Αρχική Περ. Πελοποννήσου Κατεπείγουσα πρόσκληση για Περιφερειακό Συμβούλιο για αύριο Παρασκευή με τηλεδιάσκεψη

Κατεπείγουσα πρόσκληση για Περιφερειακό Συμβούλιο για αύριο Παρασκευή με τηλεδιάσκεψη

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλείστε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α’/7.6.2010), η οποία θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 6
Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 4.00 μ.μ, για τη λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ΄ εφαρμογή:
 Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της
αριθμ. 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020)
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
 Της αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των
Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα
λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”
Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα
συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, θα ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο του
Περιφερειακού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των νέων μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19.
Η συνεδρίαση θεωρείτε κατεπείγουσα λόγω της φύσης των θεμάτων της.
-1-
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ
1. Ενημέρωση – συζήτηση για το πόρισμα των Ορκωτών Λογιστών και
της Έκθεσης της Αρχής Διαφάνειας για την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. – Ανώνυμη
Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ.
2. Έγκριση 12ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 20%, έτους
2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
3. Έγκριση πρόσληψης κτηνιάτρων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους, κατόπιν εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της αριθ.
33/2006 ΠΥΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος
4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους, κατόπιν εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της αριθ.
33/2006 ΠΥΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ

Προηγούμενο άρθροΓκρι «βάφτηκε» ο Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας της Ελλάδας
Επόμενο άρθροΕπίσκεψη Σεβ. Μητροπολίτη Αρκαδίας Βασιλείου στον Σεβ. Μητροπολίτη Κορίνθου Διονύσιο