Αρχική Ν. Αργολίδος Πρόσληψη ψυχολόγου από τον Δήμο Ναυπλιέων

Πρόσληψη ψυχολόγου από τον Δήμο Ναυπλιέων

O Δήμος Ναυπλιέων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου (Ψυχολόγος) για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά: info@1444.syzefxis.gov.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ναυπλιέων, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού , Βασιλέως Κωνσταντίνου 34, Τ.Κ. 21100 Ναύπλιο, υπόψη κας Μαριγώς Γενεοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2752360926).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023 και λήγει την Δευτέρα 14 Αυγούστου 2023 (καθώς η δέκατη ημέρα είναι μη εργάσιμη- Κυριακή).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ