Αρχική Eπικαιρότητα Ξεκινά η χορήγηση δανείων έως 50.000 ευρώ με εγγύηση του δημοσίου-Ποιες επιχειρήσεις...

Ξεκινά η χορήγηση δανείων έως 50.000 ευρώ με εγγύηση του δημοσίου-Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Ξεκινά η χορήγηση δανείων έως 50.000 ευρώ με εγγύηση του δημοσίου-Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Ξεκινά η χορήγηση δανείων σε μικρές επιχειρήσεις με τζίρο έως 200 χιλιάδες ευρώ. Το ύψος της εγγύηση του δημοσίου φτάνει το 80%. Το ανώτερο ύψος του δανείου είναι 50 χιλιάδες ευρώ.

Η υποβολή των αιτήσεων, αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα 13 Μαϊου.

Εκτιμάται ότι θα διατεθούν συνολικά τουλάχιστον 460 εκατ. δανείων (220εκατ. από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζας).

Τα δάνεια θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί έως τις 31/12/2021, καθώς το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο εντάχθηκε στο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία.

Τα κριτήρια για τα δάνεια

Επιλέξιμες είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιριών συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2014, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους, οι οποίες:

-Είναι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/2014).

-Κατά την 31.12.2019 είχαν κύκλο εργασιών έως 200.000 ευρώ ή έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα

-Κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται προβληματικές (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014). Όταν πρόκειται για, Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις ανεξάρτητα αν ήταν προβληματικές στις 31.12.2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης

-Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων

– Είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης

– Επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει,

-Επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ,

-Επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στον α’ και β’ κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας.

Τα δάνεια είναι 5ετούς διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.

Προηγούμενο άρθροΣτο σκαμνί ο Μουζουράκης για εξύβριση της ελληνικής σημαίας
Επόμενο άρθροΟι πυροσβεστήρες απέτρεψαν τα χειρότερα στην Κορίνθου Πατρών