Αρχική Ν. Αρκαδίας Ρύθμιση οφειλών ανακοίνωσε ο Δήμος Τρίπολης

Ρύθμιση οφειλών ανακοίνωσε ο Δήμος Τρίπολης

Ο Δήμος Τρίπολης, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 90 του N. 5036/2023 (ΥΕΚ 77/28.03.2023 τεύχος

Α’), ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και έως

την 1η.2.2023, σε τριάντα έξι (36) ή εβδομήντα δύο (72) δόσεις υπό τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο.

 

Προϋποθέσεις υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση:

α) Ο οφειλέτης να μην είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές ή αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές στη ταμειακή

υπηρεσία του δήμου την 1η.11.2021 και επιπλέον να έχει καταβάλει όλες τις μηνιαίες δόσεις των ρυθμίσεων

των εκατό (100) δόσεων, έως την ημερομηνία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, εφόσον είχε υπαχθεί σε αυτές.

β) Ο οφειλέτης να έχει υποβάλλει όλες τις δηλώσεις εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι την

31η.12.2022.

γ) Ο οφειλέτης κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για

φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

1. Σο ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής δόσης ανέρχεται σε τριάντα (30) ευρώ.

2. ΢ε περίπτωση ένταξης στη νέα ρύθμιση ισχύουν όλα τα ευεργετήματα των άρθρων 110 έως και 117 του

ν. 4611/2019 (Α’ 73) και των άρθρων 165 έως και 172 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), όπως η χορήγηση

αποδεικτικού ενημερότητας και η αναστολή της συνέχισης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί

των οφειλών που ρυθμίζονται.

3. Μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των τριάντα έξι (36) ή εβδομήντα δύο (72) δόσεων και οφειλές

που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και είναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες κατά

την 1η.2.2023 πάγιες ρυθμίσεις, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν αποκλειστικά τέτοιες

οφειλές.

4. Προκειμένου ο οφειλέτης να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση των τριάντα έξι (36) ή εβδομήντα δύο (72)

δόσεων, αν έχει λοιπές αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη

ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής, υποχρεούται εντός μηνός από την επικύρωση της ένταξης, να

τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των είκοσι τεσσάρων (24) ή σαράντα οκτώ (48) δόσεων κατά

περίπτωση.

5. Ρυθμίσεις των άρθρων 110 έως και 117 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και των άρθρων 165 έως και 172 του

ν. 4764/2020 (Α’ 256) που απωλέσθηκαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η.2.2023,

δύνανται να αναβιώσουν με πληρωμή δύο (2) δόσεων έως την 31η.7.2023, δηλαδή της τρέχουσας δόσης

και μίας επιπλέον που αποσβένει παλαιές υποχρεώσεις με σειρά παλαιότητας.

6. Προκειμένου να αναβιώσει η ρύθμιση των εκατό (100) δόσεων, αν ο οφειλέτης έχει λοιπές αρρύθμιστες

ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής,

υποχρεούται εντός μηνός από την επικύρωση της αναβίωσης, να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των

είκοσι τεσσάρων (24) ή σαράντα οκτώ (48) δόσεων κατά περίπτωση. Αν ο οφειλέτης έχει απωλέσει την

πάγια ρύθμιση στο παρελθόν, του δίδεται η δυνατότητα ένταξης στην πάγια ρύθμιση με τους όρους της

δεύτερης ευκαιρίας, προς τον σκοπό αναβίωσης των ρυθμίσεων των εκατό (100) δόσεων και υπό τον όρο

ότι ο οφειλέτης ρυθμίζει το σύνολο των οφειλών του.

7. Η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά.

8. Εξαιρούνται από τη ρύθμιση όσες οφειλές δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση

τμηματικής καταβολής ή η ρύθμισή τους απαγορεύεται από άλλους νόμους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν έως τις 30-06-2023 να υποβάλλουν

 είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου

 είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protokollo@tripolis.gr,

την συνημμένη αίτηση που θα συνοδεύεται από τις δηλώσεις εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι

την 31η.12.2022.

Υπόδειγμα της αίτησης έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.tripolis.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ταμείου του Δήμου.

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:

κος. Λαγομιτζής Ν.: 2713610423 (εσωτ.: 523)

κα. Πανούση Δ.: 2713600467 (εσωτ.: 467).

 

Τρίπολη 26-04-2023

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομιών Υπηρεσιών

Αλεξοπούλου Νεκταρία