Αρχική Eπικαιρότητα Ποιοι μικρομεσαίοι γλυτώνουν έως το 50% του φόρου

Ποιοι μικρομεσαίοι γλυτώνουν έως το 50% του φόρου

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις – Τι προβλέπει η τελική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Το δρόμο για το τυπογραφείο παίρνει ο νέος νόμος με τα φορολογικά κίνητρα για συγχωνεύσεις και συνεργασίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών που προβλέπει έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος 30% για 9 χρόνια και 50% για περιπτώσεις συνεργασίας κατά κύριο επάγγελμα αγροτών.

Με τη νέα ρύθμιση ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται στο 15,5% από 22% που είναι σήμερα για επιχειρήσεις και επαγγελματίες και στο 11% για τους αγρότες υπό την προϋπόθεση ότι η νέα εταιρική σχέση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον πέντε έτη.

Το ανώτατο φορολογικό όφελος για την περίοδο των 9 ετών ανέρχεται σε 500.000 ευρώ για μετασχηματισμούς η συνενώσεις επιχειρήσεων και σε 125.000 ευρώ για συνεργασίες επαγγελματιών για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα

Παρακάτω παρατίθενται τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου όπως ψηφίσθηκε από τη Βουλή.

Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση µετασχηµατισµού επιχειρήσεων

Στην περίπτωση µετασχηµατισµού επιχείρησης παρέχεται στη νέα εταιρεία το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, µε βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό 30% εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο συνολικός µμέσος κύκλος εργασιών των µετασχηµατιζόµενων εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος µε ποσοστό 150% του κύκλου εργασιών της εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης, κατά περίπτωση, µε τον µμεγαλύτερο µμεταξύ των µετασχηµατιζόµενων εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων, κατά περίπτωση, µμέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας

β) οι µετασχηµατιζόµενες εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις (ΜµΕ),

γ) ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή, το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων ή, κατά περίπτωση, των τελευταίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, των µετασχηµατιζόµενων εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων, κατά περίπτωση, αφαιρουµένων των µμεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των 375.000) ευρώ

δ) η νέα εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 9 εργαζόµενους, µε πλήρη απασχόληση.

Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων

Στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήµατος για κάθε συνεργαζόµενο πρόσωπο επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν µε βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό 30%. Στην περίπτωση που η συνεργασία πραγµατοποιείται δυνάµει της ίδρυσης νέου νομικού προσώπου ή άλλης νοµικής οντότητας, καθένα από τα συνεργαζόµενα πρόσωπα εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας ποσό ίσο µε το 10% τουλάχιστον του εταιρικού του κεφαλαίου και το εταιρικό κεφάλαιο του νέου νοµικού προσώπου ή της νέας νοµικής οντότητας δεν υπολείπεται του ποσού των 125.000 ευρώ. Αν η συνεργασία προσώπων πραγµατοποιείται δυνάµει σύµβασης µε αντικείµενο τη συµβολαιακή γεωργία ο συνεργαζόµενος παραγωγός εισφέρει στον αγοραστή ποσότητες προϊόντων ίσες µε το 40% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων παραγωγής του

Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος στην περίπτωση εισφοράς ατοµικής επιχείρησης

Στην περίπτωση εισφοράς ατοµικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε µορφής εταιρεία, παρέχεται στη νέα εταιρεία το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία, κατά ποσοστό 30% εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η εισφερόµενη ατοµική επιχείρηση έχει πραγµατοποιήσει έναρξη εργασιών τουλάχιστον προ τριετίας από την ηµεροµηνία της εισφοράς,

β) η νέα εταιρεία τηρεί λογιστικά αρχεία µε το διπλογραφικό σύστηµα, και

γ) σε περίπτωση εισφοράς περισσότερων ατοµικών επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας είναι ίσος ή µεγαλύτερος κατά ποσοστό 150% από τον κύκλο εργασιών της ατοµικής επιχείρησης µε τον µεγαλύτερο µεταξύ των εισφερόµενων ατοµικών επιχειρήσεων µέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελµα αγροτών

Σε φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν από την άσκηση ατοµικής αγροτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία, κατά ποσοστό 50% εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) είναι αγρότες µέλη νοµικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραµµένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων και προµηθεύουν το νοµικό πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα µε ποσότητες προϊόντων ίσες µε το 75% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων παραγωγής τους,

ή β) είναι αγρότες που έχουν συνάψει σύµβαση µε συγκεκριµένη επιχείρηση – αγοραστή, µε αντικείµενο τη συµβολαιακή γεωργία, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 16, µε την οποία δεσµεύονται για την εισφορά ποσοτήτων προϊόντων ίσων µε 75% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων της παραγωγής τους.

Η απαλλαγή εφαρµόζεται για κέρδη που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής.

Γενικές διατάξεις για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος

Η απαλλαγή από τον φόρο εφαρµόζεται για 9 φορολογικά έτη, αρχής γενοµένης από το επόµενο έτος της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης του µετασχηµατισµού εταιρειών οποιασδήποτε µορφής ή της ηµεροµηνίας πραγµατοποίησης εισφοράς ατοµικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε µορφής εταιρεία ή της ηµεροµηνίας έναρξης της οποιασδήποτε µορφής συνεργασίας.

Στην περίπτωση µετασχηµατισµού επιχείρησης ή εισφοράς ατοµικής επιχείρησης το φορολογικό όφελος δεν µπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ, σε διάστηµα έως 9 ετών από την ηµεροµηνία εφαρµογής της απαλλαγής από τον φόρο.

Στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων το φορολογικό όφελος δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 125.000 ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόµενα πρόσωπα, το οποίο υπολογίζεται επί των κερδών που προκύπτουν από τη συνεργασία για καθένα από αυτά, σε διάστηµα έως 3 ετών από την ηµεροµηνία εφαρµογής της απαλλαγής από τον φόρο.

Το παρόν δεν εφαρµόζεται στις κατασκευαστικές κοινοπραξίες, καθώς και στους µετασχηµατισµούς και τις συνεργασίες στις οποίες µετέχουν, µε οποιονδήποτε τρόπο, κατασκευαστικές κοινοπραξίες.

Αν η συνεργασία δηµιουργείται δυνάµει συµφωνίας δικαιόχρησης (franchising), το κίνητρο της απαλλαγής παρέχεται αποκλειστικά υπέρ του δικαιοδόχου (franchisee)

Αναγνώριση έκπτωσης δαπανών σε περιπτώσεις απόκτησης εταιρικών συµµετοχών

Σε περίπτωση απόκτησης εταιρικών συµµετοχών σε άλλη εταιρεία, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών της αποκτώσας εταιρείας, οι οποίες πραγµατοποιούνται για τον σκοπό της απόκτησης εταιρικών συµµετοχών. Η έκπτωση επιτρέπεται, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο συνολικός κύκλος εργασιών της εταιρείας, της οποίας οι συµµετοχές µεταβιβάζονται, και της αποκτώσας τις συµµετοχές εταιρείας που αποκτά τις συµµετοχές, σύµφωνα µε τις τελευταίες εγκεκριµένες και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις ή, κατά περίπτωση, τις τελευταίες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος είναι ίσος ή µεγαλύτερος από το ποσό των 450.000 ευρώ, και

β) το συνολικό ποσό των δαπανών, που εκπίπτουν, δεν υπερβαίνει το 30% του µέσου κύκλου εργασιών της εταιρείας, που αποκτά τις συµµετοχές, κατά την τελευταία τριετία προ της απόκτησης των εταιρικών συµµετοχών. Οι ως άνω προϋποθέσεις για την αναγνώριση των δαπανών δεν απαιτείται να συντρέχουν, εάν η εταιρεία που αποκτά τις συµµετοχές, δεν έχει συµπληρώσει ένα πλήρες έτος από την ίδρυσή της ή δεν έχει άλλη δραστηριότητα εκτός της συµµετοχής.

Προηγούμενο άρθροΣεισμική δόνηση στο Γερολιμένα Λακωνίας
Επόμενο άρθροΚορωνοϊός: 4.048 νέα κρούσματα, 13 θάνατοι – Στους 141 οι διασωληνωμένοι