Αρχική Eπικαιρότητα Στόχος της Agro Future είναι η υποστήριξη του γεωργού μέσα από την...

Στόχος της Agro Future είναι η υποστήριξη του γεωργού μέσα από την αξιοποίηση των Γεωργικών της Συμβούλων

Agro Fututre – Σύμβουλοι

Η Agro Fututre – Σύμβουλοι Ι.Κ.Ε. είναι πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Γεωργικών
Συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, διαθέτοντας πιστοποιημένους γεωργικούς
συμβούλους όλων των ειδικοτήτων με πολυετή εμπειρία. Στόχος μας είναι η
υποστήριξη του γεωργού μέσα από την αξιοποίηση των συμβουλών των Γεωργικών
Συμβούλων μας, οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες στις μοναδικές ανάγκες του κάθε
γεωργού, ώστε να μπορούν να αναδειχθούν τα ελληνικά προϊόντα και οι Έλληνες
παραγωγοί να αποκτήσουν ισχυρότερη θέση μέσα στην Ε.Ε.
Με αρχή μας τον σεβασμό στο περιβάλλον και την αναβάθμιση της ποιότητας και της
ανταγωνιστικότητας μεταξύ των γεωργικών προϊόντων που παράγονται στην χώρα
μας, οι πιστοποιημένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι της εταιρίας μας θα είναι δίπλα στους
γεωργούς σε κάθε στάδιο, έτσι ώστε να διασφαλίσουν πως οι ανάγκες τους
καλύπτονται πλήρως και οδηγούνται στο επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα από την πλήρη
αξιοποίηση των συμβουλών.
Η εταιρία μας αποτελεί μέρος ενός μεγάλου δικτύου συνεργατών και επιστημόνων,
έτσι γνωρίζουμε σε βάθος τις ανάγκες των γεωργικών εκμεταλλεύσεων κάθε είδους
της χώρας μας, καθώς και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι
γεωργοί, κι έτσι είμαστε σε θέση να αφουγκραστούμε τις ανάγκες κάθε γεωργού
ξεχωριστά ώστε να του προσφέρουμε την κατάλληλη λύση ανάλογα με τις ανάγκες και
το όραμα του.
Για να μπορέσουμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, η πρώτη επαφή των
Γεωργικών Συμβούλων με τους γεωργούς θα έχει ως στόχο την δημιουργία μιας
ολοκληρωμένης εικόνας των εξατομικευμένων αναγκών κάθε εκμετάλλευσης και της
καταγραφής των μοναδικών χαρακτηριστικών της, για να μπορούν να οδηγηθούν σε
μια συζήτηση που θα αφορά τις δυνατότητες βελτίωσης, και να επιλέξουν από κοινού
το ή τα κατάλληλα πακέτα εξατομικευμένων συμβουλών σε σχέση με την
εκμετάλλευση του καθένα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, δημιουργώντας
μεταξύ τους σχέση εμπιστοσύνης.
Για την παροχή συμβουλής η εταιρία μας διαθέτει πλήρη εξοπλισμό καταγραφής και
ανάλυσης των συνθηκών που επικρατούν στην κάθε γεωργική εκμετάλλευση, καθώς
και ψηφιακά μέσα επεξεργασίας των δεδομένων, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη
δυνατή συνεργασία μεταξύ γεωργού και συμβούλου και η ολιστική προσέγγιση των
αναγκών κάθε εκμετάλλευσης.
Οι σύμβουλοι μας θα είναι δίπλα σας σε κάθε σας βήμα με σκοπό την αναβάθμιση των
εκμεταλλεύσεων τόσο οικονομικά, όσο και περιβαλλοντικά.
Μετά την σύναψη της σύμβασης μεταξύ της Agro Fututre – Σύμβουλοι Ι.Κ.Ε. και του
γεωργού, πραγματοποιείται από τον Γεωργικό Σύμβουλο επίσκεψη στην
εκμετάλλευση του γεωργού ώστε να αξιολογηθεί η υφιστάμενη κατάσταση της και να
επιλεχθεί από κοινού ο κατάλληλος τύπος γεωργικής συμβουλής. Ακολουθώντας
πάντα τις οδηγίες και την κατεύθυνση κάθε γεωργού, ακολουθούν επιπλέον επισκέψεις
στην εκμετάλλευση ώστε να γίνουν οι κατάλληλες αναλύσεις και στην συνέχεια να
εξασφαλιστεί η εφαρμογή της συμβουλής.

Agro Fututre – Σύμβουλοι

Κάθε γεωργός μπορεί να επωφεληθεί με έως και 3 συμβουλές διαφορετικού είδους, με
την υποχρέωση να γίνεται εφαρμογή της κάθε συμβουλής πριν προχωρήσει στην
επόμενη.
Οφέλη γεωργού από τη λήψη συμβουλών:
• Λήψη δωρεάν συμβουλών, χωρίς την οικονομική επιβάρυνση του κόστους της
συμβουλής
• Βελτίωση οικονομικών αλλά και περιβαλλοντικών επιδόσεων των
εκμεταλλεύσεων του γεωργού
• Απόκτηση πλεονεκτήματος του γεωργού για ένταξη σε προγράμματα όπως το
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα Σχέδια Βελτίωσης, Νέοι Αγρότες,
Αναπτυξιακός Νόμος, με επιπλέον μοριοδότηση στην τελική του βαθμολογία,
λόγω της λήψης συμβουλής
Θεματικά Πεδία Συμβουλών
Οι γεωργοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη συμβουλή που επιθυμούν να λάβουν
από τα έξι πακέτα συμβουλών, τα οποία αφορούν σε:
1ο Πακέτο Συμβουλών: “Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και πρότυπα για
ορθές γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το περιβάλλον”
• Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης
• Συμβουλές που αφορούν στις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον
γεωργικές πρακτικές – “πρασίνισμα”
• Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO)
2ο Πακέτο Συμβουλών: “Ποιότητα και αποδοτικότητα υδατικών πόρων”
• Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική́ χρήση του νερού στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού
για τις ανάγκες γεωργικής εκμετάλλευσης
• Συμβουλές που αφορούν στην προστασία και στην ορθή διαχείριση των υδάτων,
συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων
• Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων
(κοπριάς) με στόχο τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων
3o Πακέτο Συμβουλών: “Γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας”
• Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας
(ΟΦΠ)
4ο Πακέτο Συμβουλών: “Κλιματική Αλλαγή”
• Συμβουλές που αφορούν σε δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή
την προσαρμογή́της γεωργίας σε αυτή́
• Συμβουλές που αφορούν στη χρήση των υποπροϊόντων, αποβλήτων,
υπολειμμάτων & λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της
βιοοικονομίας

Agro Fututre – Σύμβουλοι

• Συμβουλές που αφορούν στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και
αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες
5ο Πακέτο Συμβουλών: “Oρθή εφαρμογή μέτρων 10, 11 του Π.Α.Α.”
• Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και την ορθή εφαρμογή των
δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον καν. (ΕΕ) 834/2007, σχετικά με την
βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τις βέλτιστες πρακτικές και τα
οφέλη της βιολογικής παραγωγής
• Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή τόσο των
δεσμεύσεων των δράσεων του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά
μέτρα», όσο και των ελάχιστων απαιτήσεων που θεσπίζονται από την εθνική
νομοθεσία και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτές
6ο Πακέτο Συμβουλών: “Βελτίωση βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων-αύξηση προστιθέμενης αξίας προϊόντος”
• Τεχνική υποστήριξη για υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομίας στη γεωργική
εκμετάλλευση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της συμπεριλαμβανομένης και
της εισαγωγής και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
• Τεχνικο-οικονομικές συμβουλές σχετικά με τη μείωση του κόστους παραγωγής
και αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, με στόχο τη βιωσιμότητα της
εκμετάλλευσης
• Εξειδικευμένες συμβουλές σε γεωργούς που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά
δραστηριότητα
• Συμβουλές σχετικά με την επίτευξη της τομεακής ολοκλήρωσης και
καθετοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
• Συμβουλές σχετικά με τον προσανατολισμό, των μικρών ιδιαίτερα γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, στην αγορα

Προηγούμενο άρθροΤρίπολη : Τους συνέλαβαν με πάνω από 20 κιλά χασίς
Επόμενο άρθροΝέα γυναικεία παρουσία στο ψηφοδέλτιο του ΠαΣοΚ-ΚΙΝΑΛ στη Λακωνία