Αρχική Ν. Κορινθίας Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων με 22 θέματα στην ημερήσια...

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 10343/18-2-2022 (ΦΕΚ 766 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00», την υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020, την υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202 οικ.2684/21.02.2022 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (εγκύκλιο 75η) και την 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 2α  Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00  μέσω τηλεδιάσκεψης,  με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αίτημα Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας για παραχώρηση χώρου  του Δήμου για τη στέγασή τους
 2. Αναγκαιότητα εκμίσθωσης της Περιφερειακής Αγοράς Λεχαίου
 3. Παράταση χρονικής διαρκειας του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ»
 4. Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας & ετήσια συντήρηση για το Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον Υπηρεσίες
 5. Αναγκαιότητα μίσθωσης χώρου για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου
 6. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού (χορήγηση παροχών)
 7. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022
 8. Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022
 9. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης
 10. Καθροσιμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης
 11. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης
 12. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης
 13. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για εκδίκαση έφεσης του Δήμου στο Τριμελές Εφετείο Τρίπολης
 14. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Άσσου -Λεχαίου
 15. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Τενέας
 16. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθσης οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σολυγείας
 17. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθσης οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σαρωνικού
 18. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθσης οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Κορινθίων
 19. Ονοματοδοσία ανωνύμων οδών στην Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου μετά τη αρ. 2/22-12-2021 σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών & Πλατειών άρθρου 8 του Ν. 3463/2006
 20. Ονοματοδοσία ανωνύμων οδών στην Περιοχή Πύργος μετά τη αρ. 3/22-12-2021 σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών & Πλατειών άρθρου 8 του Ν. 3463/2006
 21. Ονοματοδοσία ανωνύμων οδών στην Περιοχή Αγιαννιώτικα μετά τη αρ. 4/22-12-2021 σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών & Πλατειών άρθρου 8 του Ν. 3463/2006
 22. Αποδοχή αιτήματος σπουδάστριας για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης