Αρχική Ν. Κορινθίας Μέγα ψέμμα : Ο Δήμος Κορινθίων παρέχει καθημερινά 250 μερίδες φαγητού –...

Μέγα ψέμμα : Ο Δήμος Κορινθίων παρέχει καθημερινά 250 μερίδες φαγητού – Δείτε ποιος τις παρέχει

Το να επωφελείται ο Δήμος Κορινθίων της μεγάλης χορηγίας ιδιώτη για 250 μερίδες φαγητού και να το διαφημίζει κιόλας είναι το λιγότερο άνανδρο. Ολες αυτές τις ημέρες κατακλυστήκαμε από δηλώσεις ότι ο Δήμος Κορινθίων παρέχει 250 μερίδες φαγητό σε άπορους συμπολίτες μας. Εδώ είναι το μεγάλο ψέμμα διότι ένας ιδιώτης που θέλει να κρατήσει την ανωνυμία μου προσφέρει αυτές τις μερίδες του φαγητού σε 250 άπορους Κορίνθιους καθημερινά. Ομως αυτό δεν μας το είπε κανείς και δεν ήταν δύσκολο να μάθουμε και ποια επιχείρηση είναι όμως δεν έχουμε κανένα λόγο να την αναφέρουμε.

Kαι για να συνοψίσουμε αν εξαιρέσει κανείς την Πρόνοια που γίνεται εξαιρετική δουλειά από τους υπαλλήλους και το φιλότιμό τους τι σημαντικό έχετε κάνει εκεί στο Δήμο από την πρώτη μέρα της πανδημίας; Μία και μοναδική απολύμανση στους δημόσιους χώρους μέρες πολλές αφού έγινε σε άλλους δήμους, δέχεστε τις προσφορές των ιδιωτών, τρομάξατε να γεμίσετε το κοινωνικό παντοπωλείο που ακόμη δεν τα έχετε διαθέσει στους δικαιούχους, οι μισθοί σας και τα αντιμίσθια των επιτροπών στις τσέπες σας κανονικά, δέντρα πέφτουν μέσα σε σχολείο από τον αέρα και παρακαλάμε καθημερινά να τελειώσει όλο αυτό που ζούμε γιατί καμία κοινωνική μέριμνα δεν υπάρχει από πλευράς σας ….!!!

Ξέχασα, συγχωρέστε με, δώσατε και διαφήμιση με υποσχετική πληρωμής ….!!!!

Δείτε εδώ και το αποδεικτικό της προσφοράς του χορηγού των 250 μερίδων φαγητού από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Κορινθίων:

Αριθμός Πρακτικού 13 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της 24-3-2020 Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 – 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συvεδρίασε δια περιφοράς με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, με τηλεφωνική επικοινωνία, σήμερα τηv 24 η Μαρτίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 9:00 σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 9625/23-3- 2020 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα με τηλεφωνική επικοινωνία εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Μπίτζιος Δημ., 4)Κόλλια Κων., 5)Πούρος Γεώργ., 6)Πνευματικός Αλέξ., 7)Ταγαράς Βασ., 8)Σταυρέλης Νικ., 9)Κορδώσης Χρ.. Α π ό ν τ ε ς Ουδείς. Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ακολούθως, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος «Αποδοχή δωρεάς έτοιμων γευμάτων», διότι τα γεύματα προορίζονται για άπορους δημότες του Δήμου Κορινθίων, οι οποίοι, ένεκα των συνθηκών που επικρατούν αυτή τη στιγμή λόγω της πανδημίας, τα έχουν αμεσότατη ανάγκη και θα πρέπει να τους διανεμηθούν άμεσα. Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης της συνεδρίασης και του ανωτέρω θέματος. ΑΠΟΦΑΣΗ 123 η : Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή δωρεάς έτοιμων γευμάτων», ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής ότι έχει γίνει στο Δήμο Κορινθίων προσφορά από δωρητή, που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του, χορηγία φαγητού, μια μερίδα ημερησίως, σε 250 απόρους του Δήμου Κορινθίων για χρονικό διάστημα ενός μήνα. Ο Πρόεδρος ακολούθως προτείνει την αποδοχή της δωρεάς – χορηγίας από δωρητή που επιθυμεί να διατηρηθεί η ανωνυμία του, προς το Δήμο Κορινθίων φαγητού, μίας μερίδας ημερησίως, σε 250 απόρους του Δήμου Κορινθίων για χρονικό διάστημα ενός μήνα. Ο κ. Πνευματικός δήλωσε τηλεφωνικά πως δεν υπήρχε εισήγηση της υπηρεσίας στη διάθεση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και πως δεν έγινε τηλεδιάσκεψη, ούτε δια περιφοράς ψήφιση, παρά μόνο τηλεφωνική επικοινωνία. Επισημαίνει πως θα πρέπει να αναφέρεται στην απόφαση το όνομα του δωρητή και το ύψος της δωρεάς. Τέλος, δήλωσε πως επειδή δεν προκαλείται δαπάνη για το Δήμο Κορινθίων, ως παράταξη είναι θετικοί στην αποδοχή της δωρεάς. Ο κ. Κορδώσης δήλωσε τηλεφωνικά πως συμφωνεί με την αποδοχή της εν λόγω δωρεάς με την επισήμανση πως θεωρεί απαράδεκτο σαν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής να μην ξέρει από πού προέρχεται η δωρεά. Επίσης, επισημαίνει πως συνεννοήθηκε τηλεφωνικά με την υπάλληλο της γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής κι όχι με τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής. Οι κ.κ. Ζαχαριάς, Μπίτζιος, Κόλλια, Πούρος, Πνευματικός, Ταγαράς και Σταυρέλης δήλωσαν τηλεφωνικά πως συμφωνούν με την αποδοχή της ως άνω δωρεάς προς το Δήμο Κορινθίων. Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Αποδέχεται από δωρητή, που επιθυμεί να διατηρηθεί η ανωνυμία του, δωρεά χορηγίας φαγητού, μίας μερίδας ημερησίως, σε 250 απόρους του Δήμου Κορινθίων για χρονικό διάστημα ενός μήνα, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/123/2020. Ακριβές απόσπασμα Κόρινθος, 24-3-2020 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ