Αρχική Eπικαιρότητα Φορολογικές δηλώσεις: 23 SOS για το ’23

Φορολογικές δηλώσεις: 23 SOS για το ’23

Περίπου 9.000.000 φορολογούμενοι θα κληθούν την άνοιξη να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το 2022. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σχεδιάζει να θέσει από το τέλος Μαρτίου σε λειτουργία την ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων. Φέτος, κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων θα υπολογιστεί πρόσθετη έκπτωση φόρου εισοδήματος έως και 2.200 ευρώ σε κάθε φορολογούμενο, ο οποίος κατά τη διάρκεια του 2022 πλήρωσε με ηλεκτρονικά μέσα (με τραπεζικές κάρτες, μέσω ebanking κ.λπ.) ποσά συνολικού ύψους μέχρι και 5.000 ευρώ για να εξοφλήσει αμοιβές προς 20 κατηγορίες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και ελευθέρων επαγγελματιών.

Επιπλέον, κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν φέτος για να δηλωθούν τα εισοδήματα του 2022, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα υπολογίσουν εις διπλούν τις ηλεκτρονικά εξοφληθείσες δαπάνες των φορολογουμένων για την πληρωμή επισκέψεων σε 8 κατηγορίες ιατρών, κατά τον προσδιορισμό των ποσών των ηλεκτρονικά εξοφληθεισών δαπανών που θα πρέπει να καλύπτουν ποσοστό 30% των δηλωθέντων ατομικών εισοδημάτων. Επίσης, κατά τον υπολογισμό των τελικών φορολογικών επιβαρύνσεων στα εκκαθαριστικά των φετινών φορολογικών δηλώσεων δεν θα συμπεριλαμβάνεται χρέωση τέλους επιτηδεύματος σε όσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν αυξήσει τις θέσεις πλήρους απασχόλησης του προσωπικού τους κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2022. Η «Ν» παρουσιάζει σήμερα τα 23 σημεία SOS που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση και υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος:

Γενικοί κανόνες
1. Κοινή φορολογική δήλωση υποχρεούνται να υποβάλουν οι έγγαμοι σύζυγοι. Τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνα συμβίωσης μπορούν να υποβάλουν κοινή δήλωση ή χωριστή.

2. Οι έγγαμοι μπορούν να υποβάλουν χωριστά τις φορολογικές τους δηλώσεις, ο καθένας για τα εισοδήματά του, αρκεί μόνο ο ένας εκ των δύο να έχει ήδη δηλώσει την επιλογή αυτή μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο σύστημα TAXISnet.

3. Οι έγγαμοι πρέπει να υποβάλουν χωριστά φορολογικές δηλώσεις, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση της αρμόδιας ΔΟΥ με τις παραπάνω μεταβολές.
4. Στις περιπτώσεις εγγάμων που έχουν γνωστοποιήσει την επιλογή τους για υποβολή χωριστών δηλώσεων, εφόσον ο ένας εκ των δύο συζύγων δεν έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στην κύρια κατοικία, είτε είναι ιδιόκτητη είτε δωρεάν παραχωρημένη, ούτε συμμετέχει ως μισθωτής στη μισθωμένη κύρια κατοικία, οφείλει, στη χωριστή δήλωση που θα υποβάλει, να συμπληρώσει τον κωδικό 801 του πίνακα 6 της δήλωσης με τον ΑΦΜ του άλλου συζύγου, καθώς και τον κωδικό 092 που αφορά τη φιλοξενία, επιλέγοντας, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, την ένδειξη «συνοίκηση με σύζυγο», η οποία περιλαμβάνεται στον αναδυόμενο πίνακα επιλογών.

5. Τα ανήλικα ή ενήλικα τέκνα θεωρούνται «εξαρτώμενα» εφόσον το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημά τους δεν υπερέβη εντός του 2022 τα 3.000 ευρώ ή τα 6.000 ευρώ αν παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω. Ο αριθμός των τέκνων αυτών εμφανίζεται στον πίνακα 3, στην παράγραφο 2 και στους κωδικούς 005-006 της φορολογικής δήλωσης, εφόσον τα στοιχεία τους αναγραφούν στον πίνακα 8 της δήλωσης.

6. Σε κάθε περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης από εγγάμους ή Μέρη Συμφώνου Συμβίωσης (ΜΣΣ), που έχουν από κοινού εξαρτώμενα τέκνα με τουλάχιστον 67% αναπηρία τα οποία δεν υποβάλλουν ατομικές δηλώσεις, οι κωδικοί 005006 του πίνακα 3 στους οποίους πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός των τέκνων αυτών για την εξασφάλιση μείωσης φόρου 200 ευρώ συμπληρώνονται μόνο από τον σύζυγο ή το ένα ΜΣΣ κι αν ο φόρος του δεν επαρκεί για να αφαιρεθεί ολόκληρο το ποσό της έκπτωσης, τότε το ποσό αυτό πιστώνεται, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, στον φόρο της συζύγου ή του άλλου μέρου συμφώνου συμβίωσης.

7. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία έγγαμοι φορολογούμενοι ή ΜΣΣ έχουν επιλέξει να υποβάλουν χωριστές δηλώσεις και έχουν από κοινού εξαρτώμενα τέκνα με αναπηρία τουλάχιστον 67% που δεν υποβάλλουν ατομικές δηλώσεις, η μείωση φόρου των 200 ευρώ πραγματοποιείται άπαξ, μόνο σε έναν σύζυγο/ΜΣΣ, χωρίς να μεταφέρεται το δικαίωμα πίστωσης φόρου στον άλλο σύζυγο/ΜΣΣ.

8. Σε περίπτωση εγγάμων που είναι και οι δύο μισθωτοί-συνταξιούχοι με εξαρτώμενα τέκνα κι έχουν επιλέξει να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις προκειμένου να τύχουν και οι δύο του προσαυξημένου αφορολογήτου ορίου λόγω τέκνων, πρέπει να συμπληρώσουν και οι δύο τα στοιχεία των τέκνων τους στον πίνακα 8 της δήλωσης.

9. Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 30-6-2023. Εξαιρετικά, τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία μπορούν να υποβάλουν δήλωση μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

10. Όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31-12-2022 και έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση. Ακόμη και τα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα οφείλουν να υποβάλουν δήλωση εφόσον απέκτησαν έστω και 0,01 ευρώ εισόδημα κατά τη διάρκεια του 2022 ή εφόσον βαρύνονται με τεκμήριο διαβίωσης για κατοικία ή Ι.Χ.

11. Σε κάθε περίπτωση εγγάμων που υποβάλλουν κοινή δήλωση διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και εκδίδονται δύο εκκαθαριστικά σημειώματα, ένα για κάθε σύζυγο. Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου.

12. Τυχόν επιπλέον φόροι που θα προκύψουν από την εκκαθάριση των δηλώσεων θα πρέπει να εξοφληθούν σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τον Ιούλιο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2024.

13. Δεν θα βεβαιώνεται ποσό φόρου εισοδήματος για καταβολή, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ ανά σύζυγο.

14. Δεν θα επιστρέφεται στον φορολογούμενο ποσό φόρου μικρότερο των 5 ευρώ ανά σύζυγο. Επιτηδευματίες

15. Εάν ο φορολογούμενος έχει αποκτήσει εισόδημα από επιχειρηματικές-αγροτικές δραστηριότητες, τότε:

Εάν δεν έχει εισπράξει μισθούς ή συντάξεις το προηγούμενο έτος, στον φόρο που αναλογεί επί του εισοδήματος από επιχειρηματικές δραστηριότητες επιβάλλεται και προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου έτους, η οποία υπολογίζεται με συντελεστή 55%.

Επιβάλλεται και τέλος επιτηδεύματος το οποίο ανέρχεται σε 650 ευρώ. Φέτος εξαιρούνται για πρώτη φορά από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 2.000.000 ευρώ, οι οποίοι απασχολούν προσωπικό και οι οποίοι μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2022 αύξησαν (και διατήρησαν αυξημένο), σε σύγκριση με τους προηγούμενους 9 μήνες του 2022, τον αριθμό των μισθωτών εργαζομένων τους με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

16. Οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από την 1η-1-2020 και μετά, δηλαδή όσοι έχουν ατομικές επιχειρήσεις που δεν είχαν συμπληρώσει στις 31-12-2022 τρία έτη λειτουργίας, δικαιούνται μειωμένο κατά 50% ελάχιστο φορολογικό συντελεστή, δηλαδή συντελεστή φορολογίας εισοδήματος μειωμένο από το 9% στο 4,5%, υπό την προϋπόθεση ότι το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από την επιχειρηματική δραστηριότητα ήταν το 2022 μέχρι 10.000 ευρώ. Η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση έχει εφαρμογή και για όποιον ασκεί ατομική αγροτική δραστηριότητα. Όλοι οι φορολογούμενοι που υπάγονται σ’ αυτή τη ρύθμιση, για να κατοχυρώσουν τον μειωμένο αυτό συντελεστή, πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 017-018 του πίνακα 2 της φορολογικής δήλωσης (του εντύπου Ε1).

Ανείσπρακτα ενοίκια
17. Στους ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων οι οποίοι δεν εισέπραξαν ενοίκια από τους μισθωτές τους το 2022, λόγω άρνησης ή αδυναμίας των τελευταίων να τα πληρώσουν, η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα ανείσπρακτα αυτά ποσά θα χορηγηθεί, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω εισοδήματα θα φορολογηθούν στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν. Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα από ακίνητα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Ηλεκτρονικές πληρωμές
18. Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο ατομικό πραγματικό εισόδημα έτους 2022 προερχόμενο εκ μιας ή περισσοτέρων από τις 5 βασικές πηγές, δηλαδή από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και ενοίκια ακινήτων, πρέπει να έχει πραγματοποιήσει κατά το χρονικό διάστημα από την 1η-1-2022 έως την 31η-12-2022 δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου με το 30% του εισοδήματος αυτού. Για να αναγνωριστούν οι δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (προπληρωμένες κάρτες, πληρωμές μέσω e-banking κ.λπ.). Στο εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του 30% δεν συνυπολογίζονται τα ακόλουθα ποσά: α) Τυχόν αναλογούσα ειδική εισφορά αλληλεγγύης β) Τυχόν δαπάνες του φορολογούμενου για διατροφή γ) Ορισμένα έκτακτα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2022, όπως οι αποζημιώσεις για απολύσεις, το ασφάλισμα των ομαδικών ασφαλιστηρίων, το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης, καθώς επίσης και όλες οι έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων ενίσχυσης πληγέντων από φυσικές καταστροφές. Τεκμαρτά εισοδήματα προσδιοριζόμενα με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν λαμβάνονται υπόψη. Το ποσό των δαπανών που λαμβάνεται υπόψη δεν μπορεί να υπερβεί τα 20.000 ευρώ.

19. Σε κάθε περίπτωση φορολογουμένου ο οποίος δεν έχει καταφέρει να καλύψει το απαιτούμενο συνολικό ποσό δαπανών, το «ακάλυπτο» ποσό φορολογείται με 22%.

20. Οι δαπάνες για πληρωμή αμοιβών σε 8 κατηγορίες ιατρικών επαγγελμάτων «μετρούν» στο 200% της αξίας τους, για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος και την αποφυγή πρόσθετης φορολόγησης με 22%, εφόσον έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα (πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες). Πρόκειται για τις δαπάνες που καταβάλλονται σε ιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμιάτρους, χειροποδιστές και ποδολόγους.

21. Όσοι φορολογούμενοι εξόφλησαν το 2022 με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, για δόσεις δανείων και για ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν αθροιστικά το 60% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος του 2022 από τις παραπάνω 5 βασικές πηγές, οφείλουν να έχουν καλύψει ποσοστό 20% του εισοδήματος αυτού με δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

22. Από την υποχρέωση να καλύψουν το 20%-30% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος από τις 5 βασικές πηγές με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής εξαιρούνται πλήρως, για το φορολογικό έτος 2022, φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα, δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή, ανήλικοι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, οι στρατευμένοι, όσοι κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων (εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους), οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών), όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.

23. Προβλέπεται πρόσθετη έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ για κάθε φορολογούμενο, ο οποίος κατά τη διάρκεια του 2022 έχει πληρώσει με ηλεκτρονικά μέσα (με τραπεζικές κάρτες, μέσω e-banking κ.λπ.) ποσά συνολικού ύψους μέχρι και 5.000 ευρώ για να εξοφλήσει αμοιβές προς 20 κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών, όπως έγραψε η «Ν» στο φύλο Τρίτης 14/2/2023.

Πηγή: naftemporiki.gr

Προηγούμενο άρθροΕΟΔΥ: Συμβουλές για ασφαλή κατανάλωση θαλασσινών και οστρακοειδών την περίοδο της Σαρακοστής
Επόμενο άρθροWSJ: Από διαρροή σε εργαστήριο προήλθε ο κορωνοϊός