Αρχική Ν. Αργολίδος Δημοτικό συμβούλιο στο Δήμο Αργους Μυκηνών την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου

Δημοτικό συμβούλιο στο Δήμο Αργους Μυκηνών την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου

Στις 9 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 14:00 έως 15:30 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ – ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α – «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε συνδυασμό και με τις υπ’ αριθ. 163/29-5- 2020, 426/13-11-2020 και 73/31-1-2022 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω
θέματα:
1. Περί καθορισμού των τελών άρδευσης οικονομικού έτους 2022 και εφεξής – εισηγητής ο κ.
Γ. Αθανασόπουλος.
2. Περί χορηγήσεως παραγωγικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών –
εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
3. Περί χορηγήσεως άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου – εισηγητής
ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
4. Περί λύσης – καταγγελίας της από 1-4-2019 σύμβασης που αφορά τη λειτουργία μονάδας
διαχείρισης και ανακύκλωσης κομποστοποίησης και προσωρινής διαχείρισης στερεών
αστικών αποβλήτων 2016-20 του Δήμου Άργους – Μυκηνών (σχετ. η υπ’ αριθ. 293/2021
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) – εισηγητής ο κ. Μπέγκος.
5. Περί αντικαταστάσεως μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους –
Μυκηνών» και τον διακριτικό τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» –
εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
6. Περί προσωρινής εγκρίσεως εισόδου – εξόδου επί γηπέδου με ΚΑΕΚ 020320131001/0/0
για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑΣ που βρίσκεται εντός οικισμού ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ Δ.Ε. Άργους του Δήμου
Άργους – Μυκηνών – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
7. Περί προσωρινής εγκρίσεως εισόδου – εξόδου σε γήπεδο με υπάρχον κτίριο με
δραστηριότητα «Βιοτεχνία Επεξεργασίας Ξύλου» της «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α.Ε.» που
βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως Άργους στη θέση Λειβάδια» του Δήμου Άργους –
Μυκηνών και επί αγροτικής οδού – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
8. Τοποθέτηση εξοπλισμού οδών – κοινοχρήστων χώρων – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
9. Περί χορηγήσεως άδειας τομής οδοστρώματος – δικαιώματος διέλευσης υπογείων
καλωδίων κατόπιν αιτήσεως της WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AEBE – εισηγήτρια η
κ. Μ. Λαθουράκη.
10. Περί χορηγήσεως άδειας τομής οδοστρώματος ή πεζοδρομίου και χρήσης κοινόχρηστου
χώρου που αφορά άρση βλαβών έτους 2022 κατόπιν αιτήσεως της COSMOTE Α.Ε. –
εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
11. Περί χορηγήσεως άδειας τομής οδοστρώματος ή πεζοδρομίου και χρήσης κοινόχρηστου
χώρου κατόπιν αιτήσεως της COSMOTE Α.Ε. στην Κοινότητα Μύλων – εισηγήτρια η κ. Μ.
Λαθουράκη.
12. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Άμεση
αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Λέρνας» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
13. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση
Δημοτικών Κτιρίων» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
14. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση
επικίνδυνων σαθρών επιχρισμάτων οροφών 1ου ΕΠΑΛ Άργους» – εισηγήτρια η κ. Μ.
Λαθουράκη.

15. Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή γηπέδου Νέας Κιου
με υβριδικό χλοοτάπητα» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
16. Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση γηπέδου
Δαλαμανάρας Δήμου Άργους – Μυκηνών» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
17. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση στέγης 1ου
Δημοτικού Σχολείου Άργους» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
18. Περί εγκρίσεως αποκατάστασης από τη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. καθίζησης δημοτικής οδού –
εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
19. Περί υποβληθείσας ενστάσεως κατά της υπ’ αριθ. 142/2021 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου – εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.
20. Περί λειτουργίας του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία: «Αναπτυξιακή Πάρνωνα
Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ως «Οργανισμού
Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού» – εισηγητής ο κ. Δ. Κρίγγος.
21. Περί εγκρίσεως πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επαναξιολόγησης αιτήσεων γονέων για
μείωση τροφείων σχολικού έτους 2021-2022 – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
22. Περί εγκρίσεως Πρακτικού Νο 5 της Ειδικής Επιτροπής για εγγραφές – διαγραφές
νηπίων/βρεφών σε τμήματα της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών για το σχολικό έτος 2021-2022
– εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
23. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με αναπληρωτή, ως προεδρεύοντος μέλος για την
Επιτροπή Εκκαθάρισης των παλαιών αρχείων και την καταστροφή ή διατήρηση εγγράφων
των παιδικών σταθμών από την ίδρυσή τους του πρώην NΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΡΓΟΥΣ και της νυν Διεύθυνσης Παιδικών
Σταθμών του Δήμου Άργους-Μυκηνών & των τμημάτων αυτής, σύμφωνα με το Π.Δ.
480/1985 – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά και
24. Περί εγκρίσεως ή μη πρακτικών καταστροφής αχρήστων Αντικειμένων των παιδικών/
βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος