Αρχική Ν. Αχαΐας ΑΣΕΠ: 90 θέσεις εργασίας χωρίς πτυχίο στο πανεπιστήμιο Πατρών

ΑΣΕΠ: 90 θέσεις εργασίας χωρίς πτυχίο στο πανεπιστήμιο Πατρών

90 προσλήψεις με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στην καθαριότητα του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ενενήντα (90) ατόµων µε ειδικότητα Υ.Ε. Καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών του Πανεπιστηµίου Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

90 ΥΕ Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Πανεπιστήµιο Πατρών
Τµήµα Πρωτοκόλλου, ∆ιεκπεραίωσης και Αρχείου (ισόγειο κτιρίου Α΄ Πανεπιστηµιούπολης) Ταχ. ∆/νση: Πανεπιστηµιούπολη, 265 04 Ρίο (αρµόδιες υπάλληλοι παραλαβής αιτήσεων και δικαιολογητικών κ. Ε. Κουζέλη (τηλ.: 2610/996.628) και κ. Σ. Μπουλούτζα (τηλ.: 2610/996.651) απευθύνοντάς την στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών -Τµήµα ∆ιοικητικού Προσωπικού υπόψη κ. Ε. Καράµπαλη (τηλ.: 2610/997.606) ή κ. Π. Γαλάνη (2610/969.076).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8, την µε αριθµ. πρωτ. 1401/17043/07.06.2019 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 και το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)» µε σήµανση έκδοσης «15-02-2019», το οποίο περιλαµβάνει οδηγίες για τη συµπλήρωση της ανωτέρω αίτησης, σε συνδυασµό µε επισηµάνσεις σχετικά µε τα προσόντα και τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συµµετοχή τους στη διαδικασία επιλογής: α) στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατός µας (https://www.upatras.gr/), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr )
και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Πολίτες → Έντυπα- ∆ιαδικασίες → ∆ιαγωνισµών φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ., γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr ) από όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Πολίτες → Έντυπα-∆ιαδικασίες→ ∆ιαγωνισµών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Η προκηρυξη εδω