Αρχική Περ. Πελοποννήσου Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Αυτοκινητόδρομο «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο...

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Αυτοκινητόδρομο «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη» και στις δύο κατευθύνσεις, στο τμήμα από τον Α/Κ Νότιας Τρίπολης έως και τον Α/Κ Μεγαλόπολης

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ. τ. Α ́- 57 /23-3-1999) « Περί Κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 (Φ.Ε.Κ. τ. Α ́- 58 /30-4-1991) « Αρμοδιότητες Οργάνων και
Υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 (Φ.Ε.Κ. τ.Α ́-14/9-2-2017) « Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και
λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Τις διατάξεις της υπ ́ αρίθμ. 7001/2/1478-μβ από 20-4-2017 Απόφασης κ. Αρχηγού Ελληνικής
Αστυνομίας (ΦΕΚ τ.Β ́-1540/14-5-2017) «Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας περιφερειακών Υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνομίας».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 29/2009 (Φ.Ε.Κ. τ. Α ́- 47 /16-3-2009) « Ίδρυση Τμημάτων Τροχαίας
Αυτοκινητοδρόμων Ανατολικής Πελοποννήσου και Κεντρικής Πελοποννήσου».
6. Το υπ ́ αριθ. MRS – 20210308-183572 από 08-03-2021 έγγραφο της ΜΟΡΕΑΣ Α. Ε., με το οποίο η
ανωτέρω Α.Ε., αιτείται κυκλοφοριακή ρύθμιση από τον Α/Κ Νότιας Τρίπολης έως και τον Α/Κ Μεγαλόπολης,
λόγω εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών για τις απαιτούμενες δοκιμές των αναβαθμισμένων
συστημάτων απομακρυσμένου ελέγχου και διαχείρισης κυκλοφορίας (TMS Traffic Management System) των
σηράγγων Καλογερικού και Ραψομάτη του αυτ/μου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδου Λεύκτρο –
Σπάρτη.
7. Την ανάγκη εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο ανωτέρω τμήμα του Αυτοκινητόδρομου:
Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη, για τους λόγους που αναφέρονται στην
προηγούμενη παράγραφο.
8. Την υπ ́ αριθ. 7470/21/507186 από 09/03/2021 αναφορά του Τ. Τ. Αυτοκινητοδρόμων Ανατ. Πελ/σου.
9. Την υπ ́ αριθ. 7470/21/545897 από 16/03/2021 θετική εισήγηση του Τ. Τ. Αυτοκινητοδρόμων Ανατ.
Πελ/σου.
10.Το υπ. αριθ. ΛΕ/ΚΤ/01/12/24/66577 από 16/01/2021 έγγραφο της Γ.Δ.Σ.Υ./Διεύθυνση Λ.Σ.Ε.Π. του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
11.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Τις παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη –
Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη και ειδικότερα: από την χ/θ 166,3 (Α/Κ Νότιας Τρίπολης) έως και την
χ/θ 188,2 (Α/Κ Τρίπολης Μεγαλόπολης).
 Από την Τετάρτη (17/03/2021) και ώρα 23.00 έως την Πέμπτη (18/03/2021) και ώρα 05.00 ́, ολικός
αποκλεισμός της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, από τον Ανισόπεδο Κόμβο Νότιας Τρίπολης έως τον
Ανισόπεδο Κόμβο Μεγαλόπολης (χ/θ 166,3 έως χ/θ 188,2) και στις δύο κατευθύνσεις.

 Καθ ́ όλη τη διάρκεια του αποκλεισμού η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις
θα εκτρέπεται στην (Παλαιά) Εθνική οδό Τρίπολης – Καλαμάτας.
 Για τις ανάγκες της εκτροπής απαιτούνται ρυθμίσεις στους εξής Ανισόπεδους Κόμβους:
α. Νότιας Τρίπολης ( απαγόρευση εισόδου και αποκλεισμός του κυρίου ρεύματος στην κατεύθυνση προς
Καλαμάτα και εκτροπή της κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθνική οδό)
β. Αθήναιου ( απαγόρευση εισόδου και αποκλεισμός του κυρίου ρεύματος και στις δύο κατευθύνσεις).
γ. Μεγαλόπολης ( απαγόρευση εισόδου και αποκλεισμός του κυρίου ρεύματος στην κατεύθυνση προς
Αθήνα και εκτροπή της κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθνική οδό ).
Σε περίπτωση που οι προγραμματισμένες εργασίες και οι ανάγκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω
της διεξαγωγής τους λήξουν πριν από τις 05.00 ́ της Πέμπτης (18/03/2021), το τμήμα του Αυτ-μου από
τον Α.Κ. Τρίπολης Νότια ως τον Α.Κ. Μεγαλόπολης, θα δοθεί νωρίτερα στην κυκλοφορία.
2. Η Τεχνική εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί
, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων και
τα Εγχειρίδια Λειτουργίας, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές
και πληροφοριακές πινακίδες καθώς επίσης και να λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται, ώστε να
εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της, η ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας
όλων των οχημάτων, σύμφωνα με τα ανωτέρω και το άρθρο 9 του Ν. 2699/99 (ΚΟΚ). Επιπρόσθετα, οφείλει να
ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες, με κάθε πρόσφορο μέσο (Μ.Μ.Ε., ιστότοπο της, εισπράκτορες διοδίων κ.λ.π.)
για την ισχύ των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
3. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ. τ.
Α ́- 57 /23-3-1999), ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.»
4. Η παρούσα να δημοσιευθεί στις Τοπικές εφημερίδες, κατ ́ εφαρμογή του άρθρου 109 του Κ.Ο.Κ. και να
ανακοινωθεί από τα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 του
Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. τ. Α ́- 112 /13-7-2010).