Αρχική Χωρίς κατηγορία Ειδική Αγωγή: Η εγκύκλιος για την Παράλληλη Στήριξη – Οι προθεσμίες αιτήσεων

Ειδική Αγωγή: Η εγκύκλιος για την Παράλληλη Στήριξη – Οι προθεσμίες αιτήσεων

Την εγκύκλιο για  για την διαδικασία έγκρισης παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης, εξέδωσε σήμερα -με καθυστέρηση- το Υπουργείο Παιδείας.

Στην ίδια εγκύκλιο περιλαμβάνονται επισημάνσεις σχετικά με την υποβολή και την τεκμηρίωση των αιτημάτων β) έγκρισης στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και γ) έγκρισης στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Οι προθεσμίες:

Η αίτηση του/της γονέα/κηδεμόνα υποβάλλεται στη σχολική μονάδα στην οποία πρόκειται να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το διδακτικό έτος 2022-2023, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του/της σε αυτήν. Τα αιτήματα υποβάλλονται στις σχολικές μονάδες φοίτησης των μαθητών/τριών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τις μέρες λειτουργίας τους έως:

  • την Τρίτη 21/6/2022* για την Α/θμια Εκπ/ση
  • την Πέμπτη 30/6/2022* για την Β/θμια Εκπ/ση
  • και εκ νέου από την Πέμπτη 01/09/2022* έως και Πέμπτη 20/10/2022* και για τις δύο βαθμίδες
  • * Κατά τις ημερομηνίες αυτές οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να έχουν καταθέσει το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών. Μετά το πέρας των ημερομηνιών αυτών δεν κατατίθεται κανένα δικαιολογητικό ακόμα και αν αυτό έχει εκδοθεί εμπρόθεσμα.

Έγκριση «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης

Η έγκριση για παροχή «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» για το διδακτικό έτος 2022-2023 κατόπιν αιτήματος του/της γονέα/κηδεμόνα, αφορά σε μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που φοιτούν σε σχολικές μονάδες του δημοσίου αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ, για τους/τις οποίους/ες έχει εκδοθεί ανάλογη γνωμάτευση-εισήγηση από το ΚΕΣΥ/ΚΕΔΑΣΥ ή από Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α.) / Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.), της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, η οποία βρίσκεται σε ισχύ και καλύπτει το διδακτικό έτος 2022-2023.

Α.1.1. Έγκριση αιτήματος «νέας» παράλληλης στήριξης –συνεκπαίδευσης αφορά:

1. στις περιπτώσεις μαθητών/τριών για τους οποίους υποβάλλεται για πρώτη φορά αίτημα για έγκριση παροχής «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης», κατόπιν ανάλογης γνωμάτευσης από ΚΕΣΥ/ΚΕΔΑΣΥ ή ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ σε ισχύ (χαρακτηρίζεται ως «ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ-ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ»)

2. στις περιπτώσεις μαθητών/τριών για τους οποίους εκδόθηκε νέα γνωμάτευση-εισήγηση από το ΚΕΣΥ/ΚΕΔΑΣΥ ή την ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ κατόπιν επαναξιολόγησης λόγω λήξης της προηγούμενης (χαρακτηρίζεται ως «ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ-ΝΕΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ/ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»)

3. στις περιπτώσεις μαθητών/τριών που: α) διαθέτουν γνωμάτευση που έχει εκδοθεί πριν την 3/8/2021 (έναρξη ισχύος του ν.4823/2021 (Α΄ 136) και που σύμφωνα με το αρθ. 234 του ιδίου, δεν θίγεται η ισχύς της) και β) αλλάζουν βαθμίδα φοίτησης, ήτοι από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο, απαιτείται νέα γνωμάτευση-εισήγηση από το ΚΕΔΑΣΥ ή τη ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ, (ανεξάρτητα από την ισχύ της) σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τον χρόνο έκδοσής της (χαρακτηρίζεται ως «ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ-ΝΕΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ/ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»).

Σημείωση: Η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) όπως και από το Γυμνάσιο στο Λύκειο (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) αφορά στην ίδια βαθμίδα Εκπαίδευσης.

Α.1.2. Έγκριση αιτήματος «ανανέωσης» παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης αφορά:

στις περιπτώσεις μαθητών/τριών, οι οποίοι έχουν λάβει έγκριση για παροχή «παράλληλης στήριξηςσυνεκπαίδευσης» κατά το παρελθόν με την ίδια γνωμάτευση – εισήγηση που βρίσκεται σε ισχύ, ανεξάρτητα από την υλοποίησή της ή όχι και που το ζητούμενο προς κάλυψη σχολικό έτος (2022-2023) συμπεριλαμβάνεται στην εισήγηση της ισχύουσας γνωμάτευσης (χαρακτηρίζεται ως «ΑΝΑΝΕΩΣΗ»).

Εξαιρούνται από τον χαρακτηρισμό «ανανέωση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» οι περιπτώσεις αλλαγής βαθμίδας, για τις οποίες απαιτείται νέα γνωμάτευση – εισήγηση, σύμφωνα με τα παραπάνω (Α.1.1., περίπτωση 3).

Παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης: Για τις περιπτώσεις μαθητών/τριών που αιτούνται «ανανέωσης» της παροχής «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης», ανεξάρτητα από την υλοποίησή της ή όχι τα προηγούμενα σχολικά έτη, απαιτείται η σύνταξη παιδαγωγικής έκθεσης αξιολόγησης από τον εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης ή/και από τον εκπαιδευτικό της τάξης η οποία λαμβάνει έναν μοναδικό εμπιστευτικό αριθμό πρωτοκόλλου. Διευκρίνιση: Δεν απαιτείται παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης για τις περιπτώσεις νέων γνωματεύσεωνεισηγήσεων.

Αιτήματα για ανανέωση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης εγκρίνονται όταν:

Το ζητούμενο προς κάλυψη σχολικό έτος (το 2022-2023 εν προκειμένω) έχει ήδη συμπεριληφθεί στην αρχική γνωμάτευση/εισήγηση περιγραφόμενο, είτε ημερολογιακά (π.χ. σχολικό έτος 2022-2023, 2023- 2024 κλπ,) είτε αριθμητικά (π.χ. για τρία (3) σχολικά έτη) είτε περιφραστικά είτε με κάθε άλλο τρόπο, που αναμφίβολα καθιστά προφανή την συμπερίληψη του προς κάλυψη σχολικού έτους στην γνωμάτευση/εισήγηση, και εισηγείται θετικά το οικείο ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ

Προηγούμενο άρθροΆλμα 112,90% των ακάλυπτων επιταγών στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022
Επόμενο άρθροΠυρκαγιά στην Κόρινθο απέναντι από τον προαστιακό