Αρχική Ν. Κορινθίας Μετά τους λογιστές, σειρά έχουν οι δικηγόροι εκτός Δήμου Κορινθίων στις προτιμήσεις...

Μετά τους λογιστές, σειρά έχουν οι δικηγόροι εκτός Δήμου Κορινθίων στις προτιμήσεις της Συμμαχίας

Ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλειος Νανόπουλος κατά την διάρκεια της θητείας του όταν ήταν αντιπολίτευση και απέναντι στον τέως Δήμαρχο Κορινθίων κύριο Πνευματικό αποδοκίμαζε τον τρόπο επιλογής των δικηγόρων στις υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων και πάντα μειοψηφούσε. Δήλωνε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι δεν υπήρχε αντικειμενικότητα αφού δεν τηρείτο η σειρά από τον οικείο κατάλογο του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου.

Στην Διαύγεια αν ρίξει κανείς μια ματιά στους ορισμούς των δικηγόρων, συμβολαιογράφων κλπ βλέπει τα ίδια ονόματα να χειρίζονται υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων και προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως από τους 100 δικηγόρους με έδρα την πόλη της Κορίνθου, ο αξιότιμος Δήμαρχος και η Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει, πέφτει στα ίδια και τα ίδια ονόματα (αξίζει να σημειωθεί ότι όσες υποθέσεις χειρίζονταν ήδη κάποιοι δικηγόροι από παλαιότερες αναθέσεις, αυτές έχουν μείνει στα χέρια τους). Άραγε αυτό είναι νόμιμο και ηθικό απέναντι στους υπόλοιπους δικηγόρους που δραστηριοποιούνται στην πόλη της Κόρινθου και που έχουν επιπλέον πληγεί από την οικονομική κρίση να περιφρονούνται από τα αρμόδια όργανα του Δήμου; Γιατί ο όγκος των υποθέσεων του Δήμου είναι τόσο μεγάλος που θα μπορούσαν όλοι οι δικηγόροι της πόλεως της Κορίνθου και μιλώ για τους ενεργούς και εγγεγραμμένους στο ΔΣΚ να αναλαμβάνουν τουλάχιστόν δύο υποθέσεις ανά έτος, ικανοποιώντας με τον τρόπο αυτό την νομιμότητα την διαφάνεια και το περί δικαίου αίσθημα. Εδώ ο αντίλογος φαντάζομαι θα είναι, εγώ διαλέγω όποιον κρίνω ότι ικανοποιεί καλύτερα τα συμφέροντα του Δήμου, απλώς κατά τύχη όσοι επιλέγω είναι και προσωπικοί μου δικηγόροι, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες συνεργατών κλπ.

Ναι λοιπόν να το δεχτούμε και αυτό αλλά το εύλογο ερώτημα είναι με ποια κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να τα προσδιορίζεις λόγω της δημόσιας θέσης που κατέχεις, για να μην δημιουργούνται σκιές και υποψίες μεροληψίας απέναντι και στους δικηγόρους που επιλέγεις που όντως μπορεί να πληρούν όλα τα προσόντα για τον ορθό χειρισμό των υποθέσεων και να είναι οι καλύτεροι από όλους. Και αν θές τους καλύτερους στο πλάι σου ως Δήμαρχος και όχι ως Βασίλης Νανόπουλος, όρισε τους όλους Ειδικούς Συνεργάτες σου ή προκήρυξε θέση νομικού Συμβούλου του Δήμου, όπως άλλοι Δήμοι έπραξαν , μικρότεροι από τον Δήμο Κορινθίων. Το πιο κραυγαλέο όμως όλων είναι ο τρόπος αμοιβής κάποιων δικηγόρων .

Θα δανειστώ δε τις εκφράσεις που βρήκα στις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναθέσεων υποθέσεων με μνεία ιδιαίτερης αμοιβής μία εκ των οποίων, προσφάτως δημοσιευθείσα , που αφορά δικηγόρο του Πρωτοδικείου Κορίνθου για σύνταξη γνωμοδότησης σύμφωνα με την οποία «Η αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, καθώς η υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στον χειρισµό της, λόγω της πολυπλοκότητας των νοµικών ζητηµάτων που αναφύονται από τη συγκεκριµένη …………………..και την σοβαρότητα της συγκεκριµένης υπόθεσης καθώς και λόγω της νοµοθεσίας και της αναζήτησης ειδικής εκτεταµένης νοµολογίας θα καθοριστεί µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα και µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει».

Ας δούμε λοιπόν τι ορίζει το εν λόγω άρθρο, που θεσπίζει εξαιρετική και έκτακτη διαδικασία που παρεκκλίνει από την πληρωμή των δικηγόρων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, των ελάχιστων αμοιβών. Το άρθρο 281 του Νόμου 3463/2006 παρ.3 σύμφωνα με το οποίο για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών τους. Εν προκειμένω η εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία των εν λόγω δικηγόρων φαντάζομαι αποδεικνύεται ανά πάσα στιγμή και είναι βέβαιο ότι βρίσκονται στην κατοχή του Δήμου τα ανάλογα στοιχεία που δικαιολογούν τα προσόντα των εν λόγω που έχουν λάβει με ιδιαίτερες συμφωνίες,, ιδιαίτερες αμοιβές έναντι των υπολοίπων, ήτοι τα ανάλογα μεταπτυχιακά, δικόγραφα και εξειδίκευση. Αλλιώς πως δικαιολογείται η κατ΄εξαίρεση ιδιαίτερη αμοιβή τους ; Γιατί για να αποκλειστούν λοιποί δικηγόροι ή να μην ζητηθούν καν άλλες οικονομικές προσφορές, προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου Κορινθίων, σημαίνει ότι ο Δήμος έχει αποκλείσει λοιπές προσφορές ελλείψει προσόντων.

Θα κλείσω με μία ομοίως πρόσφατη ανάθεση σε Δικηγόρο Αθηνών αυτή την φορά, που ο Δήμος Κορινθίων έκανε δεκτή οικονομική προσφορά ποσού 3.720,00 Ευρώ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για 37,5 ώρες απασχόλησης για σύνταξη γνωμοδότησης. Πριν προβεί ο Δήμος σε μία τέτοια ανάθεση με τόσο μεγάλο οικονομικό αντικείμενο, δεν θα έπρεπε να συμβουλευτεί την Ειδικό Συνεργάτη του Δημάρχου Κορινθίων, Δικηγόρο Κορίνθου που προσλήφθηκε για την επικουρία του και την παροχή συμβουλών νομικής φύσεως και ειδικότερα εξειδικευμένων συμβουλών και απόψεων .

Σε κάθε περίπτωση δεν θα έπρεπε να απευθυνθεί πρώτα στην Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου για οικονομικές προσφορές άλλων εξειδικευμένων δικηγόρων εντός της πόλεως της Κορίνθου. Γιατί αν τυχόν όντως απαιτούνται τόσες πολλές ώρες εργασίες καθώς είναι πάγια η αμοιβή των 80 Ευρώ για κάθε ώρα απασχόλησης κάθε δικηγόρου, τουλάχιστον από την στιγμή που οι ντόπιοι Δικηγόροι συνδράμουν στην τοπική οικονομία να επιλέγονται ΑΥΤΟΙ και όχι να αμείβεται με 3.720 Ευρώ Δικηγόρος ΑΘΗΝΩΝ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Και εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι πέρασε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με μνεία για ελάχιστες αμοιβές και όχι με ιδιαίτερη αμοιβή λόγω εξειδίκευσης και σπουδαιότητας του θέματος προφανώς λόγω της Διαφωνίας Πνευματικού και αδυναμίας συγκέντρωσης απόλυτης πλειοψηφίας που απαιτείται για τέτοιες αμοιβές. Άρα είναι σε γνώση της Οικονομικής ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ και πως θα αποδεχτεί αμοιβή τέτοιου ύψους προσδιορισμένη ανά ώρες !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! και δή τόσες ώρες που οδηγούν σε αυτό το υπέρογκο ποσό.

Σ.Σ : Καλούμε για όλα για ανωτέρω την Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κορινθίας κ.Πέννυ Επιβατινού να λάβει θέση δημόσια αν κρίνει πως είναι απαραίτητο για τα συμφέροντα των δικηγόρων του νομού.

Σ.Μπαλή

Να ευχαριστήσω και τους δικηγόρους εκείνους του Δήμου που μου έδωσαν νομικές συμβουλές για την σύνταξη του παραπάνω άρθρου.