Αρχική Περ. Πελοποννήσου Σχέδια δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά

Σχέδια δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά

Το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου θα πρέπει οι δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου -όπως και της υπόλοιπης χώρας- να αποστείλουν στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης τα τοπικά σχέδια δράσης τους για την κοινωνική ένταξη, την ισότητα και τη συμμετοχή των Ρομά.

Τα παραπάνω γνωστοποίησε με έγγραφό του ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, Γιώργος Σταμάτης, προς τις κατά τόπους περιφέρειες της χώρας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας του υπουργείου συνέταξε και απέστειλε στους δήμους της επικράτειας το «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την ένταξη, την ισότητα και τη συμμετοχή των Ρομά».

Με βάση το συγκεκριμένο σχέδιο, κάθε δήμος καλείται να εξειδικεύσει τις δράσεις που υλοποιεί σε τοπικό επίπεδο, με βάση τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα και προϋπολογισμούς καθώς και τις ανάγκες των πληθυσμών Ρομά που διαβιούν στα όριά τους.

Ο γγ του υπουργείου υπενθυμίζει επιπλέον ότι σύμφωνα µε τον ισχύοντα Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ «είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή πολιτικών και τη συμμετοχή σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων που διαβιούν εντός των διοικητικών τους ορίων».

Ως εκ τούτου, η υλοποίηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης που σχεδιάζονται, συντονίζονται και παρακολουθούνται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, εναποτίθεται στον αρμόδιο ΟΤΑ Α΄ βαθμού, βάσει της αρχής της εγγύτητας και της επικουρικότητας.

Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά (ΕΣΚΕ) 2021-2030 παρουσιάστηκε από τον γενικό γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιώργο Σταμάτη, στη συνεδρίαση της 9ης Μαρτίου 2022 του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ).

Ο κ. Σταμάτης παρουσίασε τον περασμένο Μάρτιο τη νέα στόχευση και σχέδιο δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, στη βάση των κατευθύνσεων, προτεραιοτήτων και στόχων, που έχουν τεθεί για την κοινωνική ένταξη τους στο ευρωπαϊκό στρατηγικό πλαίσιο ως το 2030.

Κοινωνική ενσωμάτωση
σε 4 πυλώνες
Η νέα στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των αθίγγανων αποτελεί το αποτέλεσμα εις βάθος μελέτης και συμμετοχικής διαδικασίας, με τη συνεισφορά των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων καθώς και των εκπροσώπων των φορέων Ρομά. Διαρθρώνεται δε σε τέσσερις πυλώνες, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τις εθνικές προτεραιότητες και στρατηγικούς στόχους, τα μέτρα πολιτικής και τις θεσμικές παρεμβάσεις για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά σε εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Αναλυτικά:
– Πυλώνας Ι. «Πρόληψη και καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά»
– Πυλώνας ΙΙ. «Ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης των Ρομά σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά (εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία, κοινωνική φροντίδα και στέγαση)»
– Πυλώνας ΙΙΙ. «Πρόληψη και καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων σε βάρος των Ρομά»
– Πυλώνας ΙV. «Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των Ρομά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή».
Ειδικότερα η νέα στρατηγική που προωθεί το υπουργείο:
– Προωθεί τη συστηματική χαρτογράφηση των Ρομά στην Ελλάδα.
– Υποστηρίζει την εφαρμογή τεκμηριωμένης πολιτικής που βασίζεται στον εντοπισμό των αναγκών των Ρομά σε τοπικό επίπεδο, ώστε να συντονίζεται η ανάπτυξη ειδικών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες, τοπικών παρεμβάσεων.
– Καθιερώνει στρατηγικές συνεργασίες και συνέργειες με βασικούς εμπλεκόμενους φορείς σε συγκεκριμένα ζητήματα κοινωνικής ένταξης των Ρομά.
– Δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση, τη συμμετοχή και την αναβάθμιση δεξιοτήτων των παιδιών και νέων Ρομά.
– Υπογραμμίζει τη διάσταση του φύλου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της συμμετοχής των κοριτσιών και των γυναικών Ρομά.
– Εξασφαλίζει συστηματική διαβούλευση με τους εκπροσώπους των Ρομά και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, και οργανώσεων της νεολαίας Ρομά σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης.
– Επενδύει στην ανάπτυξη συστήματος δεικτών που θα επιτρέψουν τη συστηματική παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη συνεχή προσαρμογή της νέας στρατηγικής.

Η περίπτωση της Λακωνίας
Πλέον, με ενδιαφέρον αναμένονται οι προτάσεις και εισηγήσεις των λακωνικών δήμων για τα πλάνα που έχουν επεξεργαστεί προς την κατεύθυνση υλοποίησης του παραπάνω κεντρικού σχεδιασμού, σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου. Αποτελεί, ως φαίνεται, μία μοναδική ευκαιρία για περιοχές της Λακωνίας, που αντιμετωπίζουν οξυμένο πρόβλημα με την παραβατικότητα, να χαράξουν μία πορεία προς τη βελτίωση της καθημερινότητας και της κοινωνικής συνοχής, καθώς και την αρμονική συνύπαρξη των κοινωνικών ομάδων. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει η σχεδιαζόμενη στρατηγική να καταφέρει να πείσει και να προσελκύσει τα άτομα ή τις ομάδες εκείνες, που διαβιούν στο περιθώριο, προκειμένου να μεταβάλλουν συνήθειες και πρακτικές και να ενταχθούν σε ένα πλαίσιο κανόνων, υποχρεώσεων, αλλά και δικαιωμάτων. Κάτι τέτοιο βέβαια προϋποθέτει μεγάλη προσπάθεια και θέληση, προσήλωση και διάρκεια από όλες τις πλευρές, ώστε σε βάθος χρόνου να επέλθει το πλήρες επιθυμητό αποτέλεσμα ή τουλάχιστον να υπάρξει «αχτίδα» φωτός προς τον προσδοκώμενο στόχο. Ενδεχομένως έτσι να «ανατείλει» μια καινούργια εποχή, που θα αναπτυχθεί με όρους εξισορρόπησης της ζωής και των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων μελών της κοινότητας, αλλά κυρίως θα δώσει λύση στη δύσκολη εξίσωση της καλλιέργειας εμπιστοσύνης και του αισθήματος ασφάλειας, που επιζητεί ένα σημαντικό τμήμα του ντόπιου πληθυσμού.

Προηγούμενο άρθροΚ. Μητσοτάκης από Αίγιο: «Κάνουμε έργα και όχι μουσαμάδες» (VIDEO)
Επόμενο άρθροΠανελλήνιο Κύπελλο στο Κλειστό Γυμναστήριο Λουτρακίου το ερχόμενο Σαββατοκύριακο