Αρχική Περ. Πελοποννήσου Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου και ειδικότερα εντός της σήραγγας...

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου [Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη] και ειδικότερα εντός της σήραγγας Ραψομάτη

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 (Φ.Ε.Κ. τ. Α ́- 58 /30-4-1991) « Αρμοδιότητες
Οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ. τ. Α ́- 57 /23-3-1999) « Περί Κυρώσεως
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 29/2009 (Φ.Ε.Κ. τ. Α ́- 47 /16-3-2009) « Ίδρυση Τμημάτων Τροχαίας
Αυτοκινητοδρόμων Ανατολικής Πελοποννήσου και Κεντρικής Πελοποννήσου».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 (Φ.Ε.Κ. τ.Α ́-14/9-2-2017) « Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση,
σύσταση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
5. Τις διατάξεις της υπ ́ αρίθμ. 7001/2/1478-μβ από 20-4-2017 Απόφασης κ. Αρχηγού Ελληνικής
Αστυνομίας (ΦΕΚ τ.Β ́-1540/14-5-2017) «Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας περιφερειακών
Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας».
6. Την ανάγκη εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος –
Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη, από την Χ/θ 184,600 έως την χ/θ 182,900
(σήραγγα Ραψομάτη – κατεύθυνση προς Αθήνα), λόγω εκτέλεσης εργασιών ετήσιας τακτικής
συντήρησης, με στόχο την ομαλή κυκλοφορία οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων
ατυχημάτων.
7. Το υπ. αριθ. MRS-20210324-183703 από 24-03-2021 έγγραφο της «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με
το οποίο η «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.» αιτείται την έκδοση Απόφασης για την ανωτέρω κυκλοφοριακή
ρύθμιση, λόγω εκτέλεσης εργασιών ετήσιας τακτικής συντήρησης, εντός της σήραγγας
Ραψοματίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση την Αθήνα.
8. Το υπ. αριθ. 7470/21/623955 από 28-03-2021 έγγραφο του Τ. Τ. Αυτοκινητοδρόμων Ανατ.
Πελ/σου.
9. Το υπ. αριθ. από ΛΕ/ΚΤ/01/12/24/83233 από 31-03-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Λ.Σ.Ε.Π. /
Γ.Δ.Σ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
10. Το υπ. αριθ. 7470/21/652692 από 31-03-2021 έγγραφο (θετική εισήγηση) του Τ. Τ.
Αυτοκινητοδρόμων Ανατ. Πελ/σου.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τις παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος –
Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη, από την Χ/θ 184,600 έως την χ/θ 182,900 (σήραγγα
Ραψομάτη, στην κατεύθυνση προς Αθήνα), με στόχο την ομαλή κυκλοφορία οχημάτων και την πρόληψη
τροχαίων ατυχημάτων:
 Από την Δευτέρα 05-04-2021 και ώρα 09.00 έως την Παρασκευή 09-04-2021 και ώρα
16.00, αποκλεισμός της κυκλοφορίας στη σήραγγα Ραψομάτη, στην κατεύθυνση προς Αθήνα και
παράκαμψη της κυκλοφορίας (προς Αθήνα) και μετάθεσή της στον κλάδο της σήραγγας της
κατεύθυνσης προς Καλαμάτα (Ραψομάτη Κ).
 Από τον κλάδο αυτό, θα εξυπηρετούνται αμφότερες οι κατευθύνσεις και θα διατίθεται μία λωρίδα
κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση (contraflow).
2. Η Τεχνική εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να τοποθετεί και να
συντηρεί , σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης
εκτελούμενων έργων και τα Εγχειρίδια Λειτουργίας, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς,
αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες καθώς επίσης και να λαμβάνει όλα τα
μέτρα που απαιτούνται, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της, η ομαλή και
ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, σύμφωνα με τα ανωτέρω και το άρθρο 9 του
Ν. 2699/99 (ΚΟΚ). Να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τον επαρκή φωτισμό των εργοταξιακών χώρων κατά
τις νυχτερινές ώρες, της ενεργοποίησης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της σήραγγας, καθώς και την
τοποθέτηση πέραν της σήμανσης με κώνους, φορητών στηθαίων κατάλληλης ικανότητας συγκράτησης
των οχημάτων, στις περιπτώσεις παραμονής μηχανικού εξοπλισμού εντός της ζώνης εκτέλεσης
εργασιών. Επιπρόσθετα, οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες, με κάθε πρόσφορο μέσο
(Μ.Μ.Ε., ιστότοπο της, εισπράκτορες διοδίων κ.λ.π.) για την ισχύ των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
3. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999
(Φ.Ε.Κ. τ. Α ́- 57 /23-3-1999) ως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
4. Η παρούσα να δημοσιευθεί στις Τοπικές εφημερίδες, κατ ́ εφαρμογή του άρθρου 109 του Κ.Ο.Κ. και
να ανακοινωθεί από τα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με το
άρθρο 4 του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. τ. Α ́- 112 /13-7-2010).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Προηγούμενο άρθροΔΩΡΕΑΝ εξέταση για Covid-19 στα Εξαμίλια το Σάββατο 3/04/21
Επόμενο άρθροΔΩΡΕΑΝ εξέταση για Covid-19 στα Εξαμίλια το Σάββατο 03/04/21