Αρχική Eπικαιρότητα Ανείσπρακτα ενοίκια: Πώς δεν θα φορολογηθείτε εφέτος;

Ανείσπρακτα ενοίκια: Πώς δεν θα φορολογηθείτε εφέτος;

Η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα δημιουργεί νέα δεδομένα και για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων και ειδικότερα για όσους δεν έχουν εισπράξει τα συμφωνηθέντα από τους μισθωτές τους.

Προκειμένου να μην φορολογηθούν για τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, θα πρέπει να έχουν στα χέρια τους διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων και έχει προσκομιστεί πριν από την υποβολή της δήλωσης το κατά περίπτωση ευκρινές αντίγραφο αυτών στη ΔΟΥ.

Πέρσι, ίσχυε ειδική ρύθμιση (σ.σ. για το φορολογικό έτος 2020), η οποία προέβλεπε πως για τον μη συνυπολογισμό στο συνολικό εισόδημα των ανείσπρακτων ενοικίων, αρκούσε η προσκόμιση μιας εξώδικης καταγγελίας της μίσθωσης λόγω μη καταβολής του μισθώματος ή μιας εξώδικης όχλησης για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων. Αυτό έγινε προς διευκόλυνση των φορολογουμένων λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούσαν από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19.

Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει εφέτος (φορολογικό έτος 2021). Μάλιστα, στον Οδηγό της ΑΑΔΕ, στην ερώτηση 4, που αφορά στο «Πώς θα δηλώσω τα ανείσπρακτα ενοίκια;» η ανεξάρτητη Αρχή απαντά:

Θα πρέπει πρώτα να απευθυνθείτε στην αρμόδια ΔΟΥ με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις εγκυκλίους ΠΟΛ.1024/2016, ΠΟΛ.1102/2016 και επιπλέον, λόγω των ειδικών συνθηκών του Covid-19, αντίγραφο εξωδίκου βάσει της παρ. 11 άρθρου 5 της Α.1118/2021 καθώς και το αποδεικτικό επίδοσής του. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία από τη ΔΟΥ, θα υποβάλετε το Ε2 συμπληρώνοντας το ποσό των ανείσπρακτων ενοικίων για το οποίο έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση. Τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος στους κωδικούς 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2021 δηλώνονται ανά κατηγορία ακινήτου και είδος μίσθωσης στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2021.

Έτσι εάν έχει κοινοποιηθεί οποιοδήποτε εξώδικο, ο φορολογούμενος οφείλει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, να προσκομίσει διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο της αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, προκειμένου να μην φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά στο φορολογικό έτος 2020.

Σε περίπτωση που προσκομιστούν, τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 του ΚΦΕ.

Στην περίπτωση που δεν προσκομιστούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο φορολογούμενος οφείλει να δηλώσει τα μισθώματα αυτά με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, η οποία υποβάλλεται χωρίς τόκους και πρόστιμα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι τα εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστές από 15% έως 45%, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί από αυτά ποσοστό 5% που αναγνωρίζεται ως δαπάνη για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση και άλλες λειτουργικές ανάγκες των εκμισθούμενων ακινήτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη κλίμακα φορολογίας, για τα πρώτα 12.000 ευρώ καθαρού εισοδήματος ο συντελεστής είναι 15%, για το τμήμα του εισοδήματος από 12.001 έως 35.000 ευρώ είναι 35% και πάνω από τα 35.000 ευρώ ο συντελεστής αυξάνεται στο 45%. Ωστόσο τα εισοδήματα από εκμισθώσεις ακινήτων όπως από άλλες πηγές απαλλάσσονται φέτος από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.