Αρχική Eπικαιρότητα Μέχρι 11 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για τις άδειες διαμονής αλλοδαπών

Μέχρι 11 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για τις άδειες διαμονής αλλοδαπών

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για όσους αλλοδαπούς έχασαν τις προθεσμίες για άδειες διαμονής, εξαιτίας του προβλήματος από 20 έως 23 Ιουλίου 2023 λόγω τεχνικού προβλήματος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΠΣ «Μετανάστευση», οι οποίες αφορούν, ιδίως, αφενός στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης / ανανέωσης των αδειών διαμονής, αφετέρου στην επεξεργασία αιτήσεων αδειών διαμονής από πλευράς των υπηρεσιών μίας στάσης, καθώς και λήψης των βιομετρικών δεδομένων των πολιτών τρίτων χωρών.

Οι υπηρεσίες αυτές λόγω τεχνικού προβλήματος δεν ήταν διαθέσιμες στο συγκεκριμένο διάστημα για τους δικηγόρους και τους εντολείς τους. Για το λόγο αυτό, τόσο η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων αδειών διαμονής (αρχικών και ανανέωσης) παρατείνεται μέχρι 11 Σεπτεμβρίου.

Οι νέες προθεσμίες για ρύθμιση ζητημάτων αδειών διαμονής

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

Κατά το χρονικό διάστημα από 20 έως και 23 Ιουλίου 2023, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΠΣ «Μετανάστευση», οι οποίες αφορούν, ιδίως, αφενός στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης / ανανέωσης των αδειών διαμονής, αφετέρου στην επεξεργασία αιτήσεων αδειών διαμονής από πλευράς των υπηρεσιών μίας στάσης, καθώς και λήψης των βιομετρικών δεδομένων των πολιτών τρίτων χωρών, δεν ήταν διαθέσιμες, λόγω τεχνικού προβλήματος. Για το λόγο αυτό, τόσο η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων αδειών διαμονής (αρχικών και ανανέωσης), όσο και η εν γένει λειτουργία του ΟΠΣ Μετανάστευση δεν ήταν δυνατή. Προς τούτο και με γνώμονα την αναγκαιότητα διαχείρισης των υποθέσεων πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι λόγω του ανωτέρω τεχνικού προβλήματος, δεν κατέστη δυνατή η εξυπηρέτησή τους, λόγω ανωτέρας βίας, επισημαίνονται από πλευράς μας τα ακόλουθα:

α. Περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής

Εάν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα (20 – 23 Ιουλίου) έληγε η χρονική περίοδος νόμιμης διαμονής (λόγω κατοχής θεώρησης εισόδου ή ελευθέρου 90ημέρου σε περίπτωση απαλλαγής της υποχρέωσης θεώρησης) κατά την οποία ο πολίτης τρίτης χώρας είχε το δικαίωμα να υποβάλει την αίτησή του, τότε έχει τη δυνατότητα να υποβάλει εκ των υστέρων ηλεκτρονικά την αίτησή του και η αρμόδια υπηρεσία θα την παραλάβει και θα την εξετάσει ως νομίμως υποβληθείσα λόγω ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει το σχετικό αίτημα του πολίτη τρίτης χώρας ή του πληρεξούσιου δικηγόρου αυτού να έχει υποβληθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 11η Σεπτεμβρίου2023.

β. Περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης ανανέωσης άδειας διαμονής.

Εάν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα (20 – 23 Ιουλίου) έληγε η προθεσμία υποβολής του αιτήματος ανανέωσης της άδειας διαμονής i) λόγω λήξης της περιόδου ισχύος της άδειας διαμονής ή ii) λόγω λήξης του χρονικού περιθωρίου του ενός μηνός για εκπρόθεσμη υποβολή του αιτήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014, ισχύουν τα ακόλουθα:

Για την περίπτωση (i), η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται εκ ων υστέρων, χωρίς την επιβολή σχετικού προστίμου λόγω ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση ανανέωσης θα πρέπει να έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά έως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 για την περίπτωση (ii), δεδομένου του γεγονότος ότι δεν είναι δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος ανανέωσης για λόγους ακεραιότητας της ηλεκτρονικής διαδικασίας, ο πολίτης τρίτης χώρας ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος αυτού θα πρέπει να προσέλθει στην αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης, κατόπιν συνεννόησης με τις τελευταία για τον καθορισμού του συγκεκριμένου ραντεβού, προκειμένου να υποβάλει την αίτησή του με φυσική παρουσία. Σημειώνεται ότι ομοίως και στις περιπτώσεις αυτές, η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 11η Σεπτεμβρίου 2023.

Επίσης, στην περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος δεν είναι υποβάλει αίτημα για την χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής του και είχε λήξει και η περίοδος των 30 ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014, αμέσως πριν το ανωτέρω χρονικό διάστημα, αλλά είχε προγραμματίσει την υποβολή του αιτήματός του σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία, λόγω αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας, θα πρέπει ομοίως να προσέλθει στην αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης, κατόπιν συνεννόησης με τις τελευταία για τον καθορισμού του συγκεκριμένου ραντεβού, προκειμένου να υποβάλει την αίτησή του με φυσική παρουσία. Σημειώνεται ότι ομοίως και στις περιπτώσεις αυτές, η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί άμεσα και το αργότερο έως την 11η Σεπτεμβρίου 2023.

γ. Περίπτωση απώλειας ραντεβού για την λήψη των βιομετρικών δεδομένων στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4018/2011

Εάν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα (20 – 23 Ιουλίου) είχε προγραμματιστεί ραντεβού με πολίτη τρίτης χώρας για την λήψη των απαιτούμενων βιομετρικών δεδομένων, στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής του, η αρμόδια υπηρεσία μιας στάσης δεν λαμβάνει την μη προσέλευση του αιτούντος ως μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4251/2014, αλλά επαναπρογραμματίζει την λήψη των απαιτούμενων βιομετρικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει ο επαναπρογραμματισμός της λήψης των βιομετρικών δεομένων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την διαθεσιμότητα του αιτούντος, καθώς η μη προσέλευσή του οφειλόταν σε αδυναμία της υπηρεσίας να τον εξυπηρετήσει, ενώ στην περίπτωση των αιτούντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20Β, εφαρμόζονται οι οδηγίες μας αναφορικά με την διευκόλυνση των πολιτών τρίτων χωρών.