Αρχική Eπικαιρότητα Τέλος η δια βίου αφαίρεση του διπλώματος!

Τέλος η δια βίου αφαίρεση του διπλώματος!

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί έως και τις 28 Φεβρουαρίου η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Εκσυγχρονισμός των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών – Διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία των εποπτευόμενων φορέων και άλλες διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών».

Με τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, επιδιώκεται η ενιαία και ταχεία ρύθμιση διαφόρων οργανωτικών, λειτουργικών, εργασιακών και οικονομικών ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η αποσαφήνιση ζητημάτων σχετικών με τις επιβατικές μεταφορές, τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, τον τεχνικό έλεγχο, τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών, καθώς και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Στο νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση αλλάζει το κυρωτικό πλαίσιο για συγκεκριμένες παραβάσεις του ΚΟΚ.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται η πρόβλεψη περί προσαύξησης των διοικητικών προστίμων του Κ.Ο.Κ. ανάλογα με το φορολογητέο εισόδημα του παραβάτη οδηγού, αίροντας με αυτόν τον τρόπο τις επιφυλάξεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής για την αντισυνταγματικότητα της εν λόγω διάταξης και τα πρακτικά προβλήματα στην υλοποίησή της.

Επίσης, αντικαθίσταται η δια βίου αφαίρεση της άδειας οδήγησης στις περιπτώσεις υποτροπής ορισμένων παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. με πενταετή αφαίρεση και επαναχορήγησή της μέσω της διαδικασίας εκπαίδευσης και εξέτασης του Σ.Ε.Σ.Ο, εκτιμώντας ότι αυτό αποτελεί ρεαλιστικότερη προσέγγιση επιβολής ποινής στους παραβάτες αυτούς. Ειδικότερα, ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις διάπραξης ορισμένων παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. που αφορούν στην κατανάλωση αλκοόλ, την πινακίδα Ρ2 και του ερυθρού σηματοδότη, των παραβάσεων που συνδέονται με την επίδειξη ικανότηταςεντυπωσιασμού, ανταγωνισμού ή την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και των παραβάσεων των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης των οχημάτων, για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα 5 ετών η άδεια οδήγησης του παραβάτη οδηγού θα αφαιρείται για 5 έτη και θα επαναχορηγείται μέσω εκπαίδευσης και εξέτασής του με τη διαδικασία του Σ.Ε.Σ.Ο.

Με το άρθρο 61 φαίνεται ότι η παραπάνω διάταξη αλλάζει και πλέον οι παραβάτες οδηγοί δεν θα χάνουν δια βίου το δίπλωμά τους αλλά μετά την 5ετία θα μπορούν να αποκτήσουν και πάλι άδεια οδήγησης αφού περάσουν πάλι από εκπαίδευση και εξέταση.

Ειδικότερα το άρθρο 61 που αναφέρεται σε ρυθμίσεις με το κυρωτικό πλαίσιο παραβάσεων του ΚΟΚ επισημαίνεται ότι: «Αντικατάσταση παρ. 4 και 6 άρθρου 28 ν. 4530/2018 

Στο άρθρο 28 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής αυτών από τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία είσπραξης των βεβαιωμένων διοικητικών προστίμων της παρ. 3.».

Να υπενθυμίσουμε πως η παράγραφος 3 του νόμου 4530/2018 ανέγραφε ότι εξειδικεύονται τα διοικητικά πρόστιμα ανά κατηγορία παράβασης, για τις παραβάσεις χαμηλής επικινδυνότητας έως και 100 ευρώ, για τις παραβάσεις μεσαίας επικινδυνότητας από 101 έως και 300 ευρώ και για τις παραβάσεις υψηλής επικινδυνότητας από 301 έως και 600 ευρώ.

Η παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Σε περίπτωση διάπραξης των παραβάσεων που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ, των παραβάσεων της πινακίδας Ρ2 και του ερυθρού σηματοδότη, των παραβάσεων που συνδέονται με την επίδειξη ικανότηταςεντυπωσιασμού, ανταγωνισμού ή την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και των παραβάσεων των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, η άδεια οδήγησης αφαιρείται για πέντε (5) έτη και ο παραβάτης υποχρεούται σε εκπαίδευση και εξέταση για την επαναχορήγησή της, κατ’ εφαρμογή της απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 107. Η κύρωση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τους παραβάτες οδηγούς που έχουν διαπράξει τρεις από τις προαναφερθείσες παραβάσεις μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 28 του ν. 4530/2018.»

ΠΗΓΗ newsauto.gr