Αρχική Eπικαιρότητα Εγγυημένα δάνεια: 120 δόσεις από 20 ευρώ το μήνα

Εγγυημένα δάνεια: 120 δόσεις από 20 ευρώ το μήνα

«Σημεία ζωής» μέχρι 30 Απριλίου πρέπει να δώσουν όσοι έχουν χρέη από δάνεια στα οποία μπήκε εγγυητής το Κράτος, αν θέλουν να επωφεληθούν από 120 δόσεις, «κούρεμα» χρέους και ελάχιστη δόση από μόλις 20 ευρώ το μήνα.

Ωστόσο η απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου «κόβει την φόρα» σε όσους ήλπιζαν ότι τα εγγυημένα δάνεια θα γίνονταν τελικά… δανεικά και αγύριστα.

Όσοι κάνουν υποβολή αίτησης υπαγωγής στην ευνοϊκή ρύθμιση μέχρι 30 Απριλίου που εκπνέει η διορία, θα πρέπει:

· να πληρώσουν την πρώτη δόση μέσα σε 3 μέρες από την αίτηση

· να ρυθμίσουν υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών, που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (ή Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ» ή ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στις τράπεζες έως τις 7/1/2019.

· να μην αφήσουν 2η συνεχόμενη δόση απλήρωτη

· να μην αφήσουν ανεξόφλητη ή χωρίς ρύθμιση καμία άλλη τρέσουσα οφειλή τους

· να υποβάλλουν ανελλιπώς τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ μέχρι την εξόφλησξ της ρύθμισης

Αν το πράξουν, θα έχουν:

· 120 μηνιαίες δόσεις

· απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους έως 95%

· φορολογική ενημερότητα

· αναστολή διώξεων

Αντιθέτως, το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, ακόμα και παρά την συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε:

α) να μην του χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη

β) να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών.,

γ) να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη.

Στη ρύθμιση μπορούν ακόμα να υπάγονται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις μετά την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής, δηλαδή την 30η Απριλίου 2021, και οφειλές, οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7 Οκτωβρίου 2019, όπως αναγράφεται στο αίτημα κατάπτωσης των τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες και θα καταχωρισθούν στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μετά την 30η Απριλίου, κατόπιν αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής εντός έξι μηνών από την καταχώριση των οφειλών αυτών.

Μετά από επιλογή του οφειλέτη μπορούν επιπλέον να υπαχθούν στη ίδια ρύθμιση αντίστοιχες οφειλές, που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι και την 30η Απριλίου 2021 (καταληκτική ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση), οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση ή άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής και οι οποίες κατά την ημερομηνία της αίτησης:

α) δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής ή

β) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου.

Το ελάχιστο ποσό δόσης ρύθμισης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 20 ευρώ. Βασικές συνολικές οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση, αντί των τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, από την υπαγωγή σε ρύθμιση, επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε 3% ετησίως. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 0,25%.

Η παραγραφή αναστέλλεται έως και 1 χρόνο μετά το τέλος της ρύθμισης.