Αρχική Περ. Πελοποννήσου Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κανονισμού Λειτουργίας του (ΦΕΚ 2938/17.7.2020 τ.Β’), η οποία θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 5 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3.30 μ.μ, για τη λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα, κατ΄ εφαρμογή:
• Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
• Της αριθμ. πρωτ. 77440/13-11-2020, ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ, 427 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Συλλογικών Οργάνων των Περιφερειών»
Η συνεδρίαση θεωρείτε κατεπείγουσα λόγω της φύσης των θεμάτων της.
Θέμα Ημερήσιας Διάταξης :
ΘΕΜΑ ΕΔΡΑΣ
• Η άρνηση του Περιφερειάρχη να υλοποιήσει την ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, για τη μεταφορά των μαθητών ΑΜεΑ .
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Πετράκος και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ