Αρχική Ν. Κορινθίας Φωτιά στο Σοφικό Κορίνθου

Φωτιά στο Σοφικό Κορίνθου

ÁÑÃÏÓ-Åßêïóé óêõëéÜ êáé äýï êïõôáâÜêéá êéíäýíåøáí áðü ôç öùôéÜ ç ïðïßá îÝóðáóå óÞìåñá ôá îçìåñþìáôá ,Ôñßôç 18 Ïêôùâñßïõ, óôç ðåñéï÷Þ ÂÜëôïò ôïõ ÄÞìïõ ¶ñãïõò Ìõêçíþí, óå îåñü÷ïñôá êáé êáôÝóôñåøå êôßñéï ðïõ Þôáí éäéùôéêü êõíïêïìåßï, êáôïßêùí ôçò ðåñéï÷Þò,ïé ðõñïóâÝóôåò ðïõ åíçìåñþèçêáí ãéá ôá æþá Ýóðáóáí ôéò ðüñôåò êáé ôá áðåãêëþâéóáí.Óôï óçìåßï Ýóðåõóáí ðõñïóâåóôéêÜ ï÷Þìáôá áðü ¶ñãïò êáé Íáýðëéï.(Eurokinissi-ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÂÁÓÉËÇÓ)

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Σοφικό Κορίνθου.

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση και ξέσπασε λίγο πριν από τις 16:30 από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η Πυροσβεστική έχει στείλει για την κατάσβεση της φωτιάς τέσσερα οχήματα με οκτώ πυροσβέστες.

Πηγή: in.gr

Προηγούμενο άρθροΗλεία: Στα χέρια της Αστυνομίας δυο μεγάλες εγκληματικές ομάδες
Επόμενο άρθροΓια σένα που εύκολα λες τον διπλανό σου ρατσιστή όταν μιλάτε για τους μετανάστες !!!