Αρχική Eπικαιρότητα Νέες οδηγίες του Π.Ο.Υ για το άνοιγμα των σχολείων

Νέες οδηγίες του Π.Ο.Υ για το άνοιγμα των σχολείων

Ç õðïõñãüò Ðáéäåßáò Íßêç ÊåñáìÝùò åðéóêÝöèçêå ôï 46ï ÃÅË ÁèÞíáò,ãéá íá ìéëÞóåé ìå ôïõò ìáèçôÝò êáé ôïõò åêðáéäåõôéêïýò ìå ôçí åõêáéñßá ôïõ áíïßãìáôïò ôùí ó÷ïëåßùí ìåôÜ ôçí ìåñéêÞ Üñóç ôùí ðåñéïñéóôéêþí ìÝôñùí ðïõ Ýé÷áí åðéâëçèåß ãéá ôçí åîÜðëùóç ôçò ðáíäçìßáò, ÄåõôÝñá 11 Ìáúïõ 2020 (EUROKINISSI/ POOL PHOTO ÁÐÅ-ÌÐÅ/ ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ)

Νέες οδηγίες για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων εάν θα ανοίξουν ή θα κλείσουν σχολεία εξέδωσε χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιμένοντας ότι μέχρι να υπάρξει εμβόλιο, το ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων για τον έλεγχο της πανδημίας είναι το πιο αποτελεσματικό σύνολο εργαλείων για την αντιμετώπιση του ιού.

Ο Π.Ο.Υ υπογραμμίζει ότι για κάθε απόφαση θα πρέπει να συναξιολογηθούν η τρέχουσα κατανόηση σχετικά με τη μετάδοση και τη σοβαρότητα του COVID-19 στα παιδιά, η τοπική κατάσταση και επιδημιολογία όπου βρίσκονται τα σχολεία, οι σχολικές ρυθμίσεις και οδηγίες για την ικανότητα διατήρησης των μέτρων πρόληψης και ελέγχου της πανδημίας.

Παράλληλα θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι επιπτώσεις που μπορούν να προκύψουν λόγω του κλεισίματος του σχολείου (π.χ. κίνδυνος μη επιστροφής στο σχολείο, διεύρυνση των ανισοτήτων στην εκπαίδευση, περιορισμένη πρόσβαση στα γεύματα, ενδοοικογενειακή βία που επιδεινώνεται από οικονομικές αβεβαιότητες κ.λπ.), καθώς και η ανάγκη να διατηρηθούν τα σχολεία τουλάχιστον εν μέρει ανοιχτά για παιδιά των οποίων οι γονείς και οι κηδεμόνες υπηρετούν σε νευραλγικούς τομείς φροντίδας της χώρας.

Μάλιστα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Δρ. Τέντρος υπογράμμισε πως όταν μια χώρα «εξετάζει την απόφαση να ανοίξει ξανά τα σχολεία, η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αξιολογήσει την ικανότητα των σχολείων να διατηρούν μέτρα μόλυνσης, πρόληψης και ελέγχου.

Πηγή ΕΡΤ

Προηγούμενο άρθροΈκλεψε κινητό τηλέφωνο στην Κόρινθο και τον συνέλαβαν
Επόμενο άρθροΝέο τροχαίο στον επαρχιακό δρόμο “Άστρους-Λεωνιδίου”