιπτώσεις όπου υπογράφεται σύμβαση ορισμένου χρόνου, η Κοινοτική Οδηγία ορίζει πως η δοκιμαστική περίοδος θα πρέπει να είναι ανάλογη με τη διάρκεια της σύμβασης και τη φύση της εργασίας. Αν ανανεωθεί η σύμβαση τότε παύει και η δοκιμαστική περίοδος.

Υποχρεωτική κατάρτιση

Οταν ο εργοδότης υποχρεούται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία ή τις συλλογικές συμβάσεις να παρέχει κατάρτιση στον εργαζόμενο για την εκτέλεση της εργασίας για την οποία εργάζεται, η κατάρτιση αυτή παρέχεται δωρεάν στον εργαζόμενο, υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας και, ει δυνατόν, πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας

Η κατάργηση της ανάρτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ μιας σειράς εντύπων προβλέπεται για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να εφαρμόσουν ταχύτερα την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου περιορίζουν τη γραφειοκρατία για την εφαρμογή της κάρτας εργασίας σε επιχειρήσεις με προσωπικό έως 20 εργαζομένους, η πλειοψηφία των οποίων δεν διαθέτει καν τμήμα λογιστηρίου.

Οι επιχειρηματίες δεν θα έχουν την υποχρέωση να καταχωρίζουν εκ των προτέρων τις αλλαγές στο ωράριο ή την υπερωριακή απασχόληση, όμως σε περίπτωση που εντοπιστούν εργαζόμενοι να απασχολούνται και να μην έχει αυτό καταγραφεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας τότε το πρόστιμο που θα επιβάλλεται είναι 10.500 ευρώ.

Πλατφόρμα για την εύρεση εργασίας

Με το σχέδιο νόμου προβλέπεται η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την εξεύρεση εργασίας σε νέους επιστήμονες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, κυρίως σε κλάδους υψηλών δεξιοτήτων και εξειδίκευσης.

ΠΗΓΗ in.gr