Αρχική Ν. Κορινθίας Κλειστά τα σχολεία του Δήμου Βέλου Βόχας λόγω προληπτικών απολυμάνσεων

Κλειστά τα σχολεία του Δήμου Βέλου Βόχας λόγω προληπτικών απολυμάνσεων

Ο Δήμαρχος Βέλου-Βόχας Ν. Κορινθίας
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 94 του Ν. 3852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης>> περί πρόσθετων αρμοδιοτήτων Δήμων
2. Το Προεδρικό Διάταγμα 79 αρ. 4 (Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημο-τικών σχολείων) (ΦΕΚ 109/Α΄/2017)
3. Την 25/2/2020 (ΦΕΚ 42α/25-2-2020) Πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που αφορά στα κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού
4. Την ανάγκη να προφυλαχθούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί από ιογενείς λοιμώξεις

Αποφασίζει

Την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων της Α΄θμιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία & δημοτικά σχολεία) του Δήμου Βέλου Βόχας, την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020, για απολύμανση των σχολείων λόγω πρόληψης εξάπλωσης ιογενών λοιμώξεων.
Την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά.

Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας

Αννίβας Παπακυριάκος

Κοιν/ση:
-Α΄θμια Εκπαίδευση Ν. Κορινθίας
-Σχολικές Μονάδες Α΄θμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Βέλου Βόχας