Αρχική Ν. Αργολίδος Νέα Διοικήτρια στο Νοσοκομείο Αργολίδας η Γεσθημανή Κασνακτσόγλου

Νέα Διοικήτρια στο Νοσοκομείο Αργολίδας η Γεσθημανή Κασνακτσόγλου

Προσωρινή Διοικήτρια διορίσθηκε με απόφαση του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας, η Γεσθημανή Κασνακτσόγλου.
Η απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ αναφέρει:
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ  αποφασίζουμε:
Διορίζουμε την ΚΑΣΝΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ του Βασιλείου, πτυχιούχο του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Προσωρινή Διοικήτρια στο Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδος του Υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. του ν. 3528/07, με βαθμό 1ο, για ορισμένο χρόνο και, συγκεκριμένα, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Διοικητή, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4735/2020, όπως ισχύει. (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7999583217/9-12-2021). (Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Υγείας: 4910/8 -12-2021).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2021
            Ο Υπουργός                 Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ             ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ