Αρχική Ν. Κορινθίας Δήµος Βέλου-Βόχας: Έπεσαν οι υπογραφές για το Πράσινο Σηµείο στο Ζευγολατιό

Δήµος Βέλου-Βόχας: Έπεσαν οι υπογραφές για το Πράσινο Σηµείο στο Ζευγολατιό

Μια σημαντική εξέλιξη για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο δήμο Βέλου-Βόχας υπήρξε την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου καθώς έπεσαν οι υπογραφές μεταξύ του Δημάρχου Βέλου-Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου και της αναδόχου εταιρείας, στην σύµβαση για τις µελέτες ωρίµανσης των τευχών δηµοπράτησης για το Πράσινο Σηµείο στο Ζευγολατιό.
• Η σύμβαση αφορά την εκπόνηση µελετών ωρίµανσης και τευχών δηµοπράτησης για τα έργα δηµιουργίας του πράσινου σηµείου, όπου από τον Ιούλιο του 2020 ο δήµος Βέλου Βόχας έχει εξασφαλίσει την ένταξη της πράξης «Διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήµου Βέλου Βόχας µε κωδικό ΟΠΣ 5001356 στο επιχειρηµατικό πρόγραµµα Υποδοµής Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με προϋπολογισµό 438.155 €.
Το έργο που θα υλοποιηθεί αφορά στη δηµιουργία Μικρού Πράσινου Σηµείου, στην έδρα του δήµου Βέλου-Βόχας, στο Ζευγολατιό. Ο χώρος ο οποίος θα αξιοποιηθεί για τη δηµιουργία του Πράσινου Σηµείου είναι ο εναποµείναν – µετά την απαλλοτρίωση της ΕΡΓΟΣΕ – από το παλιό γήπεδο Ζευγολατιού.
Πρόκειται για έναν χώρο περίπου 3 στρεµµάτων στον οποίον σύµφωνα µε τη ενταγµένη πράξη θα χρηµατοδοτηθούν:
1. Μελέτες Δηµιουργίας Πράσινου Σηµείου, για τις οποίες υπογράφηκε η ανωτέρω σύμβαση και περιλαµβάνονται οι µελέτες που απαιτούνται για την κατασκευή του (Αρχιτεκτονική Μελέτη, Στατική Μελέτη, Ηλεκτροµηχανολογική Μελέτη, Περιβαλλοντική Μελέτη).
2. Δηµιουργία εγκαταστάσεων Πράσινου Σηµείου. Περιλαµβάνονται όλες οι κατασκευαστικές εργασίες οι οποίες αφορούν στην εσωτερική διάταξη του Πράσινου Σηµείου (π.χ. χωµατουργικά, διαστρώσεις, κράσπεδα κλπ). Επιπλέον, περιλαµβάνεται η κατασκευή των κτιριακών υποδοµών.
3. Προµήθεια κάδων για την εφαρµογή προγράµµατος οικιακής κοµποστοποίησης και χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού. Περιλαµβάνεται η προµήθεια κάδων οικιακής κοµποστοποίησης και κίτρινων κάδων χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού.
4. Προµήθειες εξοπλισµού Πράσινου Σηµείου. Περιλαµβάνονται οι προµήθειες κινητού εξοπλισµού για τη λειτουργία του Πράσινου Σηµείου (κοντέινερς ανοικτά, κοντείνερς συµπίεσης, κλάρκ, θρυµµατιστής κλαδιών, ζυγιστικό)
5. Υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου. Περιλαµβάνεται η υποστήριξη του Δήµου στην εφαρµογή του προτεινόµενου προγράµµατος (οικιακή κοµποστοποίηση, χωριστή συλλογή εντύπου χαρτιού, οργάνωση Πράσινου Σηµείου) καθώς και στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου και του χρονοδιαγράµµατος της πράξης.
6. Δράσεις ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας. Περιλαµβάνουν τη δηµιουργία ενηµερωτικών φυλλαδίων και αφισών, καµπάνιες ενηµέρωσης µέσω έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και τη δηµιουργία και προβολή οπτικοακουστικού υλικού.
Επιπλέον και σύμφωνα µε όσα αναφέρονται στην απόφαση ένταξης του έργου, θα αγοραστούν 300 κάδοι οικιακής κοµποστοποίησης 200 λίτρων έκαστος οι οποίοι θα διανεµηθούν σε σπίτια δηµοτών, αλλά και 250 κίτρινοι κάδοι ανακύκλωσης αποκλειστικά για έντυπο χαρτί. Επίσης, 7 Skip Κοντέινερ 10m3, 2 Κοντέινερ Συµπίεσης 10m3, Κλαρκ, Σύστηµα ζύγισης και Θρυµµατιστής Κλαδιών.
Η λειτουργία του Μικρού Πράσινου Σηµείου θα αφορά στην συλλογή αποβλήτων έντυπου χαρτιού (265 τόνους/έτος) και τη συγκέντρωση ανακυκλώσιµων υλικών µε σκοπό την προώθησή τους προς προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση ή και ανακύκλωση. Επειδή προϋπόθεση για να επιτευχθούν οι στόχοι του σχεδίου είναι η συνεργασία και η συµµετοχή των πολιτών, ο δήµος θα πρέπει να καταρτίσει πρόγραµµα ενηµέρωσης µε στοχευµένες δράσεις, µε σχολικές δραστηριότητες σε συνεργασία µε τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, µε επιστολές στους πολίτες, µε έκδοση έντυπου οδηγιών και ενηµερωτικού φυλλαδίου, µε δελτία τύπου, µε εκδηλώσεις, ηµερίδες κ.α.
Τέλος, ο χώρος θα είναι φυλασσόµενος, περιφραγµένος και προστατευµένος δεδοµένου ότι θα αποτελεί ιδιοκτησία του δήµου και θα περιλαµβάνει στις εγκαταστάσεις του ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό και σηµαντικές κτηριακές υποδοµές.
Παράλληλα, θα απασχολεί προσωπικό και υπάρχει πρόβλεψη για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.