Αρχική Ν. Κορινθίας Κόρινθος : Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κόρινθος : Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄), όπως ισχύουν και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1αΓ.Π.οικ. 12639/27-02-2021(ΦΕΚ 793/27.02.2021-τεύχος Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης: “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα,1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου και ώρα 6:00”, και τις υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 και 141οικ.1387/25.01.2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 05η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέμα της ημερήσιας διάταξης:

–Έγκριση της διαχείρισης λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 του Δήμου Κορινθίων.

Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.