Αρχική Ν. Κορινθίας Γιατί εκεί στο Μέγαρο εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε τους άπορους ως ΖΗΤΙΑΝΟΥΣ;

Γιατί εκεί στο Μέγαρο εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε τους άπορους ως ΖΗΤΙΑΝΟΥΣ;

Αλλη μία ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αυτή την φορά της απόφασης της οικονομικής επιτροπής για αποδοχή δωρεάς σε κοτόπουλα και 4 χλωρίνες για το κοινωνικό παντοπωλείο έρχεται να μας κάνει άλλη μια φορά έξαλλους. Ο λόγος είναι γνωστός και πολλάκις τον έχουμε αναφέρει: O ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ στέλνουν εταιρείες στα δικαστήρια, αναιρούν αποφάσεις, προσπαθούν να ανακαλύψουν νομικά τερτίπια για να μην γεμίσουν ως οφείλουν το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ. Οι ενέργειες να προσβάλουν δικαστικές αποφάσεις είναι πρωτόγνωρες για τα εθνικά δεδομένα και τα μόνα ΘΥΜΑΤΑ των ενεργειών τους είναι οι άποροι αυτού του Δήμου που περιμένουν αν θα γίνει καμία δωρεά σαν την παρακάτω για να πάρουν λίγο κοτόπουλο. ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ;

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΙΑΝΟΙ – ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΟΙ

ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕΤΑΞΕΤΕ ΣΗΜΕΡΑ 2 ΚΙΛΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥΝ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΤΕ ΟΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ !!

ΠΟΣΗ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΠΙΑ ΘΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΤΕ;

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ :

Αριθµός Πρακτικού 33
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 2-7-2020
Η Οικονοµική Επιτρoπή τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, ∆ήµαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο ∆ηµήτριο, Αντιδήµαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, ∆ηµοτική Σύµβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 6)Πνευµατικό Αλέξανδρο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,δηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 – 2021 και β)µε αριθµό 30467/4-9-2019 απόφαση ∆ηµάρχου Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε σήµερα τηv 2α Ιουλίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Πέµπτη και ώρα 9:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθµ. 18063/26-6-2020 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της, για vα συζητήσει και
vα πάρει απoφάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας, εκλεγµένο µε την αριθµ. 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη
της µειοψηφίας «∆ύναµη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, µε την σειρά εκλογής της αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος κ. Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την κάτωθι πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε
vόµιµη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος Γεώργιος, 5)Ταγαράς Βασίλειος, 6)Μουρούτσος Γεώργιος (αναπληρώνει το τακτικό µέλος Σταυρέλη Νικόλαο), 7)Πλατής Σπυρίδων.
Α π ό ν τ ε ς
1)Μπίτζιος ∆ηµήτριος (προσήλθε κατά την συζήτηση του 6ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης),
2)Πνευµατικός Αλέξανδρος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 280η
: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Αποδοχή
δωρεάς κρέατος κοτόπουλου και καθαριστικού χλωρίνης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του
∆ήµου Κορινθίων», θέτει υπ’όψιν των µελών την από 18-06-2020 εισήγηση της Επιτροπής
∆ιαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου, που έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: «Αποδοχή δωρεάς 374 κιλά κοτόπουλο ολόκληρο και 4 τεµάχια χλωρίνη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου Κορινθίων».

Η ∆ιαπαραταξιακή Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Κορινθίων
συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 19/305/03.09.2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την υπ’
αριθ. 15/335/23.09.2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί ”Ορισµού διαπαραταξιακής
επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Κορινθίων”, όπως
τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθ. 11/207/21.06.2016, 21/377/31.10.2016 και 414/14.10.2019
αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 96 του Ν.3852/10, του
άρθρου 75 παρ.5 και 202 του Ν.3463/2006 και του αρ. 2 του Ν. 4071/2012.
Η ίδρυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου έχει σκοπό του να διασφαλίσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο
διαβίωσης για τους συνανθρώπους µας που αντιµετωπίζουν το φάσµα της φτώχειας και να
συµβάλλει στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, στην καταπολέµηση της ένδειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού.
Σύµφωνα µε :

 1. Τις διατάξεις του N.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/2006), “Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων”,
 2. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4071/2012 “Ρυθµίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την
  αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση, ενσωµάτωση οδηγίας 2099/50”
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 37, παρ.2 περ.β, υποπερ. Αα και ββ, του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ
  163/04-09-2009))
 5. Την υπ’ αριθµ. 19/305/2012 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί συγκρότησης του
  Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Κορινθίων.
 6. Τις διατάξεις της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α/11-03-2020) περί κατεπειγόντων µέτρων αντιµετώπισης
  των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
  περιορισµού της διάδοσης του.
 7. Τις διατάξεις της ΠΝΠ 14/14-3-2020 (ΦΕΚ 64Α/14-03-2020).
 8. Τις διατάξεις της ΠΝΠ 30/30.3.2020 (ΦΕΚ 75Α/30-03-2020).
 9. Την υπ’ αριθµ.18659/ΕΓΚ.23/17.03.2020 (Α∆Α: ΨΒ4Ε46ΜΤΛ6-ΡΥΗ) εγκύκλιο του
  Υπουργείου Εσωτερικών περί ενίσχυσης δηµοτικών δοµών κοινωνικής πολιτικής και
  αλληλεγγύης, Απασχόλησης προσωπικού ΟΤΑ και νοµικών προσώπων αυτών κατά τη
  διάρκεια λήψης µέτρων αποφυγής και περιορισµού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19.
 10. Την έκτακτη ανάγκη στην οποία βρίσκονται λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνει η
  χώρα µας από τον κίνδυνο της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19 και των οικονοµικών
  συνεπειών αυτής.
 11. Την υπ’αριθµ. 7/21/29-05-2020 σχετική Απόφαση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του
  Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Κορινθίων.
  Λαµβάνοντας υπόψη την 7/21/29-05-2020 σχετική Απόφαση της, η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του
  Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου, αιτείται από την Οικονοµική Επιτροπή την έγκριση της
  “Αποδοχής δωρεάς 374 κιλά κοτόπουλο ολόκληρο και 4 τεµάχια χλωρίνη στο Κοινωνικό
  Παντοπωλείο του ∆ήµου Κορινθίων”
  Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.
  Συνηµµένα: 1. Η υπ’ αριθµ. 7/21/29-05-2020 απόφαση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής του Κοινωνικού
  Παντοπωλείου. Σύµφωνα µε την συνηµµένη στην ως άνω εισήγηση, υπ’αριθµ. 7/21/29-05-2020 Απόφαση της
  Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, αποφασίστηκε η Αποδοχή δωρεάς κρέατος
  κοτόπουλου και καθαριστικού χλωρίνης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου Κορινθίων, ήτοι 374
  κιλά κοτόπουλο ολόκληρο και 4 τεµάχια χλωρίνη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου Κορινθίων.
  Ο Πρόεδρος ακολούθως προτείνει την έγκριση αποδοχής της εν λόγω δωρεάς, σύµφωνα µε την
  ως άνω εισήγηση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής.
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν την εισήγηση του
  Προέδρου και της ∆ιαπαραταξιακής Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του
  ∆ήµου Κορινθίων, την υπ’ αριθµ. 7/21/29-05-2020 Απόφαση της εν λόγω Επιτροπής ∆ιαχείρισης,
  την υπ’αριθµ.19/305/03-09-2012 και την υπ’αριθµ.15/335/23.09.2014 απόφαση του ∆ηµοτικού
  Συµβουλίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4071/2012, τις
  διατάξεις του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του Ν.3463/2006 όπως ισχύουν, τις διατάξεις της
  Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α/11.03.2020), την υπ’ αριθµ.18659/ΕΓΚ.23/ 17.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
  Εσωτερικών καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νοµοθετικές διατάξεις,
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
  Εγκρίνει την Αποδοχή δωρεάς κρέατος κοτόπουλου και καθαριστικού χλωρίνης στο Κοινωνικό
  Παντοπωλείο του ∆ήµου Κορινθίων, ήτοι 374 κιλά κοτόπουλο ολόκληρο και 4 τεµάχια χλωρίνη
  σύµφωνα µε τα όσα ακριβώς και αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω, στο ιστορικό της παρούσης.
  Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
  Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 33/280/2020.-
  Ακριβές απόσπασµα
  Κόρινθος, 24-07-2020
  Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ