Αρχική Eπικαιρότητα Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις και τα μαθήματα οι Σχολές Οδηγών

Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις και τα μαθήματα οι Σχολές Οδηγών

Επιστροφή στα… τιμόνια από τις 11 Μαΐου για τους υποψήφιους οδηγούς αλλά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις αποφάσισε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο λήψης μέτρων ενάντια στον κορωνοϊό. Παράλληλα από τις 11 Μαΐου επιτρέπεται με ευθύνη των προϊσταμένων των κατά τόπους Διευθύνσεων Μεταφορών ο προγραμματισμός και η διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς των υποψήφιων οδηγών.

Η εγκύκλιος του υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναγράφει χαρακτηριστικά ότι: «Προϋποθέσεις και περιορισµοί για τη διενέργεια θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, θεωρητικών εξετάσεων και δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς στο πλαίσιο της λήψης µέτρων λόγω του κορωνοϊού.

Σχετ. : α. Ο ν. 4682/2020 (Α΄ 76/03-04-2020) «Κύρωση: α) της α̟πό 25.2.2020 Π.Ν.Π.

«Κατεπείγοντα µέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της α̟ό 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα µέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της α̟ό 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»

(Α΄ 64) και άλλες διατάξεις»

β. Η µε αριθµό πρωτ. Α3/18539/2218/16-03-2020 εγκύκλιος (Α.∆.Α.: Ω2ΒΤ465ΧΘΞ3ΝΗ) του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών

γ. Η µε αριθµό πρωτ. Α3/οικ.18813/2233/16-03-2020 εγκύκλιος (Α.∆.Α.: 64Ι∆465ΧΘΞ-Ω42) του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών

δ. Η µε αριθµό πρωτ. Α3/οικ. 25449/2819/29-4-2020 εγκύκλιος (Α.∆.Α.: 6ΕΚ3465ΧΘΞ-623) του Υφυπουργού Υποδοµών και Μεταφορών του δευτέρου εδαφίου της ̟αρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4625/2019 (Α’ 139)]. Για την υπόψη περαιτέρω παράταση δεν απαιτείται νέα απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.

2.Παρατείνεται έως και την 31η Ιουλίου 2020 η ισχύς της νόµιµης άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών που λήγει το χρονικό διάστηµα από 16η Μαρτίου 2020 µέχρι και 30η Ιουλίου 2020.

3.Αναβάλλεται η διενέργεια των µαθηµάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και οδηγών και των προγραµµάτων περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. για το χρονικό διάστηµα από τη 16η Μαρτίου 2020 έως και τη 10η Μαΐου 2020. Εξαιρούνται τα προγράµµατα περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. οδηγών, οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν µε όχηµα για επαγγελµατικούς λόγους στο εξωτερικό ή επιθυµούν να συµµετάσχουν σε προκηρύξεις/διαγωνισµούς όπου απαιτείται η υποβολή ισχύοντος Π.Ε.Ι. όπου τα π̟ρογράµµατα αυτά δύνανται να διενεργούνται υπό την προϋπόθεση του παρακάτω εδαφίου.

Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ηµεροµηνία ξεκινά η διενέργεια:

– των µαθηµάτων πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και οδηγών

– των µαθηµάτων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και οδηγών και των προγραµµάτων περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. τα οποία διενεργούνται, υποχρεωτικά υπό την προϋ̟όθεση ότι η απόσταση µεταξύ των εκπαιδευοµένων και µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου, µε ευθύνη του ∆ιευθυντή Σπουδών της Σχολής/Κέντρου, δεν θα είναι µικρότερη των 2 µέτρων.

4.Αναβάλλεται η διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων όλων των κατηγοριών και των θεωρητικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. καθώς και των δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς και των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι., από τη 16η Μαρτίου 2020 έως και τη 10η Μαΐου 2020.

5.Από την 11η Μαΐου 2020 επιτρέπεται µε ευθύνη του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ο προγραµµατισµός και η διενέργεια:

-θεωρητικών εξετάσεων και δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς όλων των κατηγοριών εκτός των κατηγοριών C1, C1E, C & CE και

-των θεωρητικών και ̟ρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. των κατηγοριών D1, D1E, D & DEΑπό την 1η Ιουνίου 2020 επιτρέπεται µε ευθύνη του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ο προγραµµατισµός θεωρητικών εξετάσεων και η διενέργεια δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς των κατηγοριών C1, C1E, C & CE και των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. των ίδιων κατηγοριών.

6.Οι θεωρητικές εξετάσεις διεξάγονται υπό την προϋπόθεση ότι κάθε αίθουσα εξέτασης πληρώνεται µε το 50% της χωρητικότητάς της και µε κατανοµή των εξεταζόµενων σε εύλογη απόσταση µεταξύ τους.

7.Η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών και των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. διενεργούνται

α. Χρησιµοποιώντας το δυνατόν περισσότερα σηµεία αφετηρίας των επιτροπών εξέτασης ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθµός εκπαιδευτών/υποψηφίων ανά σηµείο αφετηρίας.

β. Ειδικά για τις κατηγορίες Β & ΒΕ µε ευθύνη του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, προγραµµατίζονται ανά Επιτροπή εξέτασης έως το 50% του προβλεπόµενου µέγιστου αριθµού υποψηφίων και χρησιµοποιούνται το δυνατόν περισσότερα σηµεία αφετηρίας των επιτροπών εξέτασης ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθµός εκπαιδευτών/υποψηφίων ανά σηµείο αφετηρίας.

γ. Με ευθύνη του παριστάµενου εκπαιδευτή η µεταφορά των υποψηφίων από και προς το χώρο της δοκιµασίας/εξέτασης υλοποιείται τηρουµένων των προσωρινών περιοριστικών µέτρων περί µεταφοράς επιβατών που έχουν ληφθεί λόγω του κορωνοϊού και των επικείµενων οδηγιών στο πλαίσιο σταδιακής άρσης των µέτρων αυτών.

8.Η διενέργεια της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, των θεωρητικών εξετάσεων, των δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς και των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. υλοποιείται τηρουµένων των προσωρινών γενικών ή/και ειδικών µέτρων που έχουν ληφθεί λόγω του COVID-19 και σε κάθε περίπτωση υπό τις προϋποθέσεις:

α. Χρήση µάσκας, γαντιών και αντιση̟τικού διαλύµατος ή µαντηλακίων.

β. Μη λειτουργία του κλιµατισµού και της εσωτερικής ανακύκλωσης του αέρα εντός του αυτοκινήτου και µε ανοιχτά παράθυρα.

γ. Παραµονή εντός του αυτοκινήτου τον ελάχιστο χρόνο (π.χ. διενέργεια ελέγχου δικαιολογητικών και θεωρητικές ερωτήσεις εκτός αυτοκινήτου).

δ. Ειδικά για τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς προσόντων των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α ο υποψήφιος οφείλει να προσέρχεται για εξετάσεις µε τον προσωπικό του εξοπλισµό (προβλεπόµενα εγκεκριµένο κράνος, προστατευτικό ρουχισµό, γάντια και υποδήµατα). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει προστατευτικό ρουχισµό επιτρέπεται η χρήση επικαλαµίδων, επιγονατίδων και επιαγκωνίδων.

9.Παρακαλούνται οι Περιφερειάρχες να επιληφθούν για τη διασφάλιση εφαρµογής των ανωτέρω στις περιοχές αρµοδιότητάς τους.

10.Από εκδόσεως της παρούσας καταργείται η δ’ σχετική εγκύκλιος.»

Προηγούμενο άρθροΦυσικό αέριο στην Πελοπόννησο: Σειρά επαφών είχε ο Νίκας στην Αθήνα – Προχωρά σε έκτακτες ανακοινώσεις την Δευτέρα!
Επόμενο άρθροΦοίβος Δεληβοριάς: Σας αποχαιρετώ, είμαι απελπισμένος και για μένα και την οικογένειά μου και για όλους μας